Verslag Milieuraad 13 september 2001

Aanwezig:

Berghmans H.; Cuypers K.; Iven I.(voorzitter); Lauwers C.; Mertens E.; Scheys M.; Tobback M.; Calders I.; De Haes P.; Ex W.; Wouters L.; Brantegem A.

Advies "belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk"

"... Wegens de aanzienlijke milieu-impact van het stijgend aantal Handels- en beroepengidsen, vraagt de milieuraad deze ook te belasten met een aangepast tarief.

Sommige publicaties kunnen zowel als "informatie" (met soms reclame ertussen) of als "reclame" beschouwd worden. Daarom vraagt de milieuraad een definitie voor "reclamedrukwerk" uit te werken, zodat toekomstige discussies vermeden kunnen worden. ..."

Bespreking ontwerp reglement: Subsidie Rationeel EnergieGebruik (REG)

Bespreking ontwerp reglement: Subsidie verwijderen stookolietanks

Voorontwerp nieuwe milieuconvenant - bespreking

voorontwerp milieuconvenant

gedeelte "milieuraden"

Verbintenissen van de gemeente, instrumentarium, Niveau 1:

Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur

§ 1 Zoals bepaald in Art. X van het Uitvoeringsbesluit aan het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid beschikt de gemeente over een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (verder : milieuraad), die de gemeente adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid :

 1. hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;
 2. hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu;
 3. hetzij op eigen initiatief.

Deze milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

§ 2 Statuten

De gemeenteraad bepaalt de statuten. In deze statuten wordt ten minste de algemene werking en de samenstelling bepaald.

§ 3 Bevoegdheden

De milieuraad zal om advies worden gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen (verder "de gemeente" genoemd). De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over :

 1. de uitvoering die de gemeente geeft aan deze overeenkomst;
 2. het voorontwerp van milieubeleidsplan en milieujaarprogramma;
 3. de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen.

§ 4 Adviesverlening

De gemeente zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen, met :

 1. een duidelijke omschrijving van de vraag;
 2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de gemeente rekening moet houden;
 3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies.

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimum een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

Het advies van de milieuraad maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier.

De gemeente brengt de milieuraad binnen de drie maanden na de aflevering van het advies systematisch op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd of zal gegeven worden. Bij het niet-volgen van een advies geeft de gemeente een motivering.

§ 5 Samenstelling

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers. De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad.

1° Stemgerechtigde leden :

De volgende instanties en/of organisaties worden uitgenodigd om als stemgerechtigd lid zitting te hebben in de milieuraad : de milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties alsook de beroepsgroepen en/of –organisaties. De gemeenteraad bepaalt in functie van de grootte van de gemeente het aantal leden; de grootte van de gemeenteraad kan hierbij richtinggevend zijn.

De voorzitter en secretaris worden door de stemgerechtigde leden verkozen. De voorzitter is zelf een stemgerechtigd lid en mag geen gemeentelijk politiek mandaat bekleden en geen deel uitmaken van het personeel van de gemeente.

Milieu- en natuurverenigingen en elk van beide geslachten maken voor ten minste één derde deel uit van de milieuraad. Deze berekeningen geschieden op basis van het totaal aantal (stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde) leden. Slechts op gemotiveerde wijze kan van deze bepalingen worden afgeweken.

De milieuraad kan voorstellen aan de gemeenteraad om inwoners op grond van criteria zoals deskundigheid, inzet of positieve interesse als stemgerechtigde leden op te nemen. De hierboven vermelde evenwichten mogen hierbij echter niet in het gedrang komen.

2° Niet-stemgerechtigde leden :

Volgende personen kunnen als niet-stemgerechtigd lid deel uitmaken van de raad :

 • de schepen(en) bevoegd voor milieu en/of natuur;
 • de gemeentelijke ambtena(a)r(en) voor milieu en natuur;
 • een door elke fractie in de gemeenteraad, aangewezen persoon.

3° Waarnemers :

De milieuraad kan zelf beslissen tot het uitnodigen van waarnemers, op basis van deskundigheid.

