Verslag milieuraad 12 september 2002

Aanwezig:

Berghmans Marc; Brantegem Alain; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Haes Paul; Desmyter Jan; Iven Ivo; Mertens Erik; Scheys Monique; Tobback Marc; Van Peer Ria; Stoobandt Hubert

Wildplakken

Straatmeubilair en nu ook leegstaande panden worden door sommige organisaties gebruikt om hun affiches aan te hangen. Deze excessen zijn voornamelijk toe te schrijven aan grote commerciŽle organisaties van buiten Mortsel, maar ook lokale verenigingen bezoedelen hun eigen leefomgeving.

Sommige affiches worden afgerukt en belanden op de openbare weg en vormen een bron van zwerfvuil. Het papier en de lijmresten zijn erg glibberig.

In het beste geval belanden ze in de papiermandjes (die dan dadelijk propvol zitten)

Oude affiches blijven hangen tot de natuurelementen ze laten afvallen (de organisatoren bekommeren zich zelden over de wegwijzers na hun evenement)

Dit alles werkt de verloedering van de buurt in de hand en belast de stadsdiensten met opruimwerk.

voorbeelden sluikplakken in MortselMarc Tobback stelt voor om een aangepast retributiereglement uit te werken om de uitgevers van dergelijke affiches en wegwijzers te responsabiliseren.
Daarenboven kan de stad de Mortselse verenigingen prompt aanspreken op hun gedrag.
Mogelijk kan de stad nog extra plakpalen aanbrengen op strategische plaatsen

Erik Mertens deelt mee dat het stadsbestuur, via de jeugdraad, de Mortselse verenigingen zal aanspreken.
De binnenkort van start gaande anti-graffiti-ploeg zal zich ook bezighouden met de illegaal aangebrachte affiches. Het retributiesysteem voorsluikstorten kan ook toegepast worden voor de affiches.

Een knelpunt dat blijft bestaan: affiches die aangebracht worden op privť-eigendommen (mogelijk is een actualisatie van het retributiereglement op sluikstorten wel aan de orde).

Omdat het stadsbestuur meedeelt dat ze weldra via de graffiti-ploeg het probleem gaat aanpakken, zal de milieuraad wachten om een formeel advies uit te brengen over dit onderwerp.

Opruimen straatvuil door de stad zichtbaar maken

voorbeeld zakken met zwerfvuil (1)Bij het reinigen van de straten door het stadspersoneel worden de vuilniszakken met verzamelde rommel langs de straatkant achtergelaten in afwachting dat ze opgepikt worden door een vrachtwagen.

We moeten soms vaststellen dat deze zwarte zakken blijven liggen na het beŽindigen van de dienst. Dit wordt geweten aan tijdsgebrek (ploegbaas beschikt over vrachtwagen en haalt de zakken op).

We krijgen zo een weinig fraai straatbeeld, door ze net naast het fietspad te plaatsen wordt de rijbaan nog versmald.

Bij de bevolking kan de indruk gewekt worden dat er sluikstorters aan het werk zijn. De vuilhopen “groeien” soms ’s nachts nog. (afval trekt immer meer afval aan).

Dit probleem werd aangekaart op de milieuraad van 13/12/2001 en er werd beterschap beloofd.

Gezien het stadsbestuur een voorbeeldfunctie heeft dienen we dit aan te pakken, zo mogelijk zelfs ombuigen in een positief initiatief.

Voorstel:

Voordelen:

voorbeeld zakken met zwerfvuil (2)Erik Mertens (h)erkent het probleem en heeft het besproken tijdens het ambtelijk overleg.
Hij stelt dat de aankoop van anderskleurige vuilzakken met opdruk te duur uitvalt. Deze stelling kan op niet veel bijval rekenen en als alternatief wordt het aanbrengen van een zelfklever als markering voorgesteld.

