Verslag milieuraad 18 april 2002

Aanwezig:

Bongaerts Stefan; De Haes Paul; Dierick Jean; Eerdekens Els; Iven Ivo; Mertens Erik; Scheys Monique; Stessens Jos; Thomas An; Tobback Marc; Van Peer Ria

ISO14001 milieukeur: wat is het belang hiervan?

Stefan Bongaerts (Agfa-Gevaert) heeft op een vulgariserende wijze de milieuraad ingewijd in de materie van de “ISO-certificiŽring”, waar zo vaak mee geschermd wordt maar waarvan de draagwijdte vaak niet gekend is.

In bijlage kan u dia’s (PowerPoint-presentatie) van de voordracht vinden.

Enkele krijtlijnen:

Advies: “ontwerp reglement erkenning en subsidiŽring van de werking van de mortselse verenigingen”

Het stadsbestuur vraagt aan de milieuraad om advies uit te brengen over het “ontwerp reglement erkenning en subsidiŽring van de werking van de mortselse verenigingen”.

Omdat het niet duidelijk was wanneer reglement effectief door de gemeenteraad behandeld gaat worden, welke wijzigingen er nog aangebracht gaan worden, en omdat de aanwezigen het onderwerp nauwelijks voorbereid hadden wordt het advies uitgesteld.

In de gemeenteraad van 30 april 2002 werd het reglement goedgekeurd.

Voorstelling beleidsplan Fort 4

Ann Thomas heeft de beleidsbrief voor Fort 4 voorgesteld. Het is nog maar een werkdocument dat nog aangevuld moet worden met de resultaten van externe studies die nog niet afgewerkt zijn. Dit beleidsplan werd nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

Men kan steeds op eenvoudige vraag aan Erik Mertens een kopie van dit werkdocument bekomen.

Enkele punten die aan bod kwamen:

Vraag om advies “zwerfvuil” vanwege raadslid J. De Backer

Brief: zie bijlage

Volgend antwoord werd aan de heer De Backer verzonden:

“…Wij danken u voor uw schrijven van 13 april 2002 in verband met zwerfvuil in de stad.

Op de milieuraad van 18 april werden uw brief en de bijgevoegde foto’s besproken.

De milieuraad is zich bewust van het probleem van zwerfvuil in de stad en de leden van de milieuraad kaarten regelmatig probleemsituaties in hun buurt aan.

We hebben mogen vernemen dat het stadsbestuur extra middelen zal inzetten om het zwerfvuil op de hoofdassen op te ruimen.
Bovendien zal er doorgedreven gecontroleerd worden op sluikstorten door het inzetten van beŽdigde ambtenaren buiten de kantooruren.
…”

De milieuraad achtte het niet nodig een formeel advies uit te brengen

Mededelingen van de milieuambtenaar en het stadsbestuur

Rondvraag

Mededelingen

Wandeling Fort 4:

“wonen boven winkels”:

Kippenactie 2002:

Behaag-actie 2002 – verslag voorbereidende vergadering

Autoluwe zondag op 22 september 2002

Groene voortuinen:

Gelezen in “Gazet van Antwerpen” van 23/04/2002:

Mortsels stadsbestuur voert actie tegen illegaal verharde voortuintjes

MORTSEL - Het Mortselse stadsbestuur gaat binnenkort actie voeren tegen illegaal verharde voortuintjes. Eigenaars van zo’n ‘onwettige’ parking worden gemaand de bouwovertreding in kwestie ongedaan te maken. Het zou om een honderdtal huizen gaan.

Nogal wat huiseigenaars verharden hun voortuin en vormen hun ‘hofke’ zo om tot een privť-parking. Een bordje met de nummerplaat van de eigen wagen moet andere automobilisten ervan weerhouden de uitrit te blokkeren. Op een hoorzitting tijdens de vorige legislatuur verdedigde een vrouw deze aanpak: "Wij creŽren een extra parkeerplaats”, zei ze. "Nee mevrouw”, antwoordde toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Fons Jespers (CD&V), “door dat bordje daar te hangen monopoliseert u in feite een parkeerplaats op de openbare weg. En dat is onwettig.”

Ook de Milieuraad en de huidige schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Paul Van Dyck (Agalev) vinden die verharde terreinen maar niets. “In het beste geval legt de eigenaar sierklinkers, maar meestal giet hij gewoon beton”, aldus Van Dyck. De stad gaat nu een inventaris maken van de 'foute' voortuinen. “Wij gaan die mensen een brief schrijven en hun zeggen dat ze de zaak waar in orde moeten maken.” De schepen verwacht wel wat protest, maar wijst erop dat iedereen gelijk voor de wet is: “Sommige mensen vragen een toelating, krijgen een weigering en zien dan dat hun buurman enkele weken later toch zo’n parking aanlegt zonder toestemming. Dat kan niet.”

