Verslag milieuraad 12 februari 2004

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Cuypers Koen; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Dierick Jean; Iven Ivo; Lambert Griet; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Dyck Paul; Van Peer Ria; Wouters Leo

Op [de] Weg! – toekomst project:

Naar aanleiding van de controle van de uitgaven 2003 van de milieuraad door de financiŽle dienst van de stad Mortsel, hebben we volgend besluit van het college van burgemeester en schepenen ontvangen (gedateerd: 02/02/2004):

“De afrekening van de milieuraad over het dienstjaar 2003 wordt goedgekeurd. Aan de milieuraad mag het bedrag van 1.240 euro voor tussenkomst in de werkingskosten worden betaald (8798/332-02) nadat zij verslag hebben uitgebracht over de aanwending van de subsidies t.b.v. 3.500 euro afkomstig van het Fonds D. De Graeve.”

Op korte termijn is het niet mogelijk om het project “Op [de] Weg!” te verwezenlijken doordat de partners van het eerste uur niet meer bestaan of gewijzigde prioriteiten hebben.

Omdat enkele grote projecten zoals de “Biomarkt”, “Tankslag” en “Straalt je dak” uitgevoerd worden in 2004 en hiervoor financiŽle middelen vereist zijn, dreigt de eigen werking in gevaar te komen door de onzekerheid over de beschikbare financiŽle middelen.
Bovenstaande collegebeslissing dwingt ons dus om op korte termijn een beslissing te nemen over de toekomst van het project.

Het is moeilijk te begrijpen dat het stadsbestuur het uitbetalen van de werkingsmiddelen voor 2004 verbindt aan het lot van gelden die niet aan de stad toebehoren, maar die de milieuraad in beheer heeft gekregen voor de verwezenlijking van het ingediende project. (beschrijving ingediende project: zie bijlage 3).

Over de toekomst van het project “Op [de] Weg!” waren op de vergadering drie standpunten:

Standpunt 1 Standpunt 2 Standpunt 3
De milieuraad is niet in staat om het project kwaliteitsvol uit te voeren omdat de nodige competenties en tijd niet beschikbaar zijn.

De beschikbare middelen zijn aan de milieuraad toegekend voor de uitvoering van het project en kunnen dus niet aangewend worden voor andere initiatieven.

Omdat het project reeds 5 jaar aansleept en er nog geen concrete mogelijkheid bestaat om het snel af te werken, dienen we de gelden terug te storten aan het fonds.

De uitwerking van het project wordt integraal uitbesteed aan een externe partner Het is zonde om het geld verloren te laten gaan voor de stad Mortsel.

De stad Mortsel heeft de laatste jaren erg veel inspanningen gedaan voor de verkeersveiligheid op de hoofdassen en rond de scholen.

De stad kan deze gelden aanwenden voor het beveiligen van de zwakke weggebruikers.

Over het lot van de gelden voor het project “Op [de] Weg!” werd nog geen beslissing getroffen. Tegen volgende vergadering worden volgende zaken gedaan:

Jan Desmyter en Paul van Dyck bekijken mogelijkheden om het project door een externe firma te laten uitvoeren.

Er wordt een brief naar het Fonds geschreven met de vraag of de gelden aangewend mogen worden voor andere initiatieven die een bijdrage leveren tot de veiligheid van kinderen die geconfronteerd worden met de gevaren van de weg.

Op de volgende vergadering zal het lot van het project “Op [de] Weg!” opnieuw besproken worden.

Marc Tobback stelt voor om alle inspanningen die reeds gedaan zijn niet verloren te laten gaan en te werken aan een “Op [de] Weg!”-light: een afgeslankte versie voor ouders met kinderen.
Dit voorstel heeft volgende voordelen:

Bijlage: collegebeslissing 2 februari 2004

collegebeslissing 2 februari 2004

Mortselse natuurverenigingen – erkenning door de stad als Mortselse vereniging

Natuurpunt en het Bessemcomitť voeren beheerswerken uit waarvoor ze subsidies voor het onderhoud van “kleine landschapselementen” krijgen.