Omdat het stadsbestuur aan het probleem gaat werken, zal er nu nog geen formeel advies uitgebracht worden. De situatie zal verder opgevolgd worden.

Ter zijde werd eveneens opgemerkt dat de vuilniszakken vaak slechts gedeeltelijk gevuld zijn, wat ook niet erg ecologisch verantwoord is.

Verbetervoorstellen financieel belonen

De stad Mortsel beschikt over een pool van 25000 inwoners die dagelijks rondkijken in hun leefomgeving en mogelijk problemen opmerken ťn er een oplossing voor kennen.

Door het systeem van de meldingskaarten wordt er beroep gedaan op het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel om mee te bouwen aan een betere stad.

De meldingkaarten worden echter nauwelijks gebruikt om positieve suggesties aan te brengen.

Naar analogie met het bedrijfsleven, stelt Marc Tobback voor om verbetervoorstellen financieel te belonen. Er is in het bedrijfsleven gebleken dat een dergelijk financiŽle impuls een duidelijke stimulans geeft om actief mee te denken.

Marc Tobback stelt volgend model voor:

Niettegenstaande dat een dergelijk suggestiesysteem geld kost, is de financiŽle winst voor de stad een veelvoud groter.
Het systeem levert reeds een besparing op voor de stad vanaf het eerste jaar

Verschillende leden van de milieuraad hebben bezwaar tegen het voorgestelde systeem:

Er is binnen de milieuraad wel consensus om bij wijze van proef een wedstrijd in te richten die jaarlijks de beste verbetertips zal bekronen. Dit initiatief zou na ťťn jaar beoordeeld moeten worden op haar efficiŽntie. Hierover zal advies opgesteld worden.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Er waren op deze vergadering geen mededelingen van het stadsbestuur.

Mededelingen - rondvraag

VEN:

Open ruimte wordt in Vlaanderen een schaars goed. De bestaande open ruimte geniet niet altijd voldoende bescherming om het voortbestaan van de natuur te verzekeren. De laatste 50 jaar is een groot aantal planten- en diersoorten verdwenen of met uitsterven bedreigd. Natuur, bossen, groen, rust, stilte, een gezonde omgeving. willen we er in de toekomst nog van genieten, dan moeten we vandaag inspanningen leveren. We moeten de natuur de ruimte geven.

Precies daarom wordt het Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN uitgetekend. Dat is een selectie van gebieden met een zeer hoge natuurkwaliteit, die de Vlaamse overheid extra wil beschermen. Eigenaars en gebruikers krijgen er bijkomende middelen en mogelijkheden om de natuurwaarden in stand te houden, te herstellen en te bevorderen.

In het kader van het zomerakkoord heeft de Vlaamse regering de ontwerpkaart van de afbakening van de eerste fase van het VEN voorlopig goedgekeurd. Het gaat hier om 87.000 hectare natuur- en bosgebied, van de afgesproken 125.000 hectare. De ontwerpkaarten liggen nu op tafel, zodat alle betrokkenen er kennis van kunnen nemen en hun opmerkingen kunnen laten horen.

Om zoveel mogelijk geinteresseerden wil informeren, worden de kaarten ook toegelicht op provinciale infomarkten. (Antwerpen: 7 en 8 oktober 2002, Bouwcentrum, Antwerpen; de eerste infodag loopt van 14u tot 21u, de tweede dag van 10 tot 20u.)

GeÔnteresseerden kunnen ook altijd op de website www.ven-ivon.be terecht voor meer informatie. Of ze kunnen gratis bellen naar de Vlaamse Infolijn op 0800-3 02 01.

Iedereen kan ten laatste tegen 21 november opmerkingen afgeven op de kantoren van de MiNa-raad of bij zijn gemeentbestuur.

De MiNa-Raad Vlaanderen zal alle opmerkingen verwerken en op basis daarvan een advies uitbrengen aan de Vlaamse regering zodat die een definitieve beslissing over de VEN-afbakening kan nemen.