De gemeenteraad kan vooraf vaststellen dat bepaalde vergaderingen van de milieuraad toegankelijk

zijn voor iedere inwoner en daarvoor een algemene oproep lanceren. In dit geval spreken we van een "open" milieuraad of participatieraad.

De inwoner die gebruik maakt van dit open karakter van de milieuraad, neemt deel aan de vergaderingen als niet-stemgerechtigd lid.

§ 6 Werking en ondersteuning

De milieuraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en tenminste vier maal per jaar.

De milieuraad zal een huishoudelijk reglement opstellen. Dit wordt ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit reglement omvat o.a. een afsprakennota waarin de samenwerking en

ondersteuning nader worden bepaald.

De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning. Het gaat ten minste om de ter beschikkingstelling van een lokaal, een gemeentelijk ambtenaar ter ondersteuning van de secretaris en minimale werkingsmiddelen. Dit budget is aangepast aan de taken die de gemeente aan de adviesraad opdraagt en bedraagt minimaal 5 BEF/inw.

Om de adviesfunctie van de milieuraad mogelijk te maken, zal de gemeente aan de milieuraad de agenda en het verslag van de gemeenteraad bezorgen en tevens alle nodige informatie met betrekking tot de dossiers waarover een advies wordt gevraagd.

Bij een open milieuraad liggen de documenten die op de vergadering voorliggen vooraf voor het publiek ter inzage.

De milieuraad ressorteert onder de gemeente. Ter dekking van de risico’s "burgerlijke aansprakelijkheid", rechtsbijstand" en "lichamelijke ongevallen" zal de gemeente de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en medewerkers van de milieuraad.

§ 7 Jaarverslag

De milieuraad stelt een jaarverslag op dat bezorgd wordt aan de gemeenteraad en waarin ten minste volgende elementen aan bod komen :

 1. opsomming van reglementen die bestaan m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad;
 2. samenstelling (namen, vertegenwoordigers van …/burgers, stemgerechtigd/niet-stemgerechtigd, functie binnen de milieuraad);
 3. financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning;
 4. een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen : onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de gemeente;
 5. schematisch overzicht van de data van de vergaderingen en belangrijkste agendapunten;
 6. andere opdrachten en activiteiten (vb. gevoerde sensibiliseringsacties, educatieprojecten);
 7. globale evaluatie van de werking van de milieuraad.

Dit jaarverslag en alle stukken, met inbegrip van eventuele minderheidsstandpunten zijn openbaar.

Het jaarverslag wordt als bijlage opgenomen in het milieujaarprogramma. Na goedkeuring ligt het jaarverslag ter inzage op de milieudienst

§ 8 Samenwerking met andere adviesraden

Er wordt naar gestreefd om intensief samen te werken met andere lokale adviesraden, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke thematische vergaderingen of door het organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke start- en evaluatievergadering van alle raden samen.

Verbintenissen van de gemeente, instrumentarium, Niveau 2:

Artikel 5.1.2.2 Participatie

De gemeente organiseert minstens 2x per jaar een "open" milieuraad.

Daarnaast stimuleert de gemeente bijkomende participatiekanalen, naast de milieuraad, met het oog op het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, bij

voorbeeld door het organiseren van wijkvergaderingen, burgerjury’s, het afsluiten van wijkcontracten, ondersteuning van partnerships rond lokaal duurzaam milieubeleid (publiek-private-samenwerking, vb. met ngo’s), uitbouw van milieuhuizen of –winkels, enz.

De gemeente beslist tot het instellen van een fonds om deze initiatieven te ondersteunen.

Verdeling zelfklevers "regionale pers JA/Folders NEEN"

Klachtenregister luchthaven Deurne:

Demonstratie-regenwaterinstallatie op het stadhuis

Project Aardgasnatuurfonds - Werkgroep "Natuur"

Behaag-actie 2001

Mededelingen

[Vergaderingen 2001]

laatste wijziging: 23/06/22