Ondanks dat deze verenigingen voldoen aan de voorwaarden en vroeger reeds de nodige formulieren ingevuld hebben, werden ze geweigerd op de lijst van erkende verenigingen.
De weigering werd gemotiveerd met het feit dat ze anders twee keer subsidies zouden krijgen.
(deze voorwaarde voor erkenning werd niet teruggevonden in de toelichtingsbrochure bij de erkenningprocedure die door het stadsbestuur uitgegeven wordt)

De “erkenning” is voor de verenigingen niet zozeer een middel om meer geld in het laatje te krijgen, maar ze zien dit als een waardering voor hun inzet voor de stad.
Nu heet het dat van deze verenigingen “akte” genomen is, wat een pejoratieve bijklank heeft.

De erkenning is voor deze verenigingen een noodzaak om aanspraak te kunnen maken op vormings- en projectsubsidies of om voordelig zalen en materiaal te huren.

Volgend bezwaarschrift heeft Natuurpunt tegen de beslissing van het stadsbestuur ingediend:

Met uw brief van 18 augustus vernamen wij het besluit van het college dat Natuurpunt Land van Reyen - kern Mortsel niet ‘erkend’ wordt, maar gekwalificeerd als een vereniging waarvan ‘akte genomen wordt van haar bestaan’.

Wij betreuren ten zeerste deze beslissing en wensen hiertegen bezwaar aan te tekenen. Door deze catalogisering worden we immers als minderwaardig behandeld.

Als bijlage bij de hoger vernoemde brief waren nog eens de voorwaarden gevoegd om als Mortselse vereniging erkend te worden. Wij zijn de mening toegedaan dat Natuurpunt - Mortsel volledig aan al de vooropgestelde voorwaarden voldoet: het secretariaat van de vereniging bevindt zich in Mortsel, de hoofdactiviteiten situeren zich ook in Mortsel en de activiteiten zijn in de eerste plaats gericht naar de hele Mortselse bevolking.

We begrijpen dat we, daar de vereniging van een (andere) subsidiŽring geniet, geen basissubsidie meer toegeschoven krijgen, maar we zijn zeer teleurgesteld dat we daardoor niet als ‘erkende vereniging’ betiteld zouden worden. Het gaat ons niet om de subsidie maar om het statuut.

In onze bestuursvergadering van 26 augustus formuleerden wij het voorstel om Natuurpunt Land van Reyen - kern Mortsel vooralsnog te erkennen als Mortselse vereniging, al was het met een bijkomende aanmerking, dat we tot nader orde niet voor de basissubsidies in aanmerking komen.

Gezien in het kort een antwoord verwacht wordt op het bezwaarschrift, wordt een eventueel advies over dit thema uitgesteld naar de volgende vergadering.

Milieubeleidsplan – begeleidingscommissie:

Er gaat in 2004 een nieuw milieubeleidsplan opgesteld worden.

Voor de begeleidingscommissie van dit plan worden een aantal vrijwilligers gezocht binnen de verschillende maatschappelijke geledingen. Ook de milieurad word t uitgenodigd om zijn vertegenwoordigers af de vaardigen.

Vanuit de milieuraad hebben verschillende belangstellenden zich opgegeven: Ronald Devisch; Marina De Laet, Jan Desmyter, Koen Cuypers.

Voorstellen milieujaarplan 2004

Dit punt wordt verschoven naar volgende vergadering.

De stukken zullen tijdig per e-mail aan de leden van de milieuraad bezorgd worden.

Provinciale zwerfvuilactie ZAPPA

Zwerfvuil langs wegen, fietspaden, in parken e.d. blijkt een steeds vaker gehoorde klacht van de Vlaamse burger. Het Provinciebestuur van Antwerpen wil meehelpen om dit probleem in de hand te houden en besliste daarom tot de opstart van ZAPPA (ZwerfvuilActie voor een Propere Provincie Antwerpen).

Deze grootschalige zwerfvuilopruimactie gaat door in het weekend van 6 en 7 maart 2004 in samenwerking met de gemeenten/steden van de provincie Antwerpen die hiervoor zich vrijwillig hebben geŽngageerd.

