Verslag milieuraad 9 september 2004

Aanwezig:

Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; Desmyter Jan; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Verbelen Kobe

Advies Begrotingswijziging “milieu” – september 2004

Omwille van het succes van de REG-subsidies zijn de beschikbare middelen onvoldoende om alle subsidiedossiers af te handelen. Daarentegen is er voor 2004 een begrotingsoverschot voor de posten “papierophaling door verenigingen” (gunstige papierprijs) en “subsidie afval scholen”

De milieuraad geeft gunstig advies aan de vraag van het stadsbestuur om de beschikbare middelen voor REG-subsidies op te trekken zodat de subsidieaanvragen van de burgers nog dit jaar correct uitbetaald kunnen worden. Hiervoor mogen de beschikbare, maar niet gebruikte middelen voor “papierophaling door verenigingen” en “subsidie afval scholen” verminderd worden tot het bedrag van de hiervoor nog te verwachten uitgaven.

Verlenging looptijd milieubeleidsplan tot 2007:

Het milieubeleidsplan Mortsel loopt af op 31/12/2004. In de gemeenteraad van maart 2004 werd daarom beslist om een nieuw milieubeleidsplan te laten opmaken voor de periode 2005-2009.

Het is echter ook mogelijk is om het bestaande milieubeleidsplan te toetsen aan het nieuwe gewestelijke en provinciale milieubeleidsplan 2003 – 2007 en het bestaande gemeentelijke milieubeleidsplan na toetsing terug te laten vaststellen door de gemeenteraad voor de periode van 1/1/2005 t.e.m. 31/12/2007.

Deze werkwijze heeft twee niet onbelangrijke voordelen:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om in te stemmen met de voorgestelde verlenging van het bestaande milieubeleidsplan.

De voorgestelde verlenging laat echter niet toe om wijzigingen aan te brengen aan het plan. Indien verlengingen noodzakelijk geacht worden, dient de stad een gans nieuw plan op te stellen.

Op de volgende milieuraad wordt over dit punt advies uitgebracht.

Ontwerp gemeenteraadsbesluit:

Milieubeleidsplan Mortsel: opnieuw vaststellen en verlengen

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 15 april 1995, inzonderheid Art. 2.2.21, ß1 dat stelt dat het gemeentelijk milieubeleidsplan op niveau van de gemeente nadere uitwerking geeft aan het gewestelijk milieubeleidsplan en het provinciaal milieubeleidsplan, dat binnen de perken van de gemeentelijk bevoegdheden het gemeentelijk milieubeleidsplan het gewestelijk en het provinciaal milieubeleidsplan kan aanvullen en dat het gemeentelijk milieubeleidsplan niet mag afwijken van de bindende bepalingen van het gewestelijk milieubeleidsplan en het provinciaal milieubeleidsplan;

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 15 april 1995, inzonderheid Art. 2.2.21, ß3 dat stelt dat uiterlijk een jaar na het van kracht worden van een nieuw provinciaal milieubeleidsplan of, bij ontstentenis hiervan, gewestelijk milieubeleidsplan, het bestaande gemeentelijk milieubeleidsplan herzien wordt of een nieuw gemeentelijk milieubeleidsplan wordt vastgesteld;

Gelet op de vaststelling van het gewestelijk milieubeleidsplan 'MINA-plan 3' op 19 september 2003;

Gelet op de vaststelling van het provinciaal milieubeleidsplan op 27 november 2003;

Overwegende dat het Provinciaal Instituut voor HygiŽne in opdracht van het gemeentebestuur de inhoud van het bestaande gemeentelijke milieubeleidsplan toetste op tegenstrijdigheden met het MINA-plan 3 en het Provinciaal Milieubeleidsplan 2003-2007 en dat het Provinciaal Instituut voor HygiŽne geen tegenstrijdigheden heeft vastgesteld tussen het gemeentelijke milieubeleidsplan en de milieubeleidsplannen van de twee hogere overheden;

