Verslag milieuraad 16 december 2010

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Laet Marina; Desmyter Jan; Hateau Roland; Tobback Marc; De Beck Herman

Fort 4 – beschermingsbesluit:

Het beschermingsbesluit van 11/04/1984 (BS 18/09/1984) van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap omschrijft de bescherming van fort 4 als volgt:
“het fort IV, met uitzondering van de recent opgericht loodsen en installaties, gelegen Krijgsbaan, te Mortsel (Monument)”

Erik Mertens heeft het beschermingsbesluit van fort 4 niet teruggevonden op de technische dienst.

Bij opmaak van het RUP en parkbeheersplan zijn onderstaande bepalingen en kaartje opgenomen.
De perimeter waarvan sprake op het kaartje is de perimeter waarop het parkbeheersplan betrekking heeft en heeft niets te maken met de afbakening als monument en landschap. De parking Dosfellei valt (volgens dit plan) dus buiten het beschermde deel.

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN FORT IV

2.4.2.1 Bescherming als monument
Het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten vormt de juridische basis. Op 14 december 2001 werd een nieuw besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten goedgekeurd. Het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 behandelt de onderhoudspremie. De mogelijkheden en voorwaarden tot het verkrijgen van de premies zijn erin vastgelegd.
In 1982 werd het volledige Fort 4, met uitzondering van de recent opgerichte loodsen en installaties, opgenomen in het ontwerp van lijst van beschermde monumenten. Op 11 mei 1984 volgde de wettelijke bescherming als monument van Fort 4 (oude delen, zijnde binnenfort, droge gracht, contre-exarpe, exarpe, ingang, hoofdfront, caponiere, halve caponieres links en rechts, officierengebouw en totale aanleg gevormd door buitenglacis, grachten en aarden wallen).
De aanduiding van de beschermde monumenten is weergegeven op Kaart 2.4.b.

2.4.2.2 Bescherming als landschap
Op 9 juli 2003 stemde het Vlaams Parlement in met het Europese landschapsverdrag. Volgens dat verdrag is het landschap een essentieel bestandsdeel van de leefwereld van volkeren, als uitdrukking van de verscheidenheid van hun gemeenschappelijk cultureel en natuurlijk erfgoed en als basis voor hun identiteit.
Het instrumentarium waarmee aan landschapszorg kan gedaan worden, werd geoperationaliseerd met drie uitvoeringsbesluiten bij het decreet betreffende de landschapszorg van 1996. Die uitvoeringsbesluiten, die op 4 april 2003 door de Vlaamse regering werden goedgekeurd, regelen het beheer in de beschermde landschappen en voegen verder een aantal algemene beschermingsvoorschriften toe aan het besluit van 3 juni 1997. De uitvoeringsbesluiten regelen verder ook de rol van een beheercommissie en geven uitgebreide toelichting bij het premiestelsel voor de opmaak van een parkbeheerplan en de uitvoering van beheerwerkzaamheden.
Sinds 1984 (Besluit: 11 april 1984; Belgisch Staatsblad: 18 september 1984) is Fort 4 beschermd als landschap. Het gebied is omschreven als ‘oude delen van Fort IV’. Waarbij de bescherming van toepassing is op de historische gebouwen, de bermen en de gracht.
De aanduiding van de beschermde landschappen is weergegeven op Kaart 2.4.b.

bron: opmaak van het RUP en parkbeheersplan 

Op de website “ruimte en erfgoed” ( http://www.onroerenderfgoed.be ) geeft als kadastergegevens voor het monument op: Mortsel 2 B 24C3.
Volgens gegevens technische dienst zou het centrale deel geregistreerd zijn als Mortsel 2 B 24Z3, de parking en stadhuis vormen een ander perceel (Mortsel 2 B 24A3), net zoals een stuk vijver en andere delen van het buitenglacis die elk ook een ander kadasternummer hebben.

Het gewestplan duidt het gebied grotendeels aan als “parkgebied” (groene zone). De (gele) zones rond sporthal en zwembad zijn gebieden voor (dag)recreatie.

gewestplan kadasterplan

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) beschikt over een GIS-toepassing met daarop het onroerend erfgoed van Vlaanderen. Fort 4 is niet op deze kaart ingekleurd.

Om te besluiten:

Fort 4 als uitwijkplaats… :

De markt…

Als uitwijkplaats voor de wekelijkse markt tijdens de werken aan het stadsplein heeft het stadsbestuur op 30 december 2010 gekozen voor de oude parking van fort 4, samen met de parking achter het stadhuis.

Om dit terrein bruikbaar te maken is de beplanting op de parking “Lode Dosfellei” (achter het stadhuis) grotendeels vervangen door steenpuin.

