Verslag Milieuraad 21 februari 2002

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Boydens Hilde; Brantegem Alain; Coolens; Eerdekens Els; Iven Ivo; Lammers Linda; Lauwers Charles; Mertens Erik; Quick Marcel; Saelens Robert; Tobback Marc; Van Dyck Paul; Van Peer Ria; Van Tilburgh Eric

Voorstelling nieuwe milieuconvenant

Mevrouw Boydens (IGEAN) heeft een bondig overzicht gegeven van de krachtlijnen van de nieuwe milieuconvenant.

Een overzicht van haar teksten volgt later.

meer info over de convenant: convenant_2001.pdf

Advies “voortuinactie”:

Nadat op de milieuraad van 13 december 2001, het project “Groenenhoek terug groen” werd voorgesteld, is de milieuraad van oordeel dat een gelijkaardige actie noodzakelijk is voor de stad Mortsel.

De milieuraad wenst echter niet dat het stadsbestuur ook het repressieve luik van de actie overneemt. Er wordt gewezen op het positieve karakter van de actie én op de te strenge gevolgen van een strafrechterlijk luik (dit is ook voor het gerecht een reden om niet tot vervolging over te gaan).

Schepen Van Dyck merkt op dat het stadsbestuur bij de aanleg van de laatste nieuwe voetpaden, de illegale toegangen tot de voortuinen afsluit met plantsoenen of verhoogde boordstenen. Dit wordt niet erg geapprecieerd door de inwoners.
Bij elke hoorzitting wordt er gevraagd om de voortuinen te mogen gebruiken als parkeerplaats.

advies "voortuinactie": zie elders op deze website

Advies “subsidiereglement REG”

Een eerste ontwerp werd besproken in de milieuraad van 13 september 2001. De suggesties van de milieuraad werden verweven in het voorgelegde ontwerp.

Volgende vragen werden nog gesteld:

Omdat de definitie voor “bestaand gebouw” ook gesubsidieerde werken (buiten zonneboiler) toelaat in gebouwen in aanbouw, word voorgesteld de omschrijving aan te passen. (subsidie is bedoeld voor oude gebouwen; voor nieuwe gebouwen wordt verondersteld dat de eigenaar spontaan de maatregelen neemt)

advies "subsidiereglement REG": zie elders op deze website

Advies “aanpassing procedure subsidiereglementen”:

In het verleden werden we reeds enkele malen geconfronteerd met burgers die in hun ogen subsidieerbare werken lieten uitvoeren, maar waar de verwachte subsidie om technische redenen niet uitbetaald werd.

Inspirerend op de procedure die gevolgd wordt voor de toekeninning van subsidie voor fotovoltaïsche cellen, werd volgend voorstel als advies aan het stadsbestuur overgemaakt:

advies "aanpassing procedure subsidiereglementen": zie elders op deze website

“wonen boven winkels”

Marcel Quick (ondervoorzitter middenstandsraad) is naar de milieuraad gekomen om te discussiëren rond het thema van ”wonen boven winkels”. Hij had volgende bedenking:

Vanuit de wijk Luithagen werd gemeld dat er geen leegstandsprobleem is boven de winkels (de appartementen geraken vlot verhuurd), doch het probleem situeert zich op het niet verhuurd geraken van de winkels.

Om te werken aan een betere leefomgeving op de winkelassen, wordt er voorgesteld dat de verschillende adviesraden samenwerken om een initiatief te ontwikkelen om deze buurt aangenamer te maken.

Mededelingen van de milieuambtenaar en het stadsbestuur

Schepen Van Dyck heeft de plannen voor de appartementsgebouwen in de noordelijk zone van de terreine “Liekens” voorgesteld.

De schepen deelt eveneens mee dat het gewest het fietspad op de Mechelsesteenweg zal doortrekken tot aan het gemeenteplein.

Rondvraag

Mededelingen

5. Afvalvoorkoming

Vergelijking retributiereglementen in ons kanton:

Aangezien het afval binnen het kanton naar dezelfde verwerkingsinstallaties wordt afgevoerd, zouden er geen prijsverschillen mogen bestaan voor zakken en belastingen. Momenteel is dit echter niet het geval, bovendien is de prijs van de zakken momenteel niet hoog genoeg om de werkelijke kostprijs van het ophalen te bekostigen. De raad stelt dan ook voor om het kostendekkend tarief te bepalen en dit als vast tarief voor het hele kanton te verkrijgen. Zulks een vast tarief werkt bovendien kostenbesparend aangezien er in het hele kanton dan dezelfde zakken kunnen gebruikt worden. Dit zijn echter toekomstplannen want de gemeentes Kontich en Boechout willen voorlopig hun eigen tarieven nog behouden.
Voor wat grof huisvuil betreft wil de raad overgaan tot een verplichte melding dat er grof huisvuil zal buitengezet worden. Op die manier wordt de drempel toch een beetje verhoogd. Daarnaast wil de raad geen invoering van een tarifering voor grof huisvuil invoeren aangezien sommige mensen dan betalen en anderen het gewoon bij de buren plaatsen.

Recyclagepark:

De werkgroep recyclagepark dient tegen maart 2002 een actieplan uitgewerkt te hebben voor het recyclagepark beter te laten functioneren en om de kosten ervan door te rekenen aan de burger. Hierbij werden volgende principes als in te passen beschouwd:

GFT+-fractie:

De raad herhaalt dan ook zijn sterk positieve advies van 2 jaar geleden om de GFT+-fractie in het najaar van 2002 apart te gaan inzamelen. De raad wil wel nog eerst onderzoeken of het niet mogelijk is om de grijze zakken ophaling te halveren indien de GFT+-fractie apart wordt opgehaald.
De raad stelt dat een aparte inzameling van deze fractie enorme voordelen biedt aan het milieu:

Kippenproject:

Nadat gebleken is dat dit project in Mortsel geen merkbare vermindering heeft teweeggebracht van het opgehaalde afval en aangezien het project toch wel wat energie kost om te verwezenlijken wil de raad dit project niet verder uitvoeren. Bovendien is het zo dat de meeste kippen die verkocht werden slechts als vervanging van oude kippen gebruikt werden.

Gebruik van "big-bags" voor bouwafval:

Dit raad vindt dit een interessant project en ziet als voordelen vooral het afremmen van de mensen die grote fracties steenpuin nu naar het recyclagepark brengen.

Kurk:

Op de vergading van 711112001 werd de vraag gesteld of er geen inzameling van kurk op touw kon gezet worden. Uit onderzoek van de heer Van Deynze blijkt echter dat er voor deze inzameling geen maatschappelijk draagvlak is en dat het ook praktisch niet te verwezenlijken is op dit moment.

Compostpromotie:

Onze intercommunale IGEAN heeft te kampen met een overschot aan compost. De raad wil zeker een deel van dit overschot afnemen, echter niet constant. Het is de bedoeling van gratis compost aan te bieden aan de mensen in de plantperiodes (herfst en lente). Het herfstaanbod kan eventueel samen vallen met de Behaagactie

Recupel:

Er zijn nog niet genoeg gegevens beschikbaar rond de werking van recupel, het is echter wel duidelijk dat de mensen nog niet voldoende op de hoogte zijn van de terugnameplicht van handelaars voor elektronische toestellen. Er zal dan ook een artikel gemaakt worden voor de Info om de mensen beter in te lichten.

[Werking 2002]

laatste wijziging: 11/08/10