60 van de 70 gemeenten gaan meewerken.

De milieuraad zal samen met Natuurpunt beheerswerken uitvoeren op “Klein Zwitserland”. We spreken daarom af op zondagvoormiddag 7 maart aan Hoeve Dieseghem.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Bodemonderzoek gracht achter oude gebouwen “Massive”:

Het bodemonderzoek van OVAM heeft aangetoond dat de gracht tussen Klein Zwitserland en de oude gebouwen van Massive zwaar verontreinigd is met zware metalen en cyanideverbindingen. Deze kunnen een risico vormen voor spelende kinderen.
Het stadsbestuur gaar deze zone afsluiten.

Mededelingen - rondvraag

Situatie op de hoofdassen:

Men ervaart dat er minder vrachtverkeer zich een weg baant door Mortsel, wat een positieve evolutie is.
Er zijn nog steeds geen meetresultaten bekend van de luchtmetingen op de Statielei en Antwerpsestraat.

Koude Beek:

De werkgroep “Koude beek” (een consortium van 3 natuurverenigingen) vraagt wanneer de milieuraad advies gaat moeten geven over de DULO-waterplannen (dit naar aanleiding van de geplande werken)

GECORO:

Het voorstel van de milieuraad naar de GECORO toe om streefwaarden vast te leggen voor minimale groenvoorzieningen in de zones, werd positief onthaald.

Wijzigingen vergaderdata milieuraad:

Omwille van de cursus “Cursus voor leden van de milieuraad” werden de vergaderdata van de milieuraad voor mei en juni gewijzigd.

Nieuwe vergaderdata: 06/05/2004 en 24/06/2004.

Cursus voor leden van de milieuraad:

Met deze cursus wil Tandem (kandidaat)leden van gemeentelijke milieuraden wapenen om goede adviezen uit te kunnen brengen inzake het lokale milieubeleid en de Samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'.

De cursus loopt over vijf lesavonden.

Enkele thema's die zeker aan bod zullen komen, zijn: algemeen milieubeleid, de werking van een gemeentelijke milieuraad en de gemeentelijke begroting. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als 'wat zijn de milieubevoegdheden van de gemeente?', 'hoe laat ik mijn milieuraad goed functioneren?', 'hoe geef ik advies op een begroting?', 'welk waterbeleid kan een gemeente voeren?', enzovoort... Theorie wordt hierbij doorspekt met nuttige praktijkvoorbeelden. Er is voldoende ruimte voorzien voor het uitwisselen van ervaringen en we maken ook enkele oefeningen.

De doelgroep zijn stemgerechtigde leden van lokale milieuadviesraden. Dit kunnen naast vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, ook mensen uit het onderwijs, de landbouwsector, de vakbeweging of andere sectoren zijn. Daarnaast richt de cursus zich ook tot actieve leden van milieu- en natuurverenigingen, die eraan denken om hun vereniging in de toekomst te vertegenwoordigen in de lokale milieuraad. De cursus richt zich echter niet tot ambtenaren, mandatarissen en vertegenwoordigers van politieke partijen.

De cursussen worden regionaal georganiseerd om te kunnen inspelen op de lokale vormingsbehoeften. Een milieuraad in de Kempen bv. werkt rond andere thema's dan de stedelijke milieuraad van Antwerpen.

Krachtlijnen van de cursus:

Voor Mortsel gaat de cursus door in de zaal ‘Colibrant’ (ingang Bibliotheek), Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier op donderdagavonden 13/5, 27/5, 3/6, 10/6 en 17/6, telkens van 19u15 tot 22u30.

De deelname aan de cursus is gratis

Inschrijving en meer info: Tijl Wijmeersch (CVN) - 03.226.02.91.

Kippenactie:

Op 12 juni 2004 zal de vierde kippenactie van de milieuraad doorgaan.

