Verslag milieuraad 22 april 2004

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Cuypers Koen; De Laet Marina; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Iven Ivo; Lauwers Charles; Peeters Veerle; Segers Walter; Tobback Marc; Van Dyck Paul; van Huygevoort Leo; Verbelen Kobe; Wouters Leen; Boers Chris

Advies geplande turnhal op buitenglacis fort 4

foto van het bos naast de sporthalIn de marge van de vorige vergadering van de milieuraad hadden we vernomen dat het stadsbestuur de sporthal in de Drabstraat wil uitbreiden met een turnhal ( 20*30m, 9 m hoog), aansluitend aan de linkerzijde van het gebouw.

Het oprichten van een turnhal is opgenomen in het sportbeleidsplan.
In Mortsel zou er nood zijn aan een nieuwe turnhal om o.a. een groep keurturners in onder te brengen. Deze laatste groep behelpt zich nu in de reeds aanwezige turnaccommodatie.

Het stadsbestuur opteert voor de 600 turners uit Mortsel om een turnhal aansluitend aan de sporthal te bouwen omdat men dan gebruik kan maken van de bestaande sanitaire- en horeca-faciliteiten.

De geplande uitbreiding vindt plaats op een zone voor dagrecreatie (gele kleur op gewestplan).

Met de uitbreiding wordt wel geknabbeld aan het door het PIH als “waardevol” bestempeld bos. Voor de oprichting van de hal zullen 3 van de 5 meest waardevolle oude bomen in deze zone gerooid moeten worden.

Mevrouw De Laet wijst de milieuraad op de impact van de geplande bouw van de turnhal en op de lauwe reactie van de milieuraad op de mededeling in de vorige milieuraad.

In tegenstelling met de toon van vorige milieuraad, is het plan nog niet definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarom besluit de milieuraad om een advies uit te brengen over de uitbreiding.

In de milieuraad wordt getwijfeld of de turnhal wel gebouwd moet worden: kan er geen beter gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur of biedt de geplande sporthal voor de nieuwe gemeenteschool geen soelaas?

Er werd een advies uitgebracht over dit thema (zie adviezen 2004)

(groen=parkgebied; geel = dagrecreatie; rood=woonzone) (hoe donkerder groen, hoe waardevoller de natuur is)

Vleermuizentelling fort 4 - 8 februari 2004

Chris Boers (chrisboers@yahoo.com) gaf een presentatie van de telresultaten voor vleermuizen in fort 4.

De telling is uitgevoerd door de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw. Deze vrijwilligers doen aan onderzoek (tellingen, verspreiding, jacht- en vluchtroutes, zenderen, opsporen van kraamkolonies, ...), bescherming (beheer winterschuilplaatsen, adviesverlening bij verbouwingswerken,...) en educatie (wandelingen, diareeksen, huisbezoeken, ...).

De tellingen voor fort 4:

Soort

17/12/2001  16/02/2002 08/02/2004
Baardvleermuis  7  2  4
Watervleermuis  8 15  21
Ingekorven vleermuis  0  0  3
Franjestaart 2 1  8
Grootoorvleermuis 0  4 3
Dwergvleermuis 3  2 5
Myotis species 1  1 2
Chiroptera species  2 0  1

Totaal

23 25 47

De aantallen zijn sterk gestegen ten opzichte van de vorige metingen. De meest voorkomende soort is de watervleermuis. Ook het aantal franjestraatvleermuizen, een erg zeldzame soort, is sterk gestegen.

Bovendien is er nog een veel zeldzamere soort bijgevonden, nl. de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus). Deze soort wordt door de Europese habitatrichtlijn als 1 van de soorten opgesomd om een gebied als habitatrichtlijngebied te laten erkennen. (deze vleermuis is heel storingsgevoelig door o.a. zijn lange winterslaap tussen begin oktober tot mei).

Wat kunnen we doen om de vleermuizenpopulatie te beschermen:

'Sponsor een vogelsoort'

Dit jaar zal er een broedvogelatlas voor Vlaanderen uitgebracht worden. De gegevens voor deze atlas werden bekomen door duizenden vrijwilligers. De coŲrdinatie hiervan gebeurt door het Instituut voor natuurbehoud. Om van deze atlas een mooi boek te maken met vele kwalitatieve foto's en een verzorgde layout, wordt een oproep gedaan aan particulieren, verenigingen en milieuraden om dit project een extra steuntje te geven.
Kort samengevat komt het er op neer dat je als vereniging voor 100 euro (en 50 euro als particulier) een vogelsoort uit de broedvogelatlas kan sponsoren. Hiervoor komt de naam en eventueel logo bij de gekozen vogelsoort.

Dit initiatief is een van de vele mogelijkheden om als milieuraad mee te helpen aan de sensibilisering voor natuurbeleving. Tevens biedt dit boek de mogelijkheid om als milieuraad onder bescheiden vorm naar buiten te komen.
Zo heeft de milieuraad van Aartselaar beslist de Boomklever te sponsoren. Zij vragen dat ook de andere milieuraden in Vlaanderen dit initiatief zouden steunen.

De milieuraad Mortsel heeft beslist om ook een vogel te sponsoren. Het is de koolmees geworden, een van de weinige vogels die nog geen peter gevonden had.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Fiets- en wandelpad op de oude spoorwegberm:

Het geld dat de Vlaamse overheid gereserveerd had voor de aanleg van een fiets- en wandelpad in de oude spoorwegbermen wordt voorlopig uitgesteld om de gelden te kunnen gebruiken voor het Masterplan Antwerpen.

De studie van het project gaat wel verder.

Men dient te rekenen op een vertraging van een drietal jaren.