Op fort 4 zal de vroegere parking tegenover MG 69 (ca. 3.500 m2) tijdelijk afgewerkt worden met een laag beton. Achteraf zal het terrein in oorspronkelijke toestand hersteld worden.

De achterzijde van de parking (zone tussen haag, MG45 en de kleine gracht) is een nat hooiland met natuurwaarde (Pinksterbloem - de waardplant van het Oranjetipje en Klein geaderd witje, aan de randen staan verschillende soorten ereprijs en het bleeksporig bosviooltje).
Erik Mertens heeft meegedeeld dat enkel de oude parking van Fort 4 wordt verhard dus niet het naastgelegen nat hooiland met waardevolle vegetatie

Geraamde kostprijs voor de verplaatsing van de markt:

Polyvalent paviljoen op Fort 4 …

In de gemeenteraad van 28/09/2010 werd het nieuwe jeugdbeleidsplan 2011-2013 unaniem goedgekeurd.

Het stadsbestuur noemt daarin “als blikvanger” het polyvalent paviljoen voor culturele evenementen en feesten.

De milieuraad gaf op 8 mei 2008 reeds een duidelijk negatief advies over het project.

De milieuraad wenst nogmaals te benadrukken dat een dergelijk nieuw bouwwerk niet te verzoenen is met de natuurfunctie van het fort.

Bovendien wordt nogmaals herhaald dat dergelijke infrastructuur mogelijk ook intergemeentelijk uitgebouwd kan worden, een oplossing die een betere benutting tegen een lagere kostprijs mogelijk moet maken.

Erik Mertens deelt mee dat over een polyvalent paviljoen op Fort 4 nog niets beslist is. Dit zal meegenomen worden bij de opmaak van het RUP Fort 4 en een lopende studie rond het stedelijk patrimonium (beide documenten zijn nog niet af).

Bebouwing op parking “Lode Dosfellei” (achter het stadhuis)… :

Ook de bebouwing op de parking “Lode Dosfellei” (achter het stadhuis) blijft rondspoken op het stadhuis. Dit ondanks eerdere uitspraken van partijen uit de meerderheid die een jaar geleden in de pers de zone “als een deel van het Fort 4 beschouwen”.

Op de agenda van de gemeenteraad van 7 december 2010 lezen we echter bij de motivatie van punt 7 (project stadsplein – uitbreiding distributienet waterleiding achter stadhuis):
“ …. De capaciteit van de nieuwe distributieleiding zou ook kunnen gebruikt worden voor een mogelijks toekomstig project met appartementen op de huidige parking tussen het stadhuis en Fort IV (toekomstige ontwikkeling parking Lodewijk Dosfellei).
De waterleiding aanwezig in de Fortstraat heeft een te klein debiet voor de behoeften van de ondergrondse parking en de toekomstige ontwikkeling parking Lodewijk Dosfellei. … “

Diverse:

Overlegorgaan luchthaven Antwerpen van 07/12/2010 – vraag uitbreiding openingsuren tijdens olympische spelen Londen 2012:

Piet Moons, Marketing Director bij het BOIC, heeft bij het overlegorgaan luchthaven Antwerpen gepolst naar de mogelijkheid om tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen nachtvluchten te organiseren op de luchthaven van Antwerpen. Hiervoor is een wijziging nodig van de huidige milieuvergunning (die stelt dat er geen vluchten zijn tussen 23:00u en 06:30u).

Met de huidige openingsuren van de luchthaven is het niet mogelijk een dagtrip te maken vanuit Antwerpen naar de olympische spelen. Een aantal competities zoals tennis en atletiek begint pas na 18:00u en stoppen rond 22:30u zodat het onmogelijk is om ’s avonds nog een reguliere vlucht terug te nemen.

 Het BOIC denkt daarom aan het inleggen van extra vluchten die tussen 02:00u – 04:00u in Deurne zouden landen.
Hierdoor zouden meer personen (300/dag) van de spelen kunnen genieten. Een heleboel toeschouwers willen immers niet overnachten in de buurt van Londen (met peperdure hotelkamers) en liever nog dezelfde avond terug vliegen naar huis.

Het plan is zeker nog niet (financieel) rond: de uitbreiding van de openingsuren kost de luchtvaatmaatschappij immers handenvol geld.
Als de vraag door het BOIC officieel gesteld wordt, dan zal de permanente milieucommissie bij het provinciebestuur beslissen over de aanpassing van de lopende vergunning.

Er werd door het BOIC ook gedacht aan het inleggen van extra hogesnelheidstreinen. Dit is niet mogelijk omdat de kanaaltunnel ’s nachts gesloten is voor onderhoudswerken.