De kippen zullen van dezelfde leverancier als vorig jaar komen, waarvan we erg tevreden waren over de geleverde dieren. (Firma Van Brabandt, Bosstraat 12 te 3545 Halen – tel. 013/44 14 69)

De kippen zullen duurder zijn dan vorig jaar. Wegens de gestegen voederprijzen worden de kippen aangekocht/aangeboden aan 4.60 €/stuk.

De bestelperiode loopt van begin mei (publicatie in Mortsel Info) tot 24 mei 2004 (de bestelling moet 14 dagen voor levering doorgegeven worden aan de producent).

Straalt je dak:

Op donderdagnacht 19 februari 2004 tussen 02:00 en 05:00 werd door Eurosense een thermografische kaart van Mortsel en de kernstad Antwerpen gemaakt.

Nicolas Drosselaere (Eurosense), Ivo Iven, Erik Mertens en Marc Tobback hebben die nacht twee grondploegen gevormd om de bodemtemperaturen van de referentiepunten in Mortsel en Antwerpen in situ te meten.

Verkaveling Patershof:

In de pers konden we vernemen dat het district Berchem een negatief advies heeft uitgebracht voor de verkavelingsplannen van het Patershof (gronden achter de St. Theresiakerk). Het Antwerps stadsbestuur moet nu de definitieve beslissing nog nemen.

De Antwerpse districtraad ontving 340 bezwaarschriften.

Het district Berchem wil aan Monumentenzorg vragen om het Patershof te beschermen.

Meer info: zie advies "Patershof"

Advies aanpassing subsidiereglement REG:

In de gemeenteraad van 27 januari 2004 werd het aangepaste reglement goedgekeurd.

Voor gebouwen met een kadastraal inkomen hoger dan 1.100 euro worden de subsidiebedragen verminderd met 50%.

Het nieuwe subsidiereglement gaat in vanaf 15 maart 2004

Overlegorgaan luchthaven Antwerpen:

Bij "overlegorgaan luchthaven Antwerpen" kan u het verslag van de vergadering van 17/12/2003 vinden.

Tijdens de vergadering van de Overlegcommissie Luchthaven Antwerpen van 17 december 2003 werd afgesproken een overleg te organiseren met de opleidingscentra voor piloten teneinde na te gaan welke milderende preventieve maatregelen er kunnen uitgewerkt worden met de betrekking tot de opleiding- en trainingsvluchten om de geluidshinder te beperken.

Dit overleg zal plaatsvinden op woensdag 18 februari 2004.

STANDPUNT NATUURPUNT AFDELING LAND VAN REYEN in verband met het BERMPROJECT IN MORSTEL:

Volgend standpunt van natuurpunt afdeling Land van Reyen in verband met het bermproject in Morstel werd ons meegedeeld:

STANDPUNT NATUURPUNT AFDELING LAND VAN REYEN in verband met het BERMPROJECT IN MORSTEL

(Gebaseerd op het standpunt van Natuurpunt Land van Reyen kern Mortsel)

Vooraf

Op de vergadering van 18 december 2003 werd het bestuur van Natuurpunt Land van Reyen.

geÔnformeerd over de plannen van het bermproject en formuleerde hierover het volgende standpunt.

Voorafgaand aan het standpunt wenst onze afdeling te beklemtonen dat het bermproject gelukkig een einde maakt aan het gevaar dat steeds dreigde om de berm vooralsnog af te breken en te laten plaats ruimen voor een verbreding van de militaire baan. (R 11)

Jarenlang is hier vanuit Mortsel voor geijverd en hebben plaatselijke werkgroepen en milieu- activisten moeten vechten voor het behoud van de bermen.

Natuurpunt Land van Reyen is dan ook verheugd dat het huidige stadsbestuur de groene invulling van de bermen verder wil zetten en hiervoor een subsidie heeft kunnen bekomen van het Vlaamse gewest. De invalshoek “natuurverbindingsgebied” is positief en verdient meer dan onze goedkeuring.

Het behoud van natuur binnen een stedelijke omgeving ,in casu het grondgebied van de stad Mortsel, is van wezenlijk belang voor de eigen inwoners. Dit project zet een deur open naar natuurontdekking buiten onze stadsgrenzen, via fietspaden en natuurverbindingsgebieden.