Mortsel valt niet in een van de VEN-zone’s.

kaart VEN Antwerpen

In de provincie Antwerpen werkt men met natte en droge natuurgebieden:

GECORO:

Jan Desmyter deelt mee dat de GECORO nu werkt rond de organisatie van het verkeer rond het gemeenteplein. Hierover zal de GECORO op 15/10/2002 advies uitbrengen.

Kippenactie 2002

De evaluatie (zie rapport) is gelopen. Hieruit blijkt dat de nieuwe leverancier minder goed te zijn dan het PITO Stabroek, dat de kippen in 2001 leverde.

Een belangrijke vaststelling: we hebben nog nauwelijks nieuwe kippeneigenaars bereikt. De beoogde doelgroep blijkt erg klein te zijn.

Wormenbakken:

De aankoopprijs van de wormenbak schommelt rond 80 Euro. Deze bakken zullen mogelijk voor 50 % gesubsidieerd worden door OVAM, eventueel aangevuld met een aanvullende subsidie van de stad.

De mening over compostbakken varieert: Hasselt was er positief over, in Antwerpen heeft men er geen goede ervaringen mee.

Advies afvalstoffenplan:

Weinig animo om hierover een advies uit te brengen (het zoveelste beleidsplan in de rij…)

Technische dienst op Fort 4:

Annemie Creemers wijst op de slechte bewegwijzering naar de nieuwe gebouwen van de technische dienst.

Oud brood:

Annemie Creemers vraagt of er geen systeem kan opgezet worden om oud brood te verzamelen als dierenvoeding (kippen)

Erik Mertens deelt mee dat er snel een overaanbod van brood voor de kippen is.

Marc Tobback beaamt dit en wijst op het belang om oud brood goed voor te behandelen: indien het niet goed gedroogd wordt gaat het schimmelen en is het als dierenvoeding onbruikbaar. Dit was vaak het geval bij het brood dat bij hem aangeleverd werd. Ook werd brood over de omheining gekieperd, dat wegens het overaanbod of onaangepast voedertijdstip (s’ avonds) lang bleef liggen: problemen met ratten en wilde duiven.

Waar men wel veel oud brood bij kwijt kan, zijn de paarden…

Koude beek:

Meer info over het provinciaal masterplan is te consulteren op de website van provincie Antwerpen - waterbeleid.

Toekomst van de gronden “NMBS” achter “Klein Zwitserland”:

De gronden gelegen tussen de Waesdonkstraat en het kerkhof zullen door de stad aangekocht worden.

Ria Van peer vraagt namens Natuurpunt om de toekomstige bestemming van deze terreinen te bespreken in de milieuraad.

Dit wordt ingepland voor de vergadering van november

Kurk op recyclagepark:

De vzw Petit LiŤge verzamelt oude kurk die het recycleert als biologisch isolatiemateriaal. (voostel milieuraad maart 2002)

Erik Mertens heeft een voorstel ontwikkeld voor inzameling op het recyclagepark. Dit voorstel wacht op goedkeuring door het stadsbestuur

Adviezen milieuraad:

Vanaf oktober 2001 werd door het stadsbestuur geen gevolg meer gegeven aan de adviezen van de milieuraad.

Volgens Erik Mertens moeten we de flessenhals situeren bij het stadsbestuur.

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken adviezen akkoord gaat. (zie statuten milieuraad)

Wijkverhakselen:

Het proefproject “wijkverhakselen” (zie milieuraad mei 2002) wacht op toestemming van het stadsbestuur.

Er valt te vrezen dat het project, net als vorig jaar, in puin zal vallen omdat door getalm de termijnen dreigen voorbij te tikken.

Tocht milieuboot op zaterdag 14 september 2002

Op zaterdag 14 september werd het 10-jarig bestaan van de milieuraad gevierd met een tocht met de milieuboot op de Leie.

