Verslag milieuraad 3 juni 2010

Aanwezig:

De Laet Marina; Desmyter Jan; Duré Walter; Geerardyn Aagje; Hateau Roland; Iven Ivo; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Aerts Kristel; Bervoets Wouter; Carmen Rik; Cuypers Koen; De Keyser Johan; De Ridder Koen; de Schutter Jan; De Schutter Maartje; Dils Geert; Heystraeten Eric; Holvoet Rik; Koeken Fien; Laenen Steve; Lauwers Erwin; Maes Alice; Plasmans Jef; Schamp Lieve; Sluyts Roger; Staes Karin; Van Aelst Jean-Paul; Van den Bergh Frank; Van Hove Arnold; Vanosmael Clara; Vervaert Jozef; Wouters Leen; 5*Onbekend

Open milieuraad  "Naar een klimaatbestendige ecopolis"  -  duurzame architectuur, ecologische stedenbouw en biodiversiteit

Erik Rombaut (docent ecologie en milieukunde aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent en Brussel) zal een aantal spraakmakende en inspirerende voorbeelden bespreken van ecologische woonwijken en groene industriegebieden uit Europese dorpen en steden. Hij toont aan dat het creëren van ecowijken een goede strategie is voor het oplossen van talrijke ecologische én sociologische problemen.
Deze voordracht kan voor iedereen (bestuur, ambtenaren, leden van adviesraden en de burgers) een meerwaarde betekenen: men gaat immers met een rugzak vol ideeën naar huis.

Over de spreker:

Erik Rombaut is bioloog (UGent, 1977). Als wetenschappelijk medewerker aan de UGent werkte hij mee aan de opmaak van de biologische waarderingskaart van België, aan een aantal landschapsecologische studies van diverse beekvalleien in Vlaanderen ten behoeve van de vroegere Landelijke Waterdienst en hij was destijds ook betrokken bij de opmaak van enkele van de eerste landschapsplannen van ruilverkavelingen voor de vroegere Nationale Landmaatschappij.

Vandaag doceert hij ecologie, milieukunde, ecologisch-duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent en Brussel en doceert hij biologie en milieukunde aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Sint-Lieven, departement Sint-Niklaas.

Voor de architectuuropleiding stelde hij een cursus 'stedelijke ecologie en milieukunde' samen. Voor de stedenbouwopleiding stelde hij de cursus ‘Naar een ecopolis: aspecten van een ecologisch gefundeerde ruimtelijke planning en stedenbouw’ samen. In deze cursussen gaat hij in op het ecopolisconcept en stipt hij zeer concreet aan hoe duurzaam kan worden omgegaan met energie, materialen, verkeer en ook met water. Duurzaam bouwen en wonen en ecologische stedenbouw worden daaruit verder afgeleid.

Over de voordracht:

Steden worden algemeen beschouwd als oorzaak van vele sociale én ecologische problemen. Kunnen steden in de toekomst ook een bron van oplossingen worden?

In deze lezing werden een aantal spraakmakende en inspirerende voorbeelden besproken van ecologische woonwijken en groene industriegebieden uit Europese dorpen en steden. Daarin werd vastgesteld dat de traditioneel concentrisch uitbreidende steden, maar ook tuinsteden tal van ecologische nadelen hebben. Er werd aangetoond dat ecologisch gefundeerde stedelijke uitbreiding best gebeurt volgens het zogenaamde lobbenstad model. In een lobbenstad worden dicht bebouwde hoogdynamische stadslobben van elkaar gescheiden door blauwgroene vingers en netwerken met daarin laagdynamische functies.

Bovendien werd aangetoond dat het creëren van semi-publiek gemeenschappelijke ruimten in ecowijken, zowel in de buitenruimte als tussen gebouwen en ook binnen in gebouwen, een goede stedenbouwkundige sleutel en strategie is voor het oplossen van talrijke ecologische én sociologische problemen.
De spreker slaagde erin op een vlotte en wervende wijze de problematiek te belichten, dit met oog voor zowel ecologie als sociale doelstellingen.

extra: de integrale presentatie van 3 juni 2010 te Mortsel  ( - 10MB)

Meer info:

Advies aanpassing subsidiereglement scholen

Inleiding:

Overzicht bestaande en voorstel nieuwe subsidiemogelijkheden voor scholen:

Subsidie Voorwaarden  Bestaande subsidie Voorstel
nieuwe subsidie
1: Drankverpakking:
 • verkoop drank in herbruikbare drankverpakkingen (ook bij drankautomaten)
 • aanbieding van zelfbereide dranken in herbruikbare tassen of bekers
 • sensibilisatie ouders en leerlingen om geen wegwerpverpakking mee te nemen naar school
1,5 euro /leerling
(jaarlijks)
1,5 euro /leerling
(jaarlijks)

enkel indien punten 1 tot 3 vervuld zijn

2: Brooddozen
 • sensibilisatie ouders en leerlingen om een brooddoos en geen wegwerpverpakking mee te nemen naar school
0,75 euro /leerling
(jaarlijks)
 
3: Zwerfvuilactie
 • middelbare scholen: minstens één klas meewerken aan zwerfvuilactie
/  
4: Fair trade /
biologische producten
 • aankopen van producten met fair trade of Biogarantielabel
 • leerlingen en hun ouders hierover sensibiliseren
/ 30% van kostprijs;
(jaarlijks)

max. 1,00 euro /leerling

5: Composteren
 • plaatsing van minimum 1 compostvat of -bak voor verwerking van groen- en/of keukenafval
 • onderhouden gebeurt in samenwerking met leerlingen
 • het composteren integreren in het lessenpakket
0,50 euro /leerling
(éénmalig)
0,50 euro /leerling
(éénmalig)
6: MOS/Groene school
 • deelname aan project MOS (kleuter- en basisschool)/Groene school (secundair onderwijs) georganiseerd door de Vlaamse overheid met behalen van een logo
1,50 euro /leerling
(éénmalig)
1,50 euro /leerling
(éénmalig)

Subsidie voor brooddozen en herbruikbare drankverpakkingen zijn goed ingeburgerd bij de scholen. Gezien een subsidie bedoeld is om nieuwe of speciale zaken te stimuleren, werd door het stadsbestuur uitgekeken naar nieuwe initiatieven.

De subsidie voor brooddozen en herbruikbare drankverpakkingen werd daarom samengevoegd en uitgebreid met een zwerfvuilactie (voor middelbare scholen).
Ook het subsidiebedrag werd verlaagd van 2,25 euro naar 1,50 euro/leerling/jaar.

Deze besparing laat ene opening om te sensibiliseren rond een duurzaam aankoopbeleid. De scholen kunnen met het voorgestelde nieuwe subsidiereglement meer geld verdienen dan voorheen door bijkomend te sensibiliseren rond fair trade en biologische producten. Dit kan de scholen tot 1,00 euro/leerling/jaar opleveren, waardoor de nieuwe jaarlijkse subsidie van maximaal 2.25 euro naar 2.50 euro/leerling/jaar stijgt.

De eenmalige subsidies composteren en MOS/Groene school werden tot nog toe slechts door de helft van de scholen aangevraagd. Te hoge werklast wordt als belangrijk tegenargument door de scholen gebruikt.
De subsidie wordt uitbetaald op het einde van het driejarige traject.
Daarom wordt door het stadsbestuur voorgesteld om de subsidies Composteren en MOS/Groene school te behouden.

Advies milieuraad van 3 juni 2010:

De milieuraad kan zich vinden in het standpunt van het stadsbestuur om het bestaande subsidiereglement aan te passen zodat ingeburgerde initiatieven minder betoelaagd worden en dat de vrijgekomen middelen gebruikt worden om nieuwe initiatieven rond duurzaamheid te stimuleren.

De milieuraad gaat daarom akkoord om:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de rapportering over de aankoop van 2 bijkomende elektrische fietsen en de daarbij gevoerde sensibilisatiecampagne.

Dit advies werd unaniem uitgebracht door de milieuraad.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden vanuit het stadsbestuur geen punten aangemeld.

Rondvraag:

/

[Werking 2010]

laatste wijziging: 14/08/16