De algemene overlegcultuur van Natuurpunt Vlaanderen indachtig wil onze afdeling graag meewerken aan een ecologische invulling en aanvulling van de bestaande plannen. Als natuurvereniging zijn we als de besten geplaatst om de ecologische effecten te beoordelen en voorstellen te doen om de ecologische waarde te verhogen of - waar nodig - resoluut te vrijwaren.

Wij zijn zo vrij te denken dat we in ons standpunt in naam van de natuur spreken. Natuur die het in een verstedelijkte omgeving moeilijk heeft en daarom nood heeft aan een forse woordvoerder.

Standpunt

In het standpunt formuleren we een aantal voorstellen en suggesties. De kern van deze voorstellen heeft uiteraard te maken met de zorg voor Klein-Zwitserland. Dit klein en kwetsbaar natuur- en stiltegebiedje dat Mortsel rijk is, moet in de eerste plaats ten goede komen aan de eigen inwoners en als natuurgebied voor fauna en flora leefbaar gehouden blijven!

aanleg van een fietspad

Natuurpunt afdeling Land van Reyen gaat er mee akkoord dat er een weg, slechts geschikt voor de zachte weggebruiker (wandelaar en fietser, met een evident verbod voor gemotoriseerd vervoer) over de berm van Wilrijk richting Borsbeek, mag komen. Zulk een fietspad moet dan uiteraard uit ‘zachte’ materialen aangelegd worden, de fietser (en zeker de mountainbiker/crossfietser) moet ontmoedigd worden om het pad ter hoogte van Klein-Zwitserland te verlaten. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Er moet eerst en vooral een voldoende en natuurlijke afscherming worden aangelegd die belet dat fietsers afdwalen en experimentele routes in het natuurgebied aanboren.

(Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar het fietspad dat een paar jaar geleden aangelegd werd, helemaal aan de rand van het kastanjebosje tussen het zwembad en de sporthal. Sindsdien bleek het kastanjebos veel minder overlast te verwerken gekregen te hebben.)

Ten tweede wensen we daar geen verlichtingspalen. Ze zouden de natuur te zeer verstoren en er is al lichtvervuiling genoeg.

traject van het fietspad

Onze afdeling maakt zich ook grote zorgen over het traject van het fietspad dat dwars door Klein-Zwitserland zou lopen. Daarom stelt de afdeling voor dat er samen met de stad gezocht wordt naar goede alternatieven voor een traject door of langsheen Klein-Zwitserland.

Enkele mogelijke voorstellen zijn:

  1. Het fietspad zou kunnen afdalen aan de hoeve Dieseghem en dan verder via het bestaande tunneltje aan de beschuttende werkplaats De Brug de Waasdockstraat vervoegen.
  2. Het fietspad zou vanaf de doorsteek aan de Heirbaan kunnen verder lopen achter de industriepanden (de voormalige Massivegebouwen) - wat gebeurt er met de poel als de werf naar de Heirbaan verhuist? - naar de Drabstraat en aansluiting geven op de geplande fietstunnel ter hoogte van de electriciteitscentrale.
  3. Het fietspad zou vanaf diezelfde doorsteek kunnen verder lopen via de Wouter Volckaertstraat.

Verbindingselementen: bruggen en tunnels

De afdeling Land van Reyen is er van overtuigd dat een nieuwe fietsbrug over de spoorweg een te grote technische ingreep in de natuur met zich zou meebrengen. Enerzijds zou het een goede zaak kunnen zijn dat een nieuwe ecologische verbinding tussen Kl.Zw. en het terrein achter het kerkhof tot stand kon komen, maar anderzijds, als men dat ook open wil stellen voor fietsers, moet men een immens grote ingreep in het landschap doen: een helling van minstens zeven meter overbruggen! Ook hier moeten we met de stad zoeken naar een goed alternatief. De afdeling stelt voor een ecobrug (enkel voor wandelaars en dieren) te overwegen en is bereid mee te werken aan de conceptie en uitwerking.

