GFT+: problemen

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op de opmerkingen van de milieuraad tijdens haar vergadering van 1 oktober 1996 betreffende het gebruik van vuilzakken;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 8 januari 1998 aangaande de samenwerking tussen de gemeente Mortsel en IGEAN C.V.;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 16 maart 1998;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuadviesraad wenst alsnog advies uit te brengen over de op 1 april 1998 gestarte ophaling van GFT+ - afval.

De milieuadviesraad was in de onmogelijkheid om sneller advies over deze materie uit te brengen daar ze slechts kort voor de invoering van de GFT+ - ophaling kon beschikken over de te gebruiken zak.

Volgende conclusies werden door de milieuadviesraad opgesteld:

rekening houdend met de inhoud van de zak, is de GFT+ -zak het duurste recipiŽnt dat door het gemeentebestuur ter beschikking van de Mortselse burgers staat. De GFT+ -zak is 85 % duurder dan het referentie-recipiŽnt, de grote restafvalzak.

ZAK

GFT+ Restafval

(klein model)

Restafval

(groot model)

PMD
nuttige inhoud (l) 21 35 66 62
prijs/stuk (BF) 9 10 15 10
prijs afval (BF/m3) 420 283 226 160
prijszetting +85% +25% 0% -29%

Deze prijszetting staat in schril contrast met het advies van de milieuraad van 8 januari 1998 waarin gesteld werd dat "De kostprijs per liter nuttige inhoud van de composteerbare vuilniszak voor het GFT+ -afval dient lager te zijn dan deze van de standaard restafvalzak, groot model."

Rekening houdend met de geringe duurzaamheid van de GFT+ - zak is de burger verplicht om ook niet compleet gevulde zakken voor de ophaling aan te bieden. Dit maakt de GFT+ - zak nog duurder in gebruik en vormt een bijkomende nutteloze verspilling van hoogwaardige kunststoffen.

Bij de steekproef van 10 april 1998 door de milieuadviesraad bleek ongeveer 10 % van de voor ophaling aangeboden zakken s1echts gedee1telijk gevuld te zijn.

Op de informatie-vergadering van 31 maart 1998 over de GFT+ - ophaling werden volgende knelpunten door de burgers geformuleerd:

Op de informatievergadering van 31 maart 1998 werd door de vertegenwoordiger van IGEAN aan de burgers aangeraden om (kranten)papier te gebruiken om de bodem van de zak te verstevigen, het vochtgehalte in de "natte" fractie naar beneden te halen en om verspreiding van geuren tegen te gaan. De Milieu Advies Raad kan geen goedkeuring geven aan dit gebruik van papier om de gebreken van de kaduke zakken te verhelpen. Oud papier is perfect recycleerbaar en dient dus hergebruikt te worden. Door papier zoals voorgesteld te gebruiken zal de hoeveelheid te composteren GFT+ -afval kunstmatig en onnodig vergroot worden.

Rekening houdend met:

vraagt de Milieu Advies Raad aan het Gemeentebestuur om met dezelfde spoed als waarmee de verschillende fasen van het Mortselse afva1be1eid zijn doorgevoerd, een oplossing te zoeken voor deze gestelde problemen en het gebruik van de traditionele vuilnisemmer terug toe te staan. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Tot op heden geen gevolg ontvangen.

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 1998 alsnog volgende beslissing genomen:

"...Voor wat betreft de problemen met de verhouding tussen prijs en inhoud van de verschillende recipiŽnten verwijzen wij naar ons antwoord op uw adviezen dd. 8/1/1998 en 11/6/1998

In uw advies van 14 juni 1996 werd de vraag om de selectieve inzameling via containers en niet via zakken te organiseren reeds gesteld. Ons standpunt terzake werd U Op 17 september 1996 reeds meegedeeld.
Aanvullend hierop is het zo dat de twee voornaamste problemen die zich nu stellen (plaatsgebrek en geurhinder van GFT+) bij het gebruik van containers evenmin zullen worden opgelost. In de stad Antwerpen, waar de bewoners kunnen kiezen tussen een zak of een bak voor GFT+-afval blijkt dat vooral huishoudens met een tuin kiezen voor de bak. Het GFT+ in deze bakken bestaat voornamelijk uit tuinafval en het is net tuinafval dat, ook volgens OVAM, zoveel mogelijk uit de GFT+ - ophaling moet worden geweerd omdat tuinafval best afzonderlijk van de rest van het GFT wordt gecomposteerd. De afzonderlijke compostering van groenafval verloopt immers veel sneller, is veel goedkoper, en veroorzaakt veel minder geurhinder dan het composteren van GFT Bovendien is ook het compost, afkomstig van het composteren van groenafval, van een betere kwaliteit. Tot slot is tuinalval ook perfect composteerbaar in een compostvat.
De GFT+ - ophaling richt zich vooral op huishoudens die niet kunnen composteren omdat ze geen tuin hebben. Bij deze huishoudens ontstaat vrijwel alleen keukenafval. De
GFT+ zak is groot genoeg om het keukenafval dat een gemiddeld gezin gedurende 1 week produceert, op te vangen. Voor tuinafval is de GFT+ zak inderdaad te klein doch hier zijn verschillende andere mogelijkheden zoals thuiscomposteren (behalve voor grote hoeveelheden gras), het recyclagepark of de maandelijkse ophaling na afspraak en betaling (200fr) door de gemeentelijke werf. Het ontstaan van grote hoeveelheden gras kan voorkomen worden door een aangepaste tuininrichting (minder gazon, meer struiken en bomen), het gebruik van een aangepaste grasmachine die het gras zo fijn versnippert dat het zonder problemen op de gazon kan blijven liggen of het gras uit te spreiden onder en tussen de struiken en plantsoenen in de tuin.

In de praktijk is gebleken dat er bij een correct gebruik van de GFT+ zak vrijwel geen scheuren of lekken optreden. Zowel in de afvalkrant als Mortsel-Info werd reeds vermeld hoe de GFT+ zak correct kan gebruikt worden.

Geurhinder afkomstig van GFT+ afval komt ook voor als dit afval in een ander type zak of container wordt bijgehouden. Indien er in het GFT+ afval voldoende droog materiaal (o.m.niet-recycleerbaar papier) aanwezig is zal dit fenomeen niet of minder optreden daar het vochtgehalte van het afval daalt waardoor de kans op rotting en de daarbijhorende geurhinder vermindert. Dit werd reeds in de Mortsel-info en afvalkrant vermeld en zal ook in de toekomst verder bekend worden gemaakt. ..."

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 14/09/98