Geste

Eigenaars moeten de zaak niet van vandaag op morgen regulariseren, maar over een concrete ter mijn wil Van Dyck zich nog niet uitspreken. De schepen is duidelijk niet van plan veel medelijden te hebben. "De mensen hebben zelf het probleem gecreŽerd. Ze moeten er niet op rekenen dat ze een schuine borduursteen krijgen, wanneer hun straat wordt heraangelegd. Een bloembak voor de deur kan dan weer wel.” Een bewonersgroep in de Berchemse wijk Groenenhoek heeft een soortgelijke actie gevoerd en in het district Wilrijk zijn er ook plannen. De bewoners daar krijgen gratis plantjes om hun tuin in ere te herstellen, een geste die Van Dyck veel te vergaand vindt. “Ik zie niet in waarom mensen die bewust een bouwovertreding begaan, cadeaus moeten krijgen op kosten van de belastingbetaler.”

MCs

 

Bijlage 1: vraag om advies J. De Backer i.v.m. zwerfvuil

Volgende twee brieven werden ontvangen: (vergezeld van foto's)

Geachte medeburger,beleidsvoerder

Mag ik even van uw tijd gebruik maken om het volgende onder uw aandacht te brengen

Zaterdag 13/04/2002 werd ik gecontacteerd door een medeburger die zijn verontwaardiging uitsprak over de toestand van onze straten in Mortsel
Verontrust door de emotionele oproep om hiertegen te reageren ,breng ik u hiervan op de hoogte

Bij deze brief zijn enkel foto’s te staving van de vernoemde problemen ,en deze zijn na verificatie terecht opgemerkt

De as Statielei -Antwerpsestraat is een uithangbord voor onze STAD Mortsel en geeft momenteel een indruk van een grootstad ,vuil en onverzorgd
Vuilbakken die overvol zitten ,leegstaande panden die bevuild zijn met affiches

Vermits zaterdag een hoogdag is voor de middenstand lijkt het mij wenselijk om ervoor te zorgen dat deze straten piekfijn in orde zijn
Dit wil niet zeggen dat er constant moet gewerkt worden aan de netheid van onze STAD Mortsel
De straatvervuiling begint stilaan onrustwekkende vormen aan te nemen ,iets wat nu overal de kop opsteekt
We kunnen zeggen dat hier de burgerzin moet meespelen en dat de mensen verantwoordelijk zijn voor het vervuilen van de straten ,en ik ben het volledig eens met deze mening
Helaas moeten we constateren dat niet iedereen de bereidheid heeft om onze stad proper te houden
Als dit dan nog versterkt wordt door het afwezig zijn van propere straten en lege vuilbakken ,is de stimulans helemaal weg
Immers ,een vuile buurt stimuleert niet tot proper houden
Misschien ligt de oorzaak van het niet tijdig opruimen in een verkeerde inzet van middelen en manschappen ,of is het tijdstip van reiniging niet goed gekozen
Kan overleg met de middenstand raad of de handelaars verenigingen hier wat beterschap brengen ?
Tijdens een bezoek aan de wandelwegen van het fort valt het zwerfvuil dat hier rondslingert zeer sterk op ,iets wat ik ten zeerste betreur
Het lijkt onze partij wenselijk dat de verschillende raden ,gaande van de milieuraad tot middenstand raad zich uitspreken over de manieren en met welke middelen dit steeds uitbreidend probleem aangepakt kan worden
Ze zullen dan ook deze vraag ontvangen ,wij hopen op een vruchtbare samenwerking , een proper stad is ten gunste van ons allen

Met vriendelijke groet,

Jozef De Backer
Gemeenteraadslid Vlaams Blok”

13-4-2002

Onderwerp: advies ter bestrijding van zwerfvuil en vuile straten in Mortsel

Geachte heer/mevrouw,

Wegens de toenemende vervuiling van onze straten en pleinen lijkt het onze partij nodig extra maatregelen te nemen om hieraan een halt te roepen

Bovenop de huidige maatregelen ivm sluikstorten lijkt het ons nodig om een actie op touw te zetten waarbij sensibiliseren en repressie hand in hand gaan

Daarom verzoekt onze Vlaams Blok fractie aan de verschillende raden om hierover na te denken en advies uit te brengen over deze materie

  • Zijn de huidige middelen voldoende en worden ze efficiŽnt ingezet?
  • Welke stimulans kan er gegeven worden om de mensen aan te sporen om aan een propere stad te werken?
  • Hoe brengen we een halt aan dit probleem?
  • -Welke acties kunnen er ondernomen worden door het stadsbestuur om bij te dragen tot een positief straatbeeld ?

Mogen wij een advies verwachten zodat dit besproken kan worden tijdens een van de volgende gemeenteraden,

Met vriendelijke groet

Jozef De Backer
Gemeenteraadslid Vlaams Blok Mortsel

voorbeeld sluikstort voorbeeld sluikstort
voorbeeld sluikstort voorbeeld sluikstort
voorbeeld sluikstort voorbeeld sluikstort

[Werking 2002]

laatste wijziging: 11/08/10