Aankoop "Hoeve Liekens"

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het gewestplan, waarop de terreinen gekend als "Hoeve Liekens", gelegen aan de Drabstraat 165 te Mortsel, ingekleurd zijn als woonzone,

Gelet op het belang van het behoud van de groene open ruimte binnen de gemeente,

Gelet op het advies van de Milieu Advies raad van 02/06/1994 betreffende de aankoop van domein "Liekens",

Gelet op de bepalingen van het GNOP, ...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 29 april 1999

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad vraagt het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk de nodige middelen vrij te maken om over te kunnen gaan tot de aankoop van het ganse terrein "Hoeve Liekens".

Dit stelt de gemeente in staat een maximum aan groen te behouden, en om in een latere fase in samenspraak met de buurtbewoners de meest positieve invulling te geven aan dit gebied. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...Het college van burgemeester en schepenen stelt in zitting van 10 mei 1999 dat de gemeente zoals in het verleden zoveel als kan open ruimte wil vrijwaren binnen haar wettelijke en budgettaire mogelijkheden. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10