Verslag milieuraad 19 april 2012

Aanwezig:

De Schepper Guido; Desmyter Jan; Hateau Roland; Tobback Marc; Mertens Erik; Cuypers Koen; Iven Ivo; Joris Yves

Tweede spoorontsluiting Antwerpse haven – advies plan-MER:

Infrabel en haar filiaal Tucrail bestuderen de aanleg van een nieuwe goederenlijn, vanaf het nieuwe te realiseren spoorvertakkingscomplex ‘Oude Landen’ in Ekeren tot aan de aansluiting, ten oosten van Lier, op de lijn 16 (richting Aarschot) en de lijn 15 (Richting Herentals).
De onafhankelijke MER-deskundigen hebben eind 2011 geoordeeld dat enkel het tracé ‘Lange boortunnel’ en het tracé ‘Bundeling met R11(Krijgsbaan)/spoorlijn 15 (Mortsel-Lier)’ verder bestudeerd zullen worden (het tracé via E313 werd in dit stadium reeds afgevoerd).

Het eerste tracé, een geoptimaliseerde versie van het oude E313-tracé (waarin steeds meer tunnels zaten), omvat een volledig ondergrondse infrastructuur. Eén lange geboorde tunnel van 16 km verbindt een vertrekschacht in Merksem of Schoten tot de aansluiting met lijnen 15 en 16 ten oosten van Lier.

Het tweede tracé start via de reservatiestrook A102. Volgt vanaf Wommelgem eerst ondergronds, de nieuw aan te leggen Krijgsbaan om dan vanaf Mortsel aan te sluiten op de bestaande spoorlijn 15 (Berchem-Lier). Deze wordt dan ontdubbeld, waarbij de nieuwe en bestaande sporen in ingraving worden gelegd. Dit deels in overdekte sleuf en deels in open sleuf.
Dit tweede tracé vereist meer ingrijpende infrastructuurwerken in de stationsomgevingen van Boechout en Lier.

De openbare kennisgeving (in inspraakmoment) van het plan-MER loopt van 12.03.2012 en 30.04.2012. Dit document schetst hoe men het MER zal opmaken. Er wordt besproken wat het doel van het project is, wat het juist inhoudt en waar het project gelokaliseerd is. Er wordt ook verduidelijkt hoe men in het MER de huidige toestand, de geplande toestand en de mogelijke effecten van project zal onderzoeken.
In deze fase kan iedereen suggesties doen welke milieu-effecten extra onderzocht moeten worden of welke tekortkomingen er in het plan zijn. Daarnaast kunnen ook alternatieven of milderende maatregelen worden voorgesteld om onderzocht te worden.
De openbare kennisgeving is niet bedoeld om bezwaarschriften in te dienen. Dat is pas mogelijk in een latere fase in het project.

De milieuraad heeft volgende aanbevelingen overgemaakt aan de MER-cel:

Meer info:

Advies milieujaarprogramma 2012

De milieuraad neemt kennis van het milieujaarprogramma 2012

Er wordt opgemerkt dat het gasverbruik van het zwembad merkelijk gestegen is. Dit wordt verklaard door de berekeningswijze, waar het energieverbruik gecorrigeerd wordt voor de buitemperatuur. Het zwembad , dat een redelijk stabiel energieverbruik heeft , komt daardoor ongunstig in beeld.

meer info:

Milieubarometer 2012

De milieuraad neemt kennis van de milieubarometer 2012

Er wordt gesuggereerd om ook de fotovoltaďsche energie die opgewekt wordt in mortsel ook op te nemen in de milieubarometer.

In de volgende vergadering van de milieuraad zal het energierapport van de stad Mortsel voorgesteld worden.

meer info:

Bestemming resterende fondsen project "Op [de] Weg"

Sinds 2008 staat een restbedrag van 278 € nog op de rekening van de milieuraad.

Het voorstel om dit bedrag terug te storten aan de Koning Boudewijnstichting en de rekening af te sluiten is goedgekeurd.

Viering 20 jaar milieuraad - 22/09/2012

Voor de viering van het 20e werkjaar van de Mortselse milieuraad werd alvast een datum vastgelegd: zaterdag 22 september 2012.

De reservatie van Hoeve Dieseghem is in orde. Het programma dient nog bepaald te worden.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Fortloop:

De bouwaanvraag om de fortloop in het sportlandschap terug open te legen is ingediend.

Meer info:

Nieuw recyclagepark:

De bouw van het recyclagepark loopt. Weldra worden de windmolen en de PV-panelen geplaatst.

Mededelingen:

Kippenactie 2012 – resultaten:

In 2012 werden 93 kippen verkocht aan 30 gezinnen. Op 12 mei 2012 zullen ze bedeeld worden.

Elk gezin krijgt van de milieuraad een startpakket met een muizenveilige emmer, graan , een legei en schelpjes.

Rondvraag

Bebossingsoproep 2012:

Tot eind april 2012 kunnen alle Vlaamse steden, gemeenten en provincies een projectvoorstel indienen om nieuwe grond te bebossen. Daarvoor reserveert minister voor Leefmilieu , Natuur en Cultuur Joke Schauvliege 1 miljoen euro. Het geld komt uit het bossencompensatiefonds.

