Advies: subsidie buitengebruik gestelde stookolietanks

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet de beslising van de milieuraad van 11 januari 2001.
...

Gezien in het verleden buitengebruik gestelde stookolietanks meestal niet geheel leeggemaakt of gereinigd werden.

Gezien deze "vergeten" tanks, nu reeds of zeker binnen afzienbare tijd, de bodem en het grondwater vervuilen.

Gezien een definitieve en milieuverantwoorde verwijdering of opvulling van deze tanks zich opdringt n moet aangemoedigd worden.

Daarom vraagt de milieuraad aan het stadsbestuur om een subsidie voor het reinigen en opvullen of verwijderen van stookolietanks te geven, mist voldaan werd aan volgende voorwaarden:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad stelt voor om bijgevoegd subsidiereglement goed te keuren om stookolietanks die voor het in voege treden van de VLAREM-reglementering buiten gebruik zijn gesteld als nog op een reglementaire manier te laten verwijderen of opvullen

Antwoord:

Het college neemt kennis van het ontwerp van reglement, opgesteld door de milieuambtenaar, en zal dit in de loop van 2003 aan de gemeenteraad voorleggen.

Opmerking:

De kostprijs van deze maatregel is moeilijk in te schatten maar is allicht gering omdat enkel tanks die buiten gebruik zijn gesteld voor 1 juni 1995 in aanmerking worden genomen. Na 1 juni 1995 is dit wettelijk verplicht en worden bijgevolg geen subsidies voorzien. De subsidies kunnen worden betaald van het bestaande begrotingskrediet voor de uitvoering van de subsidiereglementen regenwater en REG. ..."

Meer info:

Voorwaarden:

 • Stookolietank moet gelegen zijn binnen de stad Mortsel.
 • De stookolietank moet vr 01 juni 1995 buiten gebruik gesteld zijn.
 • De stookolietank hoort bij een woning
 • De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie.
 • De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 liter.
 • Het verwijderen omvat:
  • Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank
  • Indien het verwijderen van de tank onmogelijk is: opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • Werken gebeuren onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige

Vereiste documenten:

 • De nodige bewijsstukken waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de particulier vr 1 juni 1995 is omgeschakeld op een andere brandstof dan stookolie of een nieuwe stookolietank heeft geplaatst.
 • Een afschrift van het erkenningbewijs van de erkende technicus die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank.
 • Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank reglementair verwijderd of opgevuld is.
 • Ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen.
 • De factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft.

Toelage:

 • 200 euro indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve.
 • 150 euro indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst
 • Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts n maal per woning worden toegekend.
 • De toelage wordt uitbetaald na een controle van de bevoegde ambtenaar.
 • Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal er geen toelage worden uitbetaald.

Meer info:

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 september 2003

 

17. (B) Gemeentelijk subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks - Goedkeuring.

De gemeenteraad van Mortsel,

Gelet op actie B.2 van het milieujaarprogramma Mortsel voor 2003, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2003;

Overwegende dat in deze actie wordt vermeld dat een voorstel van subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gesteld stookolietanks aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd;

Overwegende dat privaat personen vr 1 juni 1995 niet wettelijk verplicht waren om buiten gebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te vullen met een inert materiaal;

Overwegende dat er zich bijgevolg nog heel wat ondergrondse stookolietanks, vervuild met stookolie of stookolieresten, bij privaatwoningen bevinden; dat deze tanks vroeg of laat zullen doorroesten waardoor de stookolie in de bodem of het grondwater kan terecht komen;

Overwegende dat de inwoners van de stad daarom moeten aangemoedigd worden om deze tanks alsnog buiten gebruik te stellen conform de wettelijke vereisten;

Gelet op het voorstel van de milieuadviesraad;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 23 september 2003;

Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet;

BESLUIT EENPARIG IN OPENBARE ZITTING:

Enig artikel:

goedkeuring te hechten aan het “Gemeentelijk subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks” .

 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERWIJDEREN OF OPVULLEN VAN BUITEN GEBRUIK GESTELDE STOOKOLIETANKS”

Art.1: Doel

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement financieel aangemoedigd.

De in het verleden buitengebruik gestelde stookolietanks, werden meestal niet geheel leeggemaakt of gereinigd en vormen op deze manier een blijvende potentile bron van bodem- en grondwaterverontreiniging. Een definitieve en milieuverantwoorde verwijdering of opvulling van deze tanks vormt de enige oplossing voor dit probleem en moet dan ook aangemoedigd worden.

Art.2: Algemene voorwaarden

 1. De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn binnen de stad Mortsel.
 2. De stookolietank moet vr 01-06-1995 buiten gebruik gesteld zijn. De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is dient er vr 01-06-1995 een andere stookolietank te zijn genstalleerd die volledig voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine (VLAREM II).
 3. De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.
 4. De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 liter.
 5. Het verwijderen omvat:
  • Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.
  • Bij materile onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 6. Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine (VLAREM II).

Art.3: Voor te leggen stukken

Om aanspraak te kunnen maken op de toelage dienen door de aanvrager volgende stukken te worden voorgelegd:

 • De nodige bewijsstukken waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de particulier vr 1 juni 1995 is omgeschakeld op een andere brandstof dan stookolie of een nieuwe stookolietank heeft geplaatst. Dit bewijsstuk omvat bij voorkeur het aankoopbewijs van de nieuwe verwarmingsinstallatie of stookolietank of een foto van het kenplaatje van de verwarmingsinstallatie waarop het bouwjaar is vermeld.
 • Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, zoals bedoeld art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank.
 • Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art.6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine.
 • Het in art.21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen.
 • De factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft.

Art.4: Toelage

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 200,00 euro indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts n maal per woning worden toegekend.

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank bedraagt 150,00 euro indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts n maal per woning worden toegekend.

De toelage wordt uitbetaald na een controle van de bevoegde ambtenaar. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal er geen toelage worden uitbetaald.

Art.5: uitvoering:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.

 

[Adviezen]

laatste wijziging:23/06/22