Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

 

Advies Milieu Advies Raad:

...Gelet het ontwerp Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen - versie 30/6/1999, waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 9 september 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De opmerkingen van de Milieu Advies Raad bestaan uit algemene opmerkingen die hieronder geformuleerd zijn en specifieke aanmerkingen op de tekst die in in in cursief/vet bij het oorspronkelijk document in bijlage gevoegd zijn.

Algemene opmerkingen:

Opmerkingen bij de tekst:

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

ontwerp versie 30/6/1999

(opmerkingen bij ontwerp zijn ingevuld in cursief/vet, oorspronkelijke tekst = grijs)

Definities

Art.1: Toepassingsgebied

Hemelwater dient gescheiden van het afvalwater te worden opgevangen en afgevoerd. Hemelwater dient te worden afgevoerd naar een hemelwaterput met mogelijkheid tot hergebruik van het opgevangen hemelwater of naar een infiltratievoorziening. Afvoer van hemelwater naar de openbare riolering moet worden vermeden. Bij bestaande woningen wordt hemelwater nog gemengd met het afvalwater afgevoerd. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is dit overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening op het afkoppelen van hemelwater verplicht.

Dit reglement is enkel van toepassing voor bestaande gebouwen en het grondig verbouwen van een gebouw.

Met ingang van ... 1999 zal het gemeentebestuur daarom volgende maatregelen betoelagen:

Art.1.1:

De aanleg en het gebruik van een hemelwaterput die werd aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Code van goede praktijk en de bepalingen van de gemeentelijk bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater van …………….. . Het hemelwater moet gebruikt worden voor het spoelen van minstens 1 toilet en het besproeien van de tuin (indien aanwezig).

De andere technische vereisten van de installatie moeten evenwaardig aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater

(Wat hierna komt tot en met "inhoud tank" kan vervallen - zo zal het subsidiereglement steeds in overeenstemming zijn met de bouwverordening)

De overloop van de hemelwaterput dient te worden aangekoppeld aan een infiltratievoorziening zoals bedoeld in art.1 .2 van dit reglement. Het buffervolume van de infiltratievoorziening dient in dit geval slechts de helft te bedragen van de in art.1 .2 vermelde waarde.

Het overtollige hemelwater mag indien mogelijk ook worden afgevoerd naar een oppervlaktewater met voldoende opvangcapaciteit (minstens gelijk aan de helft van het in art.1 .2 vermelde buffervolume) of naar de hemelwaterriolering indien er een gescheiden riolering aanwezig is.

De inhoud van de tank bedraagt minstens:

horizontale dakoppervlakte

minimale tankinhoud

50 tot 60 m2

3.000 l

61 tot 80 m2

4.000 1

81 tot l00 m2

5.000 l

101 tot 120 m2

6.000 1

121 tot 140 m2

7.000 1

141 tot 160 m2

8.000 1

161 tot180 m2

9.000 l

181 tot 200 m2

10.000 l

meer dan 200 m2

5.000 1 per 100 m2

De toelage voor de aanleg en het gebruik van een hemelwaterput bedraagt 50% van de gefactureerde kosten met een maximum van 15.000 fr en kan niet gecumuleerd worden met de toelage voorzien in art.1 .2 van dit besluit.

(Opmerking: het lijkt zinvol om het cumulatieverbod te schrappen: de praktijk (vb. Houthalen) leert dat door het toekennen van een hogere subsidie, het initiatief meer succes kent. Gezien het huidige (soepelere) reglement weinig of geen succes kent, valt het ergste te verwachten voor dit reglement)

Het gebruik van hemelwater voor toepassingen andere dan het sproeien van de tuin, het spoelen van het toilet of het gebruik van de wasmachine wordt niet betoelaagd.
(Mogelijk volstaat het te vereisen dat het hemelwater binnen de woning zinvol benut wordt)

Art.1 .2:

(Tekst tot na de tabel kan vervallen - punt moet conform zijn met bouwverordening)

De aanleg en het gebruik van een infiltratievoorziening die werd aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Code van goede praktijk en de bepalingen van de gemeentelijk bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater.

Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minstens:

Afvoerdebiet via de bodem
(afhankelijk v.d.waterdoorlaatbaarheid v.d.bodem)

buffervolume per 100 m2 aangesloten dakoppervlakte

10 l/s/ha

1.000 l

5 l/s/ha

1.500 l

2 l/s/ha

2.000 l

1 l/s/ha

2.750 l

De toelage voor de aanleg en het gebruik van een infiltratievoorziening conform de gemeentelijke bouwverordening bedraagt 50% van de gefactureerde kosten met een maximum van 12.500 fr en kan niet gecumuleerd worden met de toelage voorzien in art.1 .1 van dit besluit.

(Opmerking: cumulatieverbod afschaffen - zie vorig punt)

Art.1.3:

(Onderstaande paragraaf kan vervallen - gelijk aan bouwverordening)

Het aanpassen van de private riolering van een bestaand gebouw met het oog op de aanleg van een volledig gescheiden net voor afvalwater enerzijds en hemelwater anderzijds. Er mag geen enkele verbinding bestaan tussen de twee netten. Alle hemelwater dat op de daken van het gebouw terechtkomt moet worden afgevoerd naar het net voor hemelwater. Voor elk aansluitpunt op de openbare riolering voor afvalwater en hemelwater dient een afzonderlijk toezichtsputje te worden voorzien. De toezichtsputten voor hemelwater en afvalwater dienen van elkaar te kunnen worden onderscheiden met een duidelijk zichtbaar en onwisbaar merkteken (blauw voor hemelwater en rood voor afvalwater).

(vervalt tot hier)

Er wordt enkel een toelage toegekend voor gebouwen gelegen in een straat die voorzien is van gescheiden riolering of waarvoor door de gemeenteraad is beslist dat zij binnen afzienbare tijd zal worden voorzien van een gescheiden riolering.

(met bovenstaande paragraaf straft men de burger die progressiever is dan de eigenaar van de weg voor zijn deur: paragraaf schrappen)

De toelage voor het aanpassen van de private riolering met het oog op de aanleg van een volledig gescheiden net voor afvalwater enerzijds en hemelwater anderzijds conform de gemeentelijke bouwverordening van een bestaand gebouw bedraagt 100% van de gefactureerde kosten met een maximum van 10.000 fr en kan gecumuleerd worden met de toelage voorzien in art.1 .1 of 1.2 van dit besluit.

Art.2: Aanvraag

De aanvraag tot het bekomen van een toelage dient op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Mortsel. Bij de aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van alle facturen met betrekking tot de aanleg van de in art.1 .1; 1.2 of 1.3 voorziene infrastructuur. De gemeente overhandigt de aanvrager een gedagtekend ontvangstbewijs.

Aan de aanvrager of de kandidaat-aanvrager zal een exemplaar van de Code van goede praktijk ter beschikking worden gesteld. (Code goede praktijk dient vooraf ter beschikking gesteld te worden; op moment van de subsidieaanvraag zijn de werken reeds uitgevoerd)

De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren voorafgaand aan de goedkeuring van het subsidiedossier en in een periode van 10 jaar daaropvolgend om zich te vergewissen of de installatie nog in dienst is.

De aanvrager wordt binnen de 30 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de aanvraag als goedgekeurd beschouwd

De toelage wordt binnen de 20 werkdagen uitbetaald na goedkeuring van het subsidiedossier. controle door de bevoegde ambtenaar.
("controle door de bevoegde ambtenaar" kan vervallen daar deze controle logischerwijs deel uitmaakt van de goedkeuring van het subsidiedossier)

De betoelaagde installaties moeten minstens 10 jaar in dienst blijven of vervangen worden door gelijkwaardige installaties. Indien niet, zullen de toelagen teruggevorderd kunnen worden. Deze verplichting geldt niet bij overmacht.

Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen toelage worden uitbetaald. (punt voor de vorige paragraaf plaatsen lijkt logischer)

Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de toelage in aanmerking te komen.

De toelage voor elk onderdeel (noodzakelijk bij gefaseerde uitvoering, zoals vaak het geval is bij vernieuwbouw) kan slechts eenmaal per gebouw worden toegekend. (niet beter: per perceel, daar er meerdere gebouwen op een perceel kunnen liggen!)

Art.3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig reglement.

Het gemeentelijk subsidiereglement van 24 juni 1997 op de aanleg van regenwaterputten wordt opgeheven.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... Naar aanleiding van het advies van de milieuraad werd het ontwerp van gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen aangepast. Bij de goedkeuring van het subsidiereglement door de gemeenteraad op 23/11/99 werden volgende opmerkingen van de milieuraad weerhouden en in het reglement ingevoegd:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10