Gescheiden riolering Dosfelhof

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet het advies van de milieuraad van 22 oktober 1996 en 14 juni 1997 betreffende gescheiden stelsels voor regen- en rioolwater

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 7 mei 1998;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Om een zo efficiŽnt mogelijke rioolwaterzuivering mogelijk te maken en het overtollige regenwater maximaal te benutten vraagt de Milieu Advies Raad het gemeentebestuur om voor de op stapel staande verkaveling "Dosfelhof" volgende maatregelen te nemen:

De Milieu Advies Raad beschikt op dit ogenblik nog niet over alle gegevens om dit advies verder te onderbouwen. De raad heeft er zich toch aan gehouden om nu reeds een advies uit te brengen betreffende "Dosfelhof" daar de implementatie van dit advies hoogdringend is. In de nabije toekomst zal de Milieu Advies Raad een gefundeerd advies uitbrengen over gescheiden rioolwaterstelsels en septische putten. Geen enkel element waarover de Milieu Advies Raad tot op dit ogenblik beschikt, doet afbreuk aan het bovenstaand advies betreffende verkaveling "Dosfelhof". ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Ontvangen op 25/05/98 :

"... In zitting van 18 mei 1998 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van uw advies d.d. 7 mei 1998 Mortsel om in de verkaveling Dosfelhof:

Wij moeten U evenwel meedelen dat niet kan worden ingegaan op deze voorstellen, aangezien uw advies werd uitgebracht nadat de verplichtingen van de verkavelaar reeds contractueel werden vastgelegd bij raadsbesluit van 3 juni 1997 en de verkavelingsvergunning reeds werd verleend bij collegebesluit van 28 juli 1997.

Het verdient dan ook aanbeveling om in de toekomst in soortgelijke dossiers reeds in een vroeger stadium contact op te nemen met de betrokken diensten, zodat desgevallend wel rekening kan worden gehouden met uw advies. ..."

Het vervolg...

op de agenda van de gemeenteraad van 6/10/98 stond het agendapunt "verkaveling Dosfelhof - Aanleg gescheiden rioleringsstelsel"

bij navraag werd volgend initiatief ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

dit voorstel werd reeds door de milieuraad geformuleerd in bovenstaand. Ook in de adviezen van 22 oktober 1996 en 14 juni 1997 werd gevraagd een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Op elk van deze adviezen was een negatief antwoord gekomen van het gemeentebestuur.

gezien de milieuraad een dergelijke kentering in het beleid dient toe te juichen en te ondersteunen, werd er op 30/09/98 een brief gestuurd aan elk lid van de gemeenteraad. Dit schrijven somde de argumenten pro een gescheiden stelsel op, zoals die reeds in onze adviezen voorkwamen.

de goedkeuring verliep nogal rommelig: de stemming over het al dan niet behandelen van dit punt (voorstel Van Den Heuvel, CVP) werd doorspekt met de pleidooien voor en tegen de realisatie van dit project. Tot verbazing van enkele gemeenteraadsleden werd er plotseling overgegaan tot de stemming.

het stemgedrag: 14 pro, 11 tegen (Weckhuysen - VLD; De Hoey - SP; Lahousse, Nauwelaarts, Van den Heuvel, Van der Veken - CVP en de Vlaams Blok-fractie) en 1 onthouding (Van Puyvelde)

de voornaamste bezwaren waren:

de Vlaams Blok-fractie heeft tegen het voorstel gestemd. Zij verweten de huidige coalitie nalatigheid zodat de kosten voor de gescheiden regenwaterafvoer ten laste vallen van de ganse Mortselse gemeenschap en niet ten laste van de verkavelaar. Ze hebben echter geen bezwaren geuit tegen het principe van een gescheiden rioleringsstelsel

mevrouw Van Puyvelde heeft zich onthouden omdat ze geen kans gekregen had om haar standpunt aan de gemeenteraad voor te leggen

[Adviezen]

laatste wijziging: 09/10/98