Een impressie:

impressie tocht met milieuboot op 14/09/2002

Synchronisatie verkeerslichten op hoofdassen:

In vorige milieraden werd er gewezen op de manke doorstroming op de hoofdassen.

Bij navraag blijkt dat:

zwerfvuil e.d.

Hubert Stroobandt klaagt nogmaals over het straatvuil dat in zijn leefomgeving aanwezig is.

Hij twijfelt bovendien aan de haalbaarheid om de voornaamste invalswegen van Mortsel terug te brengen op 2*1 rijbaan.

Milieutips en -informatie:

Recyclage inktcassettes:

De printercartridge-recycleerder Future Green is op zoek naar te hervullen materiaal.

Voor elke cartrige die ingeleverd wordt (via portvrije omslag of afgehaald door het bedrijf bij grote hoeveelheden) stort het bedrijf 1.82 Euro aan Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties

Adviezen MiNaraad:

De Vlaamse MiNa-Raad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) is het adviesorgaan van de Vlaamse overheid dat advies uitbrengt over alles wat te maken heeft met milieu en natuur. Dit gebeurt op vraag van de Vlaamse regering, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

Het standpunt van de MiNa-Raad is de stem van het middenveld, van zowel de sociaal-economische als de ecologische pijler van onze maatschappij. Een consensusfabriek is de MiNa-Raad echter niet, unanimiteit hoeft dus niet. De MiNa-Raad is veeleer een argumentenfabriek, een plaats waar verschillende visies mekaar raken en eventueel afgestemd worden op elkaar. Minderheidsstandpunten worden ook vermeld in de adviezen van de MiNa-Raad en dat maakt dat die adviezen juist zeer nuttige instrumenten zijn voor de beleidsmakers.

Sinds kort hebben zij nu een actieve perswerking. Wenst u op de hoogte te blijven van de standpunten van de MiNa-Raad dan kunt u intekenen op hun website (http://www.minaraad.be) zowel bij de categorie persberichten als adviezen.

Stookolietanks (1):

In totaal zijn 3.518 technici erkend om de controle van een ondergrondse stookolietank uit te voeren. 650 controleurs hebben zich geŽngageerd om de controle tegen een vaste prijs uit te voeren.

Voor de controle van een ondergrondse stookolietank met een lekdichtheidsproef bedraagt dit 85 euro (excl. BTW), voor de controle van een ondergrondse tank zonder lekdichtstest gaat het om 70 euro en voor de controle van een bovengrondse tank geldt de vaste prijs van 60 euro.

De lijst van erkende technici kan geraadpleegd worden op de websites van Informazout ( www.informazout.be) en Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid  (http://www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming/erkende-technici) of via het groene nummer 078/152.150.

Stookolietanks (2):

Eigenaars van een ondergrondse stookolietank die geconfronteerd worden met een bodemverontreiniging, kunnen binnenkort terecht bij een Mazoutfonds dat de kosten van de sanering zal dragen. Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua bereikte hierover een akkoord met de mazoutsector.

Om de oprichting van dit fonds mogelijk te maken, heeft staatssecretaris Olivier Deleuze een Koninklijk Besluit uitgevaardigd.

De sector berekende dat in totaal ongeveer 130 miljoen euro (of 5,2 miljard frank) nodig zal zijn om alle bodemverontreinigingen op vijf jaar tijd aan te pakken.

Vooraleer het Mazoutfonds volledig operationeel kan worden, moet door de drie gewesten een wettelijk kader uitgewerkt worden. Dit zal tijdens de komende maanden gebeuren.

Ondertussen kunnen mensen die geconfronteerd worden met een lekkende stookolietank al terecht bij Informazout (078/150.145 - www.informazout.be). Informazout opent dan een dossier dat later doorgespeeld wordt aan het Mazoutfonds.

[Werking 2002]

laatste wijziging: 14/08/16