Overwegende dat het Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000 – 2004 afloopt op 31 december 2004; dat dit beleidsplan nog steeds overeenstemt met de beleidslijnen van de huidige beleidsmakers; dat dit beleidsplan nog beleidslijnen en acties omvat die nog niet volledig zijn uitgevoerd; dat daarom een verlenging van de looptijd van dit beleidsplan tot het einde van deze legislatuur is aangewezen; dat het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan ongeveer 1 jaar in beslag neemt en dat de continuÔteit voorzien in het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid moet behouden blijven;
Overwegende dat het provinciaal en gewestelijk milieubeleidsplan beide van kracht zijn tot 31 december 2007; dat het aangewezen is dat het gemeentelijk milieubeleidsplan op het zelfde moment afloopt en vernieuwd wordt;

Gelet op het … advies van de milieuadviesraad;

Besluit:

Art.1. Na herziening werden er geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen het Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000–2004, het MINA-plan 3 en het Provinciaal Milieubeleidsplan 2003 – 2007.

Art.2. Het Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000 – 2004 wordt hierbij opnieuw en zonder wijzigingen vastgesteld en eenmalig verlengd voor een periode eindigend op 31/12/2007.

Ontwerp begroting “Milieu 2005”:

Erik Mertens toont het ontwerp van begroting “milieu 2005”.

Op de volgende milieuraad bestaat de mogelijkheid om nog opmerkingen aan te brengen. Daarna wordt over dit punt advies uitgebracht.

In de milieuraad werden nu reeds volgende suggesties geformuleerd:

De tabel:   Begroting milieu 2005: ontwerp

Nummer Omschrijving Bedrag 04 Bedrag 05 Opmerkingen
UITGAVEN
Gewoon
876-124-02 technische benodigdheden 1240 1.240 werf, kleinigheden
876-124-03 aankoop huisvuilzakken, restafval, PMD, GFT, tuin 135.000 135.000  
876-124-06 ophalen huisvuil,GFT,ea 350.000 350.000  
8761-124-06 ophalen papier en karton 75.000 0 Zie opmerking 1
876-124-48 Verwijdering afval werf en RP 320.000 260.000 Zie opmerking 1
8761-124-48 Verwijdering GFT + compostvat 85.000 0 Zie opmerking 1
876-435-01 kosten ISVAG 441.600 455.000 Zie opmerking 5

index, meer aanvoer 2003

8761-435-01 kosten IGEAN deel milieu 0 130.000 Zie opmerking 1
8798-332-02 werking milieuraad 1.240 1.240  
8791-123-48 sensibilisering milieuraad 500 500  
879-332-02 bijdrage bond beter leefmilieu 838 838 In de milieuraad wordt afgevraagd waarom BBLV een subsidie krijgt en de andere verenigingen niet. Het blijkt dat een dergelijke bijdrage door vele gemeenten betaald wordt.
8793-332-02 bijdrage vereniging openbaargroen 1.510 1.510 demo's opleiding, helpdesk
879-331-01 Bijdrage papierophaling vereniging 7.500 7.500  
879-124-02 werking milieudienst 3.100 3.100  
879-124-48 sensibilisering milieu 15.000 15.000  
8794-332-02 reglement KLE 1.000 1.000  
8795-332-02 reglement duurzaam bouwen 20.000 25.000 Zie opmerking 4
8797-332-02 subsidie afval scholen 7.500 7.500 scholen die compostvat, brooddoos,…
879-435-01 Uitvoeringovereenkomst PIH 2.500 1.500 Zie opmerking 2

vaste prijs + extra per opdracht

879-124-06 werk,milieudienst IGEAN 3.750 0 Zie opmerking 1
877-124-03 aankoop regenwatertonnen 2.500 2.500  
879-122-02 studiekosten milieu 7.500 5.000 analysekosten, technische verslagen grondverzet, ….
8791-122-02 opstellen milieubeleidsplan 7.500 0 eenmalig in 2004
8791-124-06 GNOP prestaties derden 17.500 17.500  
000-000-00 subsidie herbruikbare luiers 0 2.000 de volhouder wint, …
 
Totaal gewone dienst 1.488.538 1.422.928  
 
Buitengewoon
879-721-60 uitvoeren GNOP 100.000 100.000 Zie opmerking 3

afkoppeling spoorweggracht, budget verschoven van 2004 naar 2005

879-723-60 uitvoeren duurzame ontwikkeling 85.000 5.000 Zie opmerking 6

85000=vervanging verwarming school, nu voor projecten die niet aan een gebouw kunnen worden