De afdeling adviseert aan de stad om van het hele verbindingsgebied ťťn Natuurverbindingsgebied te maken met Hoeve Dieseghem als een soort ‘bezoekerscentrum’ waar informatie kan gegeven worden en waar natuurwandelingen kunnen starten. Dit werd ook reeds opgenomen in het Cultuurbeleidsplan. Klein-Zwitserland blijft daarbij het centrale kernnatuurgebied.

Natuurpunt Land van Reyen wijst er ook op dat de natuur gebaat is bij kleine ingrepen die vaak een hoge ecologische waarde hebben. Zo is het beter om pro-actief te werken en bijvoorbeeld in de ontwerpfase van de bruggen en de andere verbindingsstructuren al aan de effecten voor flora en fauna te denken. Een sensibilisatie van de architecten en ingenieurs die de plannen zullen uittekenen is alleszins noodzakelijk en het stadsbestuur zou dit in de opdracht duidelijk moeten formuleren. Natuurpunt kan zo nodig voorbeelden aangeven en suggesties doen.

Bestemming van het door de stad aangekochte gebied: het noordelijke deelgebied.

Op het laatste deel van het Morstelse traject loopt het fietspad doorheen het recent door de stad Mortsel aangekochte gebied achter het kerkhof van de Krijgsbaan.

Natuurpunt sluit zich in dit verband aan bij de standpunten die hierover in de Milieuraad van Morstel (14.11.02) en van Gecoro (13.01.03) zijn ingenomen. Deze pleitten beide voor een maximale natuur-invulling van het gebied.

Natuurpunt wil hier ook verwijzen naar de Natuurbeleidsnota van het GNOP (11.09.1996) blz 33 waar wordt geadviseerd dit gebied meer natuurgericht te beheren.

Natuureducatie

Natuurpunt Land van Reyen onderkent de moeilijkheden om in een sterk verstedelijkt gebied een eigen plaats voor de natuur af te dwingen. Daarom zijn sensibilisatie en educatie zo belangrijk. Wij raden het stadsbestuur aan om het fiets- en wandelpad op de berm aan te grijpen als een extra kans voor educatie. Kleine borden kunnen hier en daar langs de route worden opgesteld om de fietsers en vooral de wandelaars over de natuur te leren en ze er enthousiast voor te maken.

Mortsel 15 januari 2004

Biomarkten zuidrand Antwerpen:

Het biomarkt-project wordt verder uitgewerkt. Via vzw Wervel zijn de mogelijke biohandelaars aangeschreven, de affiches worden gedrukt, .... .

In Mortsel zal het evenement doorgaan op 23 april vanaf 17:00 voor het stadhuis (i.p.v. het marktplein).

Tankslag Mortsel – info-avond:

infoavond stookolietanksOp 10 februari 2004 werd er nogmaals een informatie-avond georganiseerd, waar de klemtoon lag op het verwijderen van oude stookolietanks, het subsidiereglement "verwijderen oude tanks" en de "collectieve tanksanering" Voor deze avond hebben we beroep gedaan op infomazout, een bodemdeskundige, een jurist, de stedelijke milieudienst en de milieuraad.

Ondanks dat er niet veel publiciteit voor de actie gevoerd werd (lijst met gekende adressen stookolietanks + advertentie in 't Periodiekske), mochten we een 100-tal deelnemers verwelkomen van 78 verschillende adressen.

Uit de responsfactor op deze oproep van 12% kunnen we zonder twijfel besluiten dat het thema "stookolietanks" nog steeds erg actueel is.

Omdat we met de informatiecampagne voor de informatieavond slechts 20% van de potentieel geÔnteresseerden te bereiken, lijkt het aangewezen dat de actie weerklank krijgt in Morstel Info.

Tankslag Mortsel – project “collectieve tanksanering”

Uitgangspunten:

Wat wel vast staat:

Doelgroep:

Waarom een collectieve tanksanering?

Status van het project:

Belangrijke opmerking:

Eerste resultaten:

[Werking 2004]

laatste wijziging: 06/08/19