Advies milieuraad 10 september 2009 – na-isolatie hellende daken nu toch mogelijk…:

Voor de na-isolatie van hellende daken wordt dikwijls het principe van het zgn ‘Sarking-dak’ voorgesteld. Hierbij wordt een isolatielaag en een nieuwe dakbedekking bovenop de bestaande kepers wordt aangebracht waardoor de nokhoogte stijgt met 10 tot 30cm stijgt. Dit economisch één van de meest interessante opties is voor de na-isolatie van bestaande ingerichte zolders.
Het stadsbestuur stelde in haar antwoord van 30/08/2010 dat vanuit de wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening dit enkel toelaatbaar voor zover de nokhoogte ofwel niet wijzigt ofwel voor het gehele bouwblok op een zelfde manier wijzigt (gezamenlijke uitvoering van de werken door alle betrokken eigenaars). (zie Advies milieuraad 10 september 2009)

Er is daarom via de initiatiefnemers van het rooilijnendecreet (dat buitenisolatie van gevels voorbij de rooilijn mogelijk maakte) een parlementaire vraag gesteld aan minister Muyters (ruimtelijke ordening) en minister Van den Bossche (energie) rond het thema.

Én het antwoordt liet niet op zich wachten: de minister zag geen problemen zodat vanaf 01/12/2010 het mogelijk is om ook één woning in een woonblok van een ‘Sarking-dak’ te voorzien.
(tekst schriftelijke vraag en antwoord: zie bijlage ) ( - 24kB)

Opnieuw asbesthoudend bouwpuin gebruikt te Mortsel…

Zondag 17/10/2010 werd weerom breekpuin gevonden met een aanzienlijk aandeel asbesthoudend materiaal erin. Ditmaal werd het puin gebruikt als tijdelijke bodem om het boren van palen voor het brughoofd van de spoorwegbrug aan de Liersesteenweg aan te leggen.

De aanwezigheid van asbest werd dadelijk aan de milieuambtenaar gemeld.
De aannemer werd de dag nadien verwittigd.

Het materiaal is echter wel niet afgeschermd blijven liggen tot donderdagmorgen. Een gedeelte lag ook op een publiek toegankelijke zone.

Uit contacten met de aannemers in de tussenperiode bleek dat de ernst van de situatie onderschat werd. Bovendien leken de werfverantwoordelijken niet te weten hoe men met dergelijk materiaal moet omgaan.

Het eerste plan om de funderingspalen door de puinlaag te boren, om het puin vervolgens weg te “stofzuigen” werd gelukkig verlaten. Donderdagmiddag is er op advies van de preventiedienst van de aannemer toch besloten om het materiaal af te graven en te vervangen door zuiver puin.

Wegens het regenweer in de ganse periode zal de blootstelling van de bevolking aan asbeststof waarschijnlijk beperkt gebleven zijn.

De aanwezigheid van asbest in bouwpuin blijkt een terugkerend probleem te zijn.

Erik Mertens beschikt over kwalitatieve analysen van het materiaal, die de aanwezigheid van asbest bevestigen.
De milieu-inspectie heeft ook stalen genomen bij de breker van breekpuin, en deze bleken onder de norm voor asbest te zitten (deze stalen betroffen niet het materiaal dat in Mortsel gebruikt werd, maar waren een onderdeel van een staalnamecampagne).

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden geen nieuwe projecten aangemeld.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Erik Mertens liet zich verontschuldigen wegens het barre winterweer.

Resultaten van de provinciale samenaankoop groene stroom:

Mededelingen:

Voor de kalender – data milieuraad 2011

Behaagactie 2010:

Kippenactie 2011:

Rondvraag:

Vissen in de vijver park Savelkoul:

Er werd door enkele burgers gevraagd naar het visbestand in de vijver park Savelkoul.

De laatste jaren heeft de vijver te kampen gehad met een visziekte die heel wat grote vissen het leven heeft gekost.
Ook de langere droogteperiodes en de daarbij horende lage waterstanden hebben het (oudere) visbestand geen goed gedaan.
Als de komende jaren de vijver van tegenslagen gespaard blijft, krijgen de vissen weer de kans om ouder en groter te worden.

Sneeuwruimen voor fietsers…

Er werd geklaagd over de toestand van de wegen voor fietsers: sneeuw en glad.

De aanwezige leden van de milieuraad waren van oordeel dat de wegen er meestal voldoende veilig bijlagen, zeker gelet de weersomstandigheden.

Varia:

Er werd geïnformeerd naar de mogelijke overbrugging van de Antwepsestraat voor de Krijgsbaan.
De gemeenteraad heeft een motie over de proefbrug ingediend bij de Vlaamse overheid. Dat wil echter nog niet zeggen dat die brug er ook effectief komt. Momenteel geen nieuws op dat front.

[Werking 2010]

laatste wijziging: 14/08/16