Advies begroting 2005

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op voorstel begroting 2005 afdeling “milieu” van oktober 2004,

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 18 november 2004;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad geeft globaal een gunstig advies aan het voorstel begroting 2005 - afdeling “milieu” van oktober 2004.

Bij het bespreken van het begrotingsvoorstel heeft de milieuraad volgende bemerkingen gemaakt:

... "

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 8 maart 2005:

"...

Samenvatting inhoud:

Gunstig advies.
De milieuadviesraad vraagt om extra middelen te voorzien voor de subsidies duurzaam bouwen omwille van de tankslag en vraagt middelen voor langlopende onderzoeksopdrachten van het leefmilieu (water, lucht) in het kader van de milieubarometer

Antwoord:

De begroting 2005 werd op 23/11/2004 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Er werd 25.000€ voorzien voor de subsidies duurzaam bouwen.
In 2004 werd nog een onderzoek van de waterkwaliteit van vrijwel alle Mortselse oppervlaktewateren besteld met uitvoering in 2005.
De luchtkwaliteit zal in opdracht van VMM worden onderzocht in 2005 of 2006.

..."

Meer info:

Omschrijving Bedrag 2000
(Euro)
Bedrag 2001
(Euro)
Bedrag 2002
(Euro)
Raming 2003
(Euro)
Bedrag 2003
(Euro)
Raming 2004
(Euro)
Raming 2005
(Euro)
UITGAVEN (Gewone dienst)
876/124-02 technische benodigdheden ? ? ? ? ? 1.240 1.240
  publicatie afvalgids 3.038 0 0 0 0 0 0
876/124-03 aankoop huisvuilzakken restafval, PMD, GFT 128.817 114.774 128.155 133.630 105.226 135.000 135.000
  aankoop containers GFT+ / / 52.500 1.370 1.366 0  
876/124-06 ophalen huisvuil, GFT ,e.a. 268.390 285.077 312.642 350.000 305.836 350.000 350.000
876/124-48 verwijderen afval werf en recyclagepark 194.192 235.498 286.753 320.000 217.496 320.000 260.000
876/435-01 kosten ISVAG 490.829 448.603 366.000 355.000 344.376 441.600 455.000
877/124-06 onderhoud en ruimen riolen ? ? 64.962 70.000 59.491 65.000 65.000
8761/435-01 kosten IGEAN deel milieu 156.730* 156.120* 140.572* 165.805* 35.970° 133.750* 130.000
8798/332-02 werking milieuraad 1.239 1.239 1.240 1.240 1240 1.240 1.240
8791/123-48 sensibilisering milieuraad 492 0 0 500 0 500 500
879/332-02 bijdrage bond beter leefmilieu 838 838 838 838 838 838 838
8793/332-02 bijdrage vereniging openbaar groen 1.245 1.243 1505 1.510 1484 1.510 1.510
879/331-01 Bijdrage papierophaling vereniging 553 1.137 346 7.500 0 7.500 7.500
879/124-02 werking milieudienst 2.479 2.392 2.412 2.540 638 3.100 3.100
879/124-48 sensibilisering milieu 7.352 7.329 3.064 15.560 15.560 15.000 15.000
8794/332-02 reglement Kleine LandschapsElementen 997 565 1.000 1.000 233 1.000 1.000
8795/332-02 reglement duurzaam bouwen 7444 2.169 9.888 40.500 39.634 20.000 25.000
8797/332-02 subsidie afval scholen / / 3.780 6.000 5.876 7.500 7.500
879/435-01 uitvoering overeenkomst PIH 1.349 2.311 2.500 2.500 1.288 2.500 1.500
879/122-02 studiekosten milieu / / / / / 7.500 5.000
877/124-03 aankoop regenwatertonnen / / / 7500 7.446 2.500 2.500
8791/124-06 GNOP prestaties derden             17.500
  subsidie herbruikbare luiers             2.000
  Totaal gewone dienst 1.265.984 1.259.295 1.378.157 1.482.993 1.143.998 1.516.038 1.487.928
 
UITGAVEN (Buitengewone dienst)
879/721-60 uitvoeren GNOP 13.965 11.185 1.762 17.500 8.293 117.500 100.000
879/723-60 uitvoeren duurzame ontwikkeling 5.052 0 9.841 30.000 11.768 85.000 5.000
  afkoppeling drainagegracht / / / 75.000   75.000 /
  milieubeleidsplan 2004-2007 / / / /   7.500 /
  afwasmachine herbruikbare bekers             3.000
  uitvoering bermproject             pm
  Totaal buitengewone dienst 19.017 11.185 11.603 122.500 20.061 285.000 108.000
 

INKOMSTEN; BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

876/161-01 opbrengst afval recyclagepark / / 703 700 694 700 700
876/161-05 concessie containers leder/textiel 1.653 3.200 1.756 1.800 1.983 1.800 1.800
879/465-01 uitvoering milieuconvenant 39.385 80.998 186 110.000 + 54.957 100.000 + 100.000 +
876/272-01 Dividenden intercommunales ? ? ? ? 590 0 0
  betaling door Opnieuw & Co 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 /
879/161-01 verkoop compostvaten, containers GFT+ en regenwatertonnen 2.412 2.047 6.096 1.700 5.272 3.700 3.700
040/363-16 Belasting op huisvuilzakken ? 292.182 625.152 630.000 609.612 590.000 590.000
040/364-23 Belasting op reclamedrukwerk ? ? ? ? 27.610 161.000 161.000
040/363-07 Belasting op sluikstorten ? ? ? ? 575 2.480 2.480
  subsidie VMM drainagegracht / / / 35.000   35.000 /
  Totaal 45.929 380.906 636.372 781.679 703.772 897.159 859.680

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10