Verslag milieuraad 10 oktober 2019

Voorstelling plannen landschapsherstel Gasthuishoeve en Koude Beek

Er wordt gevraagd om  een intergemeentelijk natuurinrichtingsplan voor het gebied op te maken (incl. Boechout en Borsbeek). Dit kan mogelijk door de streekvereniging Zuidrand in kader van strategisch project open ruimte hierbij te betrekken.

Er wordt voorgesteld de 2 compensatiebossen (Brug fiest-o-strade en de strook tussen woonwagenterrein en fort 3) in groen postzegel RUP (kleine groengebieden die niet de juiste kleur hebben op gewestplan te verankeren via een RUP) op te nemen zodat ze niet langer de bestemming landbouw hebben. De beslissing hierover hangt af van goedkeuring van het meerjarenplan en  komt dan terug op milieuraad.

Het stadsbestuur plant een plaatsbezoek op basis van eerder ingediend project van NatuurPunt om te kijken wat er kan en niet. De “Kievitweide” wordt verboden gebied voor de landbouwer van eind januari tot eind juni. Het maaibeheer van de graszones in het sportlandschap is toegewezen via provinciebestuur.

Advies subsidiereglement rationeel energieverbruik

Uitgebracht advies: zie adviezen

Advies vergroening boomspiegels

Uitgebracht advies: zie adviezen

Haalbaarheid van een warmtenet voor Mortsel?

Aanleiding:

Agfa-Gevaert Mortsel:

Gevolg:

Veel vragen:

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Vergunning verkaveling “Anna  van Hoornstraat”  -  gemeentelijk domein grenzend aan hoeve Dieseghem

De stad Mortsel heeft de verkaveling van haar eigen terrein naast Hoeve Dieseghem goedgekeurd, ondanks de bezwaarschriften van Natuurpunt en buurtbewoners. Een omwonende heeft nu beroep bij de raad voor vergunningenbetwisting ingediend.

Mededelingen:

Bijengilde St Ambrosius bestaat in 2020 325 jaar. Volgende initiatieven zijn gepland:

[Werking 2019]

laatste wijziging: 27/12/19