Folder “mijd de files – neem de fiets”

Het stadsbestuur heeft een folder “mijd de files – neem de fiets” gepubliceerd, met dezelfde inhoud als de titel.

De folder wordt niet huis-aan-huis bedeeld, maar is verkrijgbaar bij de lokale handelaars

Mededelingen - rondvraag

Op [de] Weg! – toekomst project:

Op initiatief van schepen Van Dyck heeft er een overleg plaatsgevonden met de vzw Langzaam verkeer en de nieuwe preventieambtenaren.

Op deze vergadering werden de mogelijkheden tot samenwerking besproken.

Tegen de milieuraad van mei hopen we meer concreet te kunnen meedelen of/hoe de samenwerking gaat verlopen.

Overleg Mortselse adviesraden:

Op 27 april 2004 was er een nieuw overleg tussen de adviesraden. Op de agenda stond slechts ťťn hoofdthema: “straten- en pleinen”-evenement in 2005. (verenigingen organiseren een evenement met activiteiten die passen in de omschrijving “Ontmoeten van mensen in straten en pleinen”.)

Er wordt gevraagd om dit idee te lanceren in alle adviesraden en alle geÔnteresseerde verenigingen mogen zich melden bij het cultureel centrum. (Als werkdatum wordt gedacht aan het pinksterweekend - 15 mei 2005)

Mortselse natuurverenigingen – erkenning door de stad als Mortselse vereniging

In de wandelgangen van het overleg Mortselse adviesraden van 27/04/2004 werd er vernomen dat aan de gemeenteraad van juni een aangepast reglement voor de erkenning als Mortselse vereniging wordt voorgelegd.

Wijzigingen:

Door deze wijziging kunnen alle erkende verenigingen aanspraak maken op voordelige tarieven voor zalen en materiaal; een gebruikskrediet, project- en vormingssubsidies.

Biomarkten zuidrand Antwerpen – markt Mortsel op 23/04/2004:

Om te starten danken we alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de realisatie van de biomarkt.

Op vrijdag 23 april 2004 vond te Mortsel de eerste biomarkt plaats. Deze kaderde in de reeks maandelijkse markten die alternerend gehouden worden in Kontich, Edegem, Lint, Wommelgem en Mortsel.

Op de Mortselse biomarkt hadden de klanten de keuze uit een 25-tal stands waar ze kennis konden maken uit een brede keuze van producten en diensten: groenten, fruit, kaas, vlees, brood, ijsroom, wijnen, zeezout, chocolade, bieren, fruitsappen, … .
Maar ook niet-hapklare producten werden voorgesteld: zepen, haarverzorgingsproducten, boerderijvakanties, … .
Het stadsbestuur, de milieuraad en (lokale) milieu-en natuurverenigingen waren eveneens present.

Reeds vanaf de start om 16:00u, was het behoorlijk druk op de biomarkt. Het schitterende lentezonnetje heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de erg grote publieksbelangstelling voor het evenement.
Het terras waarop (in herbruikbare bekers) biobiertjes en fruitsappen geschonken werden, was snel bezet met “genieters”. Omstreeks 18:30 werden ze vergast op Antwerpse pop van de groep “ i X i n a “ (www.ixina.tk)
Tegen het einde van de markt waren verschillende handelaars uitverkocht, een bewijs dat er in de stad Mortsel een markt is voor “bio van dicht bij huis”.

De klanten, de handelaars en de organisatoren waren erg tevreden over het verloop van het evenement. Een veel voorkomende vraag was “wanneer opnieuw?”.(misschien kunnen we hier reeds op antwoorden: 8 oktober 2004 wordt overwogen een extra markt te organiseren)

Ook de keuze van het tijdstip (vrijdagavond tussen 16:00 en 20:00u) bleek een schot in de roos. Erg veel klanten maakten hiervan gebruik om na hun dagtaak op de biomarkt hun weekendinkopen te komen doen. De handelaars maakten kennis met een koopgraag publiek. Funshopping kwam op de Mortselse markt duidelijk op de tweede plaats.

Grondenruil Stad Mortsel / cvba De Ideale Woning - terreinen Koeisteerthoofdreef – A.Stockmanslei – Hoek Mayerlei/Van Dijckstraat:

In de gemeenteraad van 23 maart 2004 werd een ruiling bij erfpacht van 2 stukken stadsgrond aan de Mayerlei en de A. Stockmanslei tegen een perceel grond in eigendom van de SH De Ideale Woning (terreinen Koeisteerthoofdreef). Na de periode van 50 jaar kan in overleg de erfpacht verlengd dan wel beŽindigd worden.

De stad kan zo de open ruimte van 37000 m≤ in de toekomst vrijwaren.

Milieu-informatie:

www.schoolkoopwijzer.be wordt www.milieukoopwijzer.be :

Naast scholen kunnen vanaf vandaag ook Vlaamse steden, gemeenten, provincies, administraties en andere overheidsinstellingen terecht op de internetgids www.milieukoopwijzer.be van Bond Beter Leefmilieu (BBL). BBL wil met deze site de nood aan informatie over groene producten inlossen: welke producten zijn milieusparend en waar zijn ze te verkrijgen?

Voor 5 productgroepen - drank- & dranktoestellen, papierwaren, bureaumateriaal, maaltijden & tussendoortjes en schoonmaakmiddelen - geeft de Milieukoopwijzer criteria, een ranglijst van producten en een overzicht van leveranciers. Voor alle producten worden praktische vragen beantwoord en vooroordelen weerlegd. Dit instrument vergemakkelijkt het vinden van milieuvriendelijke producten ťn hun leveranciers in de eigen buurt. Wie meer wil weten wordt doorverwezen naar tal van nuttige websites en literatuur.

[Werking 2004]

laatste wijziging: 06/01/12