000-000-00 afwasmachine herbruikbare bekers 0 3.000  
000-000-00 uitvoeren bermproject   pm  
 
Totaal buitengewone dienst 185.000 108.000  
 
INKOMSTEN
876/161-01 opbrengst afval RP 700 700  
876/161-05 Textielcontainers 1.800 1.800  
876-161-48 restorno’s afval 30.000 0 Zie opmerking 1
879-465-01 Uitvoering milieuconvenant 100.000 100.000  
879-161-01 verkoop compostvat, GFT 3.700 3.700  
  emmer en regenwaterton      
040-363-16 verkoop afvalzak&sticker 590.000 590.000  
 
totaal inkomsten 726.200 696.200  

Opmerking 1

Vanaf 2004 werkt IGEAN milieu en veiligheid met de betaling van maandelijkse vaste voorschotten en wordt op het einde van het jaar de afrekening gemaakt. In deze afrekening worden alle kosten en opbrengsten verwerkt, die tot nu toe gespreid zijn over verschillende begrotingskredieten.

Deze werkwijze heeft tot gevolg dat volgende kredieten mogen verwijderd worden:

Het begrotingskrediet 876-124-48 mag met 60.000€ verminderd worden (verwerkingskosten groenafval IGEAN)

Voor het krediet 8761 435 01 (IGEAN deel milieu) raamt IGEAN de kosten voor 2004 op ongeveer 120.000 euro. Voor 2005 wordt best een iets hoger bedrag (130.000€) voorzien daar de gunstige oud papierprijzen en de hoge Recupelbijdrage voor 2005 niet kunnen gegarandeerd worden.

Opmerking 2

De reŽle kosten van de overeenkomst met het PIH bedragen voor 2005 maximaal 1.500€.

Opmerking 3

Deze middelen waren in 2004 voorzien voor de uitvoering van het afkoppelingsproject van de drainagegracht van de spoorweg van de rioleringscollector. Aangezien deze werken niet werden uitgevoerd in 2004 (herrekend TRP nog niet goedgekeurd) dient dit krediet naar 2005 te worden doorgeschoven.

Opmerking 4

Op 15 augustus 2004 was er al bijna 15.000 van de voorziene 20.000€ subsidies uitgekeerd. Aangezien het aantal aanvragen vrij constant blijft, is een toename van dit begrotingskrediet aangewezen.

Opmerking 5

ISVAG meldt ons dat we de indexering moeten toepassen (prijs 2004 x 1.02) en werd er in 2004 iets meer grof huisvuil aangevoerd waardoor de bijdrage in de werkingskosten voor 2005 iets hoger zijn dan in 2004.

Opmerking 6

Tot op heden werden op dit krediet vooral uitgaven i.v.b. met REG in de stadsgebouwen vermeld. Vanaf dit jaar zal Jo Dreezen de nodige middelen voorzien bij de begrotingskredieten van de betrokken gebouwen.
Het betreft hier zeker:

GNOP: stand van zaken 2004

Erik Mertens geeft volgend overzicht:

Vallei Koude Beek

Aanpassen ruimingstechnieken Koude Beek (overleg provinciale dienst waterbeleid)

Resultaat kan nog beter

In de discussie word de slechte toestand, ook aan de bovenloop aangebracht. Er bestaan plannen om de overstorten te gaan verhogen.

Realiseren van bufferstroken langs Koude Beek en Fortloop

OK voor Fortloop, deels voor Koude Beek

Aanbrengen van stroomdeflectoren in de Koude Beek

Voorzien in ecologisch herinrichtingsproject Koude Beek van de provinciale dienst waterbeleid

Aanleg van een houtsingel langs de Koude Beek

Deels gerealiseerd, deels voorzien in ecologisch herinrichtingsproject Koude Beek van de provinciale dienst waterbeleid

Natuurpunt merkt op dat de houtwallen te dicht bij elkaar staan zodat de beek niet meer zichtbaar is. Ze vragen om deze in de toekomst minder dicht aan te planten.

