Verslag milieuraad 8 januari 2004

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Boudewijns Raymond; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Dierick Jean; Iven Ivo; Lambert Griet; Lauwers Charles; Peeters Veerle; Schellekens Leen; Segers Walter; Tobback Marc; Van Dyck Paul; Van Peer Ria; Delanghe Marlies; Goovaerst Joris

Voorstelling jaarverslag 2003

 jaarverslag: zie jaarverslag 2003

enkele bemerkingen:

Voorstelling financieel verslag 2003:

 financieel verslag: zie financieel verslag 2003

Verkiezing bestuur milieuraad – werkjaar 2004:

Duurzaam Produceren (DuPro) – OLVE afd. Mortsel.

In de wetenschapsrichtingen van het vierde middelbaar de Mortselse afdeling van het OLVE-college liep er voor de kerstvakantie een project rond Duurzaam Produceren (DuPro).

Zij stellen hun werk voor op 21 januari 2004 om 19:30u in de turnzaal van Olve Mortsel (Edegemsestraat 40).
Op deze avond zullen er presentaties gegeven worden afgewisseld met sketches, ... .

De milieuraad van Mortsel is op deze avond uitgenodigd om eens te komen kijken.

Mortselse natuurverenigingen – erkenning door de stad als Mortselse vereniging

Natuurpunt en het Bessemcomité voeren beheerswerken uit waarvoor ze subsidies voor het onderhoud van “kleine landschapselementen” krijgen.

Ondanks dat deze verenigingen voldoen aan de voorwaarden en vroeger reeds de nodige formulieren ingevuld hebben, werden ze geweigerd op de lijst van erkende verenigingen.
De weigering werd gemotiveerd met het feit dat ze anders twee keer subsidies zouden krijgen.
(deze voorwaarde voor erkenning werd niet teruggevonden in de toelichtingsbrochure bij de erkenningprocedure die door het stadsbestuur uitgegeven wordt)

De “erkenning” is voor de verenigingen niet zozeer een middel om meer geld in het laatje te krijgen, maar ze zien dit als een waardering voor hun inzet voor de stad.
Nu heet het dat van deze verenigingen “akte” genomen is, wat een pejoratieve bijklank heeft.

Dit probleem werd reeds aan het college van burgemeester en schepenen en aan de cultuurdienst gemeld, doch van deze zijde kreeg men tot nu toe geen antwoord.

Een ander voorbeeld is de Heemkundige Kring, ook zij zijn geschrapt van de lijst van "erkende verenigingen" terwijl ze toch zeer goed werk leveren voor de stad Mortsel.

Vroeger hadden de milieuverenigingen een werkingsgebied dat de gemeentegrenzen overschreed. Dit was ook een probleem.
Voor Natuurpunt kan dit geen beletsel meer zijn: Natuurpunt “Land van Reyen” bestaat uit verschillende onderafdelingen waarvan “Kern Mortsel” er één is die enkel het Mortselse grondgebied bestrijkt.

De erkenning is voor deze verenigingen een noodzaak om aanspraak te kunnen maken op vormings- en projectsubsidies of om voordelig zalen en materiaal te huren.

Ivo Iven gaat bij de bevoegde schepen informeren naar de knelpunten en de mogelijke oplossingen.

Mogelijk kan de stad deze verenigingen toch de titel van “erkende vereniging” toekennen, maar dan zonder de subsidie voor erkende verenigingen wordt uitbetaald.

meer info: REGLEMENT ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE WERKING VAN DE MORTSELSE VERENIGINGEN

Voorstelling nieuwe subsidiereglementen “gevelverfraaiing” en “functioneel verbeteren van woningen”

Veerle Peeters heeft beide subsidiereglementen voorgesteld aan de milieuraad.

Dag van het Park – ideeën voor activiteiten

Het thema van de “dag van het park” op 30/05/2004 is “Water”. Er wordt op de milieuraad een beroep gedaan om mee te werken aan dit evenement te Mortsel.

De milieudienst denkt aan een “marktje” waarop milieubewuste technieken i.v.m. water tentoongesteld worden. (vb. regenwatertonnen, informatiepanelen, kompostvaten, …).
De milieuraad kan hierop zijn informatiestand plaatsen

Gezien de milieuraad slecht beperkt over medewerkers voor het evenement kan beschikken, dienen we een initiatief te ontwikkelen dat uitvoerbaar is met beperkte inzet van mensen.
Daarom zal de milieuraad een fietstocht langs de Brialmontroute begeleiden.
 Er wordt nog bekeken of we geen workshop rond “duurzaam parkbeheer” kunnen organiseren.

Verkaveling “Patershof”

In de pers hebben we vernomen dat er plannen bestaan om het park achter St. Theresiakerk in de Luithagen te gaan bebouwen.

Dit gebied staat in het gewestplan ingekleurd als woongebied. Voor het gebied bestaat een bijzonder plan van aanleg (BPA).
Deze zone ligt volledig op het grondgebied van de stad Antwerpen, doch we kunnen rustig stellen dat de impact van deze verkaveling Mortsel zeer zwaar treft: het is een park dat van belang is voor de ganse buurt rond Agfa-Gevaert.

De geplande verkaveling maakt “optimaal” gebruik van de beschikbare ruimte zodat er nog groene ruimte zal overschieten. Ook zullen bijna alle, waardevolle bomen geveld moeten worden.

Situatieschets:

Er loopt nog een openbaar onderzoek rond dit project en de milieuraad heeft het coördinatiecomité de opdracht gegeven om een bezwaarschrift in te dienen.

Er werd een advies voor het Antwerpse stadsbestuur opgesteld.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Bebakening van de fietsroutes van de milieuraad:

Het stadsbestuur is tegen het voorstel om de fietsroutes die door de milieuraad uitgestippeld zijn te bebakenen.
Als argumenten contra geeft men:

Mededelingen - rondvraag

Voortuinactie Antwerpen:

De voortuinactie in de Antwerpse wijk Valaar gaf aanleiding tot weerstand bij de bewoners die in overtreding zijn.
Veel mensen bleken helemaal niet op de hoogte van de meer dan 20 jaar bestaande regelgeving en denken dat het iets nieuws is.
Het positieve van de actie verdween in het rumoer. Daardoor hebben deze mensen enkel onthouden dat ze nu blijkbaar in overtreding zijn, dat ze hun eventueel verharde voortuin moeten opbreken en ze daar zelfs voor beboet kunnen worden.
Momenteel wordt er in de Stad Antwerpen een nieuwe regelgeving afgewerkt over voortuinen die oude en te beperkte regelgeving moet vervangen. Daarom wordt het verdere verloop van het project uitgesteld. Met de nieuwe regelgeving hoopt de stad meer duidelijkheid te kunnen bieden.
Voor de bewoners die zich reeds inschreven hadden in het project, zal het aanbod van de stad behouden blijven.

In de Berchemse wijk Groenenhoek heeft het buurtcomité Orpheusbuurtgebeure op eigen initiatief een affiche gemaakt om de ruim 100 buurtