Verslag milieuraad 10 februari 2011

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; De Schepper Guido; Hateau Roland; Iven Ivo; Joris Yves; Laenens Greet; Lambert Griet; Mertens Erik; Tobback Marc; Wouters Leen; De Greef Jan; Van Lint Ludo; Boudewijns Raymond; Adriaensen Frank; Van Durmen Paul; Bervoets Wouter; Goovaerts Etienne; Van Hove Arnold; Rombout Erik; onbekend (3)

Open milieuraad Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening Deel 2:

Integraal waterbeheer en biodiversiteit in het buitengebied en in de stad: patronen en processen.
Een pleidooi voor blauwgroene netwerken, houdbare gradiŽnten en ecologische groenbeheer.:

Erik Rombaut (docent ecologie en milieukunde aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent en Brussel) verzorgde (ook nu weer) erg duidelijke, boeiende en inspirerende lezing

In deze tweede lezing werd uitgegaan van ecologische condities. Die kunnen dominant zijn (lawaai, vuil, onrust, zout, etc.) en leveren daardoor weinig biodiversiteit op. Ondergeschikte ecologische condities zijn voor vele inlandse planten en dieren noodzakelijk (stil, schoon, rust, zoet, etc.).

Zowel in een landelijke open ruimte als in een stedelijke omgeving levert een goed doordachte inrichting groeiplaatsen op voor talrijke soorten. Als het beheer vervolgens op een correcte, ecologische manier wordt uitgevoerd is dat een garantie voor behoud en herstel van streekeigen biodiversiteit.

Ten slotte werd een pleidooi gehouden voor het ontwerpen van zo veel mogelijk verbindingen tussen groengebieden en zo weinig mogelijk scheiding via het ontwerpen van blauwgroene netwerken, ook doorheen stedelijke gebieden. Want ecologische wetmatigheden gelden overal: in het buitengebied maar ook in de stad.

De kerngedachte doorheen gans het pleidooi:

Meer info:

Advies voorontwerp rup fort 4:

Op 19 januari 2011 werd het voorontwerp rup fort 4 voorgesteld aan de adviesraden. Dit werd uitgebreid besproken op de milieuraad van 20/01/2011. De commentaar van de adviesraden zal besproken worden op de vergadering van de gecoro van maandag 21 februari 2011

Een voorstel voor advies werd aan de leden bezorgd. Per email zijn er een aantal waardevolle aanvullingen gegeven. De opmerkingen die de functies en inrichting van gebieden beschreven, zijn toegevoegd aan de tekst (suggesties voor de detailinvulling van het gebied vallen buiten het bereik van een rup, maar zullen bijgehouden worden voor het parkbeheersplan).

Meer info: zie advies

Gevolg stadsbestuur aan de nog openstaande adviezen (collegebeslissing 31/01/2011):

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Binnenkort wordt de J Hermanslei volledig heraangelegd (inclusief riolering en aanleg van een gescheiden stelsel).
Bij de werken worden alle bestaande straatbomen verwijderd en vervangen door nieuwe bomen.

Rondvraag:

Biodiversiteitcharter Mortsel:

Op 17 maart 2011 om 19u30 organiseert Natuurpunt een brainstorm rond voor de uitwerking van het biodiversiteitscharter te Mortsel.
Verenigingen en adviesraden zijn hierop uitgenodigd.

[Werking 2011]

laatste wijziging: 02/11/11