Verwijderen oeverversteviging (waar mogelijk)

Niet aanwezig langs Koude Beek, in verval langs Fortloop

Kruid- en slibruimingen beperken in plaats en tijd

Gebeurt niet in Fortloop en deel Koude beek (park Savelkoul)

Aanplanten van houtkanten en bomenrijen in landelijk gebied

Uitgevoerd langs Bessemstraat, gronden Koude Beek, Fortloop en verkeerslus Krijgsbaan

Aanleg van een amfibieŽnpoel nabij de Bessemstraat

Uitgevoerd

Hooibeheer van een aantal wegbermen

Weinig geschikte wegen, bovendien gelegen op privaat grond

Meer natuurgericht graslandbeheer/perceelsrandbeheer

Wel op de eigen gronden, niet bij de landbouwers

Informeren bevolking

Natuurwandelingen, infoborden voorzien in ecologisch herinrichtingsproject Koude Beek

Fort 4

Natuurgetrouw bosbeheer met creŽren van weinig toegankelijke zones en onderbeplanting van struiken Verwijderen van paplaurier en dood hout laten liggen.
Heel wat kwetsbare en waardevolle zones zijn afgesloten (kastanjehekwerk)
Paplaurier al op heel wat plaatsen verwijderd
Bos tussen zwembad en sporthal: dood hout aanwezig, natuurgetrouw bosbeheer

Afsluiten sluikwandelpaden

Grotendeels uitgevoerd

Plaatsing hindernis voor fietsers

Niet uitgevoerd

Herstel oeverstructuur thv van de niet-reglementaire visplaatsen

Uitgevoerd

Verhoogd toezicht op visreglement

Parkwachter kijkt hier meer op toe

Aanleg plasberm of flauw talud

Nog niet uitgevoerd (technisch niet eenvoudig o.a. omwille van sterk schommelende waterstand en moeilijke bereikbaarheid)

Gronden tussen Fort 4 en Drabstraat

Aanleg van dreef tussen Drabstraat en Fort 4

Nog niet uitgevoerd

Aanleg van houtkanten ten noorden van Hoeve Liekens

Nog niet uitgevoerd

Aanleg van fiets- en wandelverbinding tussen Drabstraat en Fort 4

Nog niet uitgevoerd

In de milieuraad bestond een grote consensus over het aanleggen van een (fiets)verbinding tussen Neerhoevelaan en Drabstraat. Ook vraagt men voor een fietsverbinding achter het stadhuis, een traject dat nu in praktijk reeds gebruikt wordt.
Men vraagt deze projecten in te schrijven in de begroting 2005.

Aanleg van hoogstamboomgaard langs noordzijde hoeve

Nog niet uitgevoerd

Graslanden 2x per jaar hooien

Nog niet uitgevoerd

Behoud bestaand streekeigen groen en gebruik streekeigen groen aanmoedigen

Nog niet uitgevoerd

Spoorwegbermen

Hooibeheer met wisselende frequentie

Dit jaar gestart

Afbakenen van ontoegankelijke zones om de spontane successie tot struweel of bos te versnellen (Klein Zwitserland)

Niet uitgevoerd maar in de praktijk zijn heel wat zones moeilijk toegankelijk en aan het verbossen.

Beheer rietkragen (Klein Zwitserland)

Niet in beheerplan Natuurpunt

Bestrijden exoten

In uitvoering door Natuurpunt en ook in kader van het hooibeheer (punt 1)

Aanleg amfibieŽnpoel Klein Zwitserland

Uitgevoerd

Herinrichten poel achter begraafplaats Cantincrode

Voorzien voor dit najaar en volgend voorjaar

Plaatselijk beheer in functie van akkerkruiden

In uitvoering door Natuurpunt

GecoŲrdineerd advies van de provinciale mina-raad: ontwerp doelstellingennota voor de opmaak van het dulo-waterplan boven schijn:

zie advies

Mededelingen - rondvraag

Nestkasten-actie:

Tijdens de maand oktober is de eerste nestkastenactie van de milieuraad van start gegaan.

Tot het einde van deze maand kunnen de burgers nestkastjes bestellen die tegen kostprijs geleverd worden.

Infostand op de jaarmarkt – 18 september 2004

Voor het tweede jaar op rij heeft de milieuraad en de stedelijke milieudienst een gemeenschappelijke infostand opengehouden op de Mortselse jaarmarkt.

De door de milieudienst tentoongestelde regenwatertonnen kenden erg veel belangstelling.

De fietsroutes van de milieuraad hadden ook veel bijval.

Werkgroep “Harmonisch Parkbeheer”:

Erik vraagt na wanneer dit geplande adviesorgaan gaat bijeenkomen.

Overlegorgaan luchthaven Antwerpen:

Ondanks dat in de vergadering van april aangekondigd was dat dit overlegorgaan ophield te bestaan in afwachting van de hervergunning van de luchthaven, is ze terug bijeengeroepen op 29 september 2004.

We kregen een overzicht van de hervergunning van de luchthaven door de Antwerpse bestendige deputatie op17 juni 2004.
Tegen een aantal bepalingen in deze vergunning werd beroep bij de minister aangetekend door de uitbater van de luchthaven.

We werden traditiegetrouw ingelicht over de stand ban het geluidsmeetnet (werk naar behoren), de geluidscontouren 2003 (gelijk aan situatie 2004) en de nachtvluchten (een drietal vluchten die wegens vertraging iets na 23:00u binnengekomen zijn)

Actie sanering oude stookolietanks:

Tot eind juni waren de bezitters van oude stookolietanks in staat om via de milieuraad een offerte aan te vragen voor het saneren van hun tank.

Op deze oproep reageerden 58 personen.

De gegevens van deze tanks werden doorgegeven aan een 14-tal bedrijven voor een prijsraming. Enkele bedrijven gaven te kennen dat ze niet geÔnteresseerd waren.
Na een eerste selectie werden acht valabele offertes weerhouden: bedrijven die zowel tanks slopen, uitgraven en reinigen/opvullen. Bedrijven die “spoelen via vulopening + opvullen” voorstelden als oplossing werden evenmin weerhouden, omdat deze oplossing als onvoldoende werd beoordeeld.
Vervolgens werden de prijsbiedingen van de acht overblijvende bedrijven met elkaar vergeleken.
Op basis van de offerte voor de 58 tanks, werd de gemiddeld voordeligste firma geselecteerd.
De firma MOURIK nv uit Antwerpen heeft voor 58% van de werven de voordeligste prijsofferte afgeleverd. Uit bijgaande tabel kan men vaststellen dat de biedingen van de 5 voordeligste bedrijven erg dicht bij elkaar liggen.

  Firma MOURIK B C D E F G H
Gemiddelde prijs
(excl. BTW)
639 € 684 € 692 € 718 € 794 € 804 € 809 € 1020 €
Werven goedkoopste bieding 58% 11% 16% 9% 5% 0% 0% 0%
prijsniveau 100% 107% 108% 112% 124% 126% 127% 160%

De offertes van de firma MOURIK nv werden aan de geÔnteresseerde burgers overhandigd. Deze hebben nu de mogelijkheid om tot eind oktober 2004 in te gaan op dit bod, maar ze zijn natuurlijk vrij om een ander bedrijf te selecteren.

De firma Mourik wil de effectieve sanering starten vanaf 9 november 2004 en de campagne afronden voor het einde van dezelfde maand.

Woonproject “Patershof”:

In januari 2004 gaf de milieuraad ongunstig advies over de plannen van plannen van de NV Karmelietenhof om 76 appartementen te bouwen in de kloostertuin aan de St. Theresiakerk aan de Grote Steenweg 650 te Berchem (Antwerpen).

De stad Antwerpen heeft nu echter wel een bouwtoelating gegeven voor het project. Deze beslissing moet nog bekrachtigd worden door de Vlaamse overheid.

In de goedgekeurde plannen staan twee losstaande appartementsgebouwen met in totaal zeventig woongelegenheden ingekleurd. Ook het bestaande klooster wordt verbouwd tot twintig wooneenheden.

Tegen de plannen werden ongeveer 400 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. De ingediende bezwaren werden door de stad Antwerpen ongegrond bevonden.

Milieu-informatie:

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen - Advies van 9 september 2004 over het Voortgangsrapport 2004 bij het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2002-2005:

De MiNa-Raad ontving de adviesvraag over het voortgangsrapport op 30 augustus 2004 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, leefmilieu en Natuur. De beschrijving van het beleid en de projecten, en de rapportage van de emissiegegevens is beter dan voorheen. Maar de MiNa-Raad stelt vast dat de Vlaamse regering de klimaatdoelstelling die ze zelf gesteld heeft, niet zal halen. Vlaanderen zal de broeikasgasemissies in 2005 niet stabiliseren op het niveau van 1990. Vlaanderen dicht de kloof met de stabiliteitsdoelstellingen slechts met een kwart. Ook de Kyoto-doelstelling voor 2010 zal Vlaanderen niet halen.

Om de geloofwaardigheid van het Vlaamse klimaatbeleid overeind te houden, moet Vlaanderen bijkomende inspanningen leveren. Daarom formuleert de MiNa-Raad acht voorstellen om Vlaanderen op relatief korte termijn om te vormen tot een koolstofarme samenleving:

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen - Briefadvies van 9 september 2004 over het ontwerp van besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van stookinstallaties voor de verwarming van gebouwen en de aanmaak van warm verbruikswater

Op 18 juni 2004 ontving de MiNa-Raad deze adviesvraag van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking. Met dit besluit wil de Vlaamse regering de regelgeving rond het onderhoud en nazicht van verwarmingsinstallaties en de erkenningsregeling voor onderhoudstechnici actualiseren en in passen in de Vlaamse wetgeving. De verruimde onderhoudsplicht voor verwarmingsinstallaties moet een significante energiebesparing tot stand brengen, de luchtverontreinigende uitstoot van deze toestellen beperken en het aantal ongevallen met CO-vergiftiging of schouwbrand verlagen. Nieuw is de integratie van stooktoestellen op gas en boilers in dit besluit.
Ondanks de bescheiden bijdrage aan de emissiereducties vindt de MiNa-Raad deze actualisatie een belangrijke maatregel. Maar de Raad is van oordeel dat het besluit nood heeft aan een effectief handhavingsbeleid gericht op de gebruikers van de huishoudelijke stookinstallaties, zoniet zal het ondoelmatig zijn.
Ten slotte vindt de Raad dat de bewindvoerders de regelgeving over de stookinstallaties kunnen opnemen in de energieprestatienormering. Zo kan de overheid het rationeel energiebeleid op woningen en gebouwen verder uniformiseren.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

De Vlaamse Regering keurde, na advies van de Raad van State, het besluit "houdende vaststellingen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- voorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater" definitief goed.

Deze stedenbouwkundige verordening gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste instantie hergebruikt moet worden, dan infiltreert in de bodem en als het niet anders kan, vertraagd wordt afgevoerd.

In het verleden is gebleken dat de regelgeving rond hemelwaterputten en huisaansluitingen in quasi elke Vlaamse gemeente vaak onderling verschilde, wat de doorzichtigheid van de regelgeving uiteraard verre van bevorderde. Daarom heeft de Vlaamse Regering met deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening minimale uniforme voorschriften uitgevaardigd. Het staat de gemeenten en provincies vrij om strengere normen op hun grondgebied uit te vaardigen.

Elk toekomstig gebouw in Vlaanderen met een dakoppervlakte groter dan 75 vierkante meter zal in de aanleg van een hemelwaterput moeten voorzien. Dit geldt ook wanneer een dakconstructie met meer dan 50 vierkante meter wordt uitgebreid. Indien verharde grondoppervlakten groter dan 200 vierkante meter worden aangelegd, die bestaande infiltratiemogelijkheden grotendeels vernietigen, vallen ze ook onder deze regelgeving.

De stedenbouwkundige verordening is niet van toepassing op groen- en rietdaken en op verhardingen, aangelegd met steenslag of grastegels die nog voldoende waterinfiltratie mogelijk maken.

[Werking 2004]

laatste wijziging: 17/08/10