Verslag milieuraad 16 mei 2002

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Berghmans Marc; Briers Matthy; Creemers Annemie; Cuypers Koen; Desmyter Jan; Eerdekens Els; Iven Ivo; Lauwers Charles; Mertens Erik; Pepermans Tinneke; Scheys Monique; Tobback Marc; Van Dyck Ann; Van Geel Ann; Van Peer Ria; Van Tilburgh Eric; Wouters Leo

impressie wandeling "oude spoorwegbermen"Natuurwandeling op “de berm” (zone "Vredebaan")

Onder een stralende lentezon werd de milieuraad voorafgegaan door een wandeling op de oude spoorwegberm langs de Vredebaan

Marleen Van Ende; die deze zone bestudeerd heeft in het kader van haar opleiding natuurgids, was onze gids.

Zij liet ons kennis maken met verschillende plantensoorten op het terrein en gaf ons ook een historisch overzicht van het gebruik van deze kruiden in de mythologie en de volksgeneeskunde.

GECORO: voorstelling startnota ruimtelijk structuurplan Mortsel

De leden van de milieuraad waren te gast op de tweede vergadering van de GECORO

De voorstelling van de startnota “ruimtelijk structuurplan” voor Mortsel stond op het programma.

Op de vergadering werd voornamelijk de gebruikte methodiek en de gebruikte symboliek toegelicht.

Veel van de informatie ging verloren omdat de sprekers slecht verstaanbaar waren voor het publiek.

Voorstel voor advies “subsidie FSC-hout” - Annemie Creemers

Annemie Creemers vraagt de milieuraad om een subsidie voor het gebruik van FSC-hout voor te stellen.

In bijlage kan men meer informatie vinden over “FSC” en het nut van een subsidiereglement.

Het WWF beschikt over een “kant-en-klaar”-reglement

Moeten we alles subsidiŽren?

Er werd besloten om eerst de documentatie te bestuderen en eventueel de volgende milieuraad een subsidiereglement te adviseren.

Mededelingen van de milieuambtenaar en het stadsbestuur

Rondvraag

panoramafoto zone achter L. Gruyaertstraart

Mededelingen

“…Dhr. Luc De Houwer, consulent van de stad Antwerpen stelt zich voor. Hij heeft een strategisch plan opgesteld in verband met 'Wonen boven winkels’ en heeft ervaring betreffende de uitvoering ervan.

Dhr. I. Iven van de milieuraad legt het voorstel van advies voor van “Wonen boven winkels”.

Het voorstel omvat:

 • een bouwverordening die bij nieuwbouw van een handelspand de verplichting kan opleggen om een afzonderlijke toegang te voorzien tot de bovenliggende verdiepingen;
 • ťťn afzonderlijke toegang zou pas mogelijk zijn indien de verdiepingen boven meerdere handelspanden gelegen zijn;
 • bij handelspanden met minstens 2 bouwlagen moet men ook tenminste een woongelegenheid voorzien;
  ? een vrijstelling kan voorzien worden voor de kleinere handelspanden (voorgevelbreedte kleiner dan 7 meter).

De AMM betreurt dat de milieuraad dergelijk advies heeft opgemaakt zonder ruggespraak van de adviesraad middenstand Mortsel aangezien het hier om een specifiek handelaarprobleem gaat.

Dhr. Tobback zegt dat het niet de bedoeling was van de milieuraad om de AMM uit te schakelen maar enkel om de problemen met leegstand en verloedering op de hoofdassen tegen te gaan.

Een dergelijke bouwverordening zal de woonfunctie van de handelspanden stimuleren en de leefbaarheid van de stadskern ten goede komen.

Hij stelt voor met de milieuraad en andere raden een gemeenschappelijk voorstel te doen naar de gemeenteraad.

Dhr. De Houwer geeft een toelichting over 'wonen boven winkels'. Met moet rekening houden met verschillende punten o.a.

 • het probleem is veel complexer en uitgebreider dan alleen maar een deur maken;
 • men moet de verloedering en het leegstand kunnen bewijzen; kan wet andere functie zijn o.a. magazijn;
 • inventaris van leegstaande woningen is noodzakelijk;
 • reglementering van de Vlaamse wooncode stelt woningen met minimum kwaliteitseisen vast;
 • gemeentelijke bouwverordening kan bepaalde straffen opleggen;
 • is het project stedenbouwkundig in orde?
 • is de bouwverordening niet strijdig met het BPA?

Er kunnen ook verschillende oorzaken zijn waarom eigenaars niet meedoen o.a.

 • ruimte dient als kantoortje
 • probleem van onderhoud en huurders;
 • er is geen tweede ingang en men wenst ook geen ingang te maken;
 • eigendomstructuur (vorm van contract by. erfpacht)
 • bouwkundige problemen en juridische problemen;
 • financiŽle problemen: hoge kostprijs renovatie e.d.

Conclusie: een gemeentelijke bouwverordening is mogelijk doch moet men rekening houden met juridische en financiŽle aspecten.
De stad Antwerpen heeft in 1994 een reglement goedgekeurd met een premiestelsel.
Het voldoet niet aan de verwachtingen enkel wel wat betreft de gevelverfraaiingen.

Besluit:

 • De AMM besluit deze materie over te maken aan de GECORO in het kader van het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening mits overleg van de verschillende adviesorganen.
 • In de werkgroep GECORO zijn nl. alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.
 • De stad Mortsel kan haar eigen accenten leggen doch moet rekening houden met hogere maatregelen.
 • Een kopie van het verslag zal aan de werkgroep overgemaakt worden. …”

[Werking 2002]

laatste wijziging: 11/08/10