Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Goedkeuring - gemeenteraad 23 november 1999

Gelet op de gemeentelijke bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater van 26 oktober 1999;

Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement van 24 juni 1997 op de aanleg van regenwaterputten; dat een aanpassing van dit reglement aan de gewestelijke regelgeving terzake noodzakelijk is;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 maart 1999 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten, verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolering;

Overwegende dat deze wijziging inhoudt dat de gemeente, wil zij nog dergelijke toelagen ontvangen, een gericht beleid moet voeren inzake de buffering van hemelwater, door:

  1. Het vaststellen van een gemeentelijke bouwverordening, waarbij voor nieuwbouw en vernieuwbouw de installatie van een hemelwaterput met een minimale inhoud van 3 m│ met hergebruik of de installatie van een infiltratievoorziening verplicht wordt gesteld, en;
  2. Het vaststellen van een gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening conform de code van de goede praktijk, en;
  3. Het vaststellen van een gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor nieuwbouw en vernieuwbouw voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, waarbij de afvoer van hemelwater naar een gemengd stelsel slechts wordt toegelaten bij ontstentenis van een jnfiltratievoorziening, een gracht, een oppervlaktewater of een regenwederafvoerleiding;

Overwegende dat de afvoer van hemelwater, afkomstig van grote verharde oppervlakten zoals daken van gebouwen, via de gemeentelijke openbare afvalwaterriolering aanleiding geeft tot ernstige milieuproblemen zoals verdroging en verlaging van de grondwatertafel; overstroming van lager gelegen gebieden door een te snelle afvoer van het hemelwater naar beken en rivieren; verontreiniging van beken en rivieren en ontregeling van rioolwaterzuiveringsinstallaties door de werking van overstorten op de riolering bij hevige regenval;

Overwegende dat een brongerichte aanpak van deze problematiek te beginnen bij elk individueel gebouw noodzakelijk is; dat deze brongerichte aanpak het hergebruik en infiltratie van hemelwater op het eigen bouwperceel of afvoer via naar een oppervlaktewater in de onmiddellijke omgeving van het bouwperceel omvat; dat deze aanpak gereglementeerd dient te worden om de toepassing van de krachtlijnen voor een ge´ntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen zoals vastgesteld bij de omzendbrieven van de Vlaamse minister voor leefmilieu en tewerkstelling van 31juli1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999 te waarborgen;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het advies uitgebracht door de gemeentelijke milieuadviesraad in zitting van 9 september 1999;

Gelet op het advies, uitgebracht door de gezamenlijke raadcommissie in zitting van 17 november 1999;

Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet;

 

BESLUIT IN OPENBARE ZITTING MET 23 STEMMEN VOOR BIJ 2 ONTHOUDINGEN (L.VAN STAEYEN en C.VERVLOESEM-VAN PRAET):

Met ingang van 1 januari 2000 wordt het subsidiereglement op de aanleg van regenwaterputten opgeheven.

Art.1: Definities

Voor de toepassing van dit reglement gelden de definities van de gemeentelijke bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater van 26 oktober 1999.

Art.2: Toepassingsgebied

Hemelwater dient gescheiden van het afvalwater te worden opgevangen en afgevoerd. Hemelwater dient te worden afgevoerd naar een hemelwaterput met mogelijkheid tot hergebruik van het opgevangen hemelwater of naar een infiltratievoorziening. Afvoer van hemelwater naar de openbare riolering moet worden vermeden. Bij bestaande woningen wordt hemelwater nog gemengd met het afvalwater afgevoerd. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is dit overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening op het afkoppelen van hemelwater verplicht.

Dit reglement is van toepassing voor bestaande gebouwen, het grondig verbouwen van een gebouw, nieuwbouw en herbouwen van een gebouw.

Met ingang van 1januari 2000 zal het gemeentebestuur daarom volgende maatregelen betoelagen:

Art.2.1

De aanleg en het gebruik van een hemelwaterput die werd aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Code van goede praktijk en de bepalingen van de gemeentelijk bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater van 26 oktober 1999.
Het hemelwater moet gebruikt worden voor het spoelen van minstens 1 toilet en het besproeien van de tuin (indien aanwezig).
De overloop van de hemelwaterput dient:

De infiltratievoorziening dient te voldoen aan de bepalingen van de Code van goede praktijk en de bepalingen van de gemeentelijk bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater van 26 oktober 1999.

De toelage voor de aanleg en het gebruik van een hemelwaterput bedraagt 50% van de gefactureerde kosten met een maximum van 15.000 BEF en kan niet gecumuleerd worden met de toelage voorzien in art.2.2 van dit besluit behalve bij gebouwen opgericht op een perceel kleiner dan 300m2 of gebouwen waarvan beide zijgevels zijn opgericht op de zijdelingse perceelsgrenzen met een gevelbreedte van minder dan 6 m langs de straatzijde.

Art.2.2

De aanleg en het gebruik van een infiltratievoorziening die werd aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Code van goede praktijk en de bepalingen van de gemeentelijk bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater.

De toelage voor de aanleg en het gebruik van een infiltratievoorziening bedraagt 50% van de gefactureerde kosten met een maximum van 12.500 BEF en kan niet gecumuleerd worden met de toelage voorzien in art.2.1 van dit besluit behalve bij gebouwen opgericht op een perceel kleiner dan 300m2 of gebouwen waarvan beide zijgevels zijn opgericht op de zijdelingse perceelsgrenzen met een gevelbreedte van minder dan 6 m langs de straatzijde.

Art.2.3

Het aanpassen van de private riolering van een bestaand gebouw met het oog op de aanleg van een volledig gescheiden net voor afvalwater enerzijds en hemelwater anderzijds overeenkomstig de gemeentelijk bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater d.d. 26 oktober 1999.

Er wordt enkel een toelage toegekend voor bestaande gebouwen gelegen in een straat die voorzien is van gescheiden riolering of waarvoor door de gemeenteraad is beslist dat zij binnen afzienbare tijd zal worden voorzien van een gescheiden riolering.
De toelage voor het aanpassen van de private riolering van een bestaand gebouw bedraagt 100% van de gefactureerde kosten met een maximum van 10.000 BEF en kan gecumuleerd worden met de toelage voorzien in art.2.1 en 2.2 van dit besluit

Art.2.4

De aanleg van een grasdak met een minimale oppervlakte van 50 m2 wordt betoelaagd met een bedrag van 150 BEF per m2 met een maximum van 30.000 BEF.

Art.3: Aanvraag

De aanvraag tot het bekomen van een toelage dient te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Mortsel op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van alle facturen met betrekking tot de aanleg van de in art.2.1, 2.2, 2.3 of 2.4 voorziene infrastructuur.

Aan de aanvrager of de kandidaat-aanvrager zal een exemplaar van de Code van goede praktijk ter beschikking worden gesteld.

De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.

De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.

De toelage wordt uitbetaald na controle door de bevoegde ambtenaar. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen toelage worden uitbetaald.
Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de toelage in aanmerking te komen.
De toelage kan slechts eenmaal per gebouw worden toegekend.

Art.4

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig reglement.

[advies]

laatste wijziging: 11/08/10