De milieuraad betreurt dat het stadsbestuur in 2012 deze kans laat voorbij gaan. De milieuraad adviseert het stadsbestuur om nu reeds te starten met de voorbereiding op de projectoproep van 2013.

Meer info:

Bomen aan Koude Beek – Liersesteenweg:

De bomen aan de geplande tramhaltes op de Liersesteenweg zijn lang bovengronds blijven liggen alvorens geplant te worden. Door het droge weer is de wortelkluit ook lang blootgesteld aan droogte. Heeft dit geen invloed op de overlevingskansen van de bomen (= verspilling overheidsmiddelen)?
Eric Van Reusel heeft dit ook vastgesteld en heeft er vragen bij. De bomen zijn echter eigendom van aannemer Silvius voor de komende 35 jaar. Hij moet dus voor de plaatsing en het onderhoud ervan zorgen. De aannemer werd attent gemaakt op dit feit.

De Koude Beek is een andere structuur die volgens het GRS moet geaccentueerd worden waarlangs zachte recreatie mogelijk moet worden gemaakt. Bij een plaatsbezoek van het stadsbestuur en Natuurpunt is vastgesteld dat de driehoek aldaar een, aan de beekstructuur, aangepaste, en zelfs versterkende , inrichting moest krijgen, zodat de beekvallei onder de aandacht zou komen. En de groene natuurverbinding geaccentueerd .
Met de lijnaanplant van platanen langs provinciesteenweg/oude steenweg/trambaan wordt de visie “groene structuurverbinding Koude Beek” volledig teniet gedaan.
Op het inrichtingsplan voor de driehoek aan de Koude Beek/Liersesteenweg/Oude Steenweg zijn (in samenspraak met Natuurpunt) er langs de straatkant van Liersesteenweg en Oude Steenweg platanen voorzien. Langs de beek zelf is hooiland voorzien met enkele knotwilgen zoals in de Bessemstraat en meer naar Mortsel toe nog streekeigen struikgewas en lage bomen. Het gebied vormt op die manier een kruispunt tussen het beeklandschap en de lijninfrastructuur (weg/tramlijn/fietspad met platanen)

Fort 4 – studie technieken domein

Op de gemeenteraad van 24.04.2012 gaat (mogelijk) een studieopdracht uitgeschreven worden voor de aanleg van nutsleidingen (elektriciteit, gas, water en data) op het domein van Fort 4.
Het stadsbestuur wil deze nutsleidingen gelijktijdig leggen met de nieuwe rioleringen.

De milieuraad vraagt om de studieopdracht uit te breiden met een studie rond verwarming. De dimensionering van gas- en elektriciteitsleidingen staan in rechtstreeks verband met keuze van de verwarming (gas aanleggen = gasbranders steeds goedkoper, voldoende elektrisch vermogen voor ev. warmtepomp, verwarmingsnet bij WKK, …).

Omdat de gemeenteraadsbeslissing binnen de paar dagen volgt, wordt er geen formeel advies uitgebracht. Erik Mertens is wel gevraagd het standpunt van de milieuraad dringend te communiceren naar het stadsbestuur.

Parkeergarage Stadsplein: waarom blijft men pompen?

Ondanks dat het al weken niet geregend heeft, blijft men water pompen uit de parkeergarage van het stadsplein.

Bij navraag blijkt dat er een kunststof olie-en benzineafscheider gescheurd is op niveau -3 door de druk (2e maal reeds). Er zal nu een betonnen kuip aangebracht worden om de olieafscheider te beschermen. Om de bouwput droog te houden wordt er tijdelijk gepompt.

Lichten Liersesteenweg: georiënteerd naar het toekomend verkeer?

De nieuwe straatverlichting op de Liersesteenweg staat lichtjes georiënteerd richting toekomend verkeer. Dit geeft meer“verblinding” (glare) dan noodzakelijk (verblinding kan optreden als de lichtbron rechtstreeks zichtbaar is en veel feller is dan de verlichte omgeving. Dit bemoeilijkt het zien waardoor bij een gelijke lichtsterkte er minder zichtbaarheid is).

Dit wordt verder bekeken.

Dienstverlening Ri-Ant en werken stad aan rioleringen:

We moeten vaststellen dat er nog steeds herstellingen aan de riolering gebeuren door stadspersoneel (terwijl de burger hiervoor aan Ri-Ant betaalt.

Herstellingen door Ri-Ant laten (subjectief) ook lang op zich wachten (vb. inklinken voet- of fietspad).

Er is kortelings een overleg met Ri-Ant waar deze zaken aangekaart zullen worden.

Spijkers op fietspad Antwerpsestraat / Statielei:

De spijkers op het fietspad Statielei / Antwerpsestraat zijn erg glad en daardoor gevaarlijk voor fietsers , zeker bij nat weer of bij sneeuwval.

Voeren van dieren op fort 4:

De eenden op de fortvijver worden bijgevoerd met brood door bezoekers. De uitgestrooide voedselresten geven niet alleen een vuile aanblik, ze zijn ook gevaarlijk: ze trekken ratten aan en het kan leiden tot botulisme.

Er wordt gevraagd om via sensibilisatie het voederen te stoppen.

[Werking 2012]

laatste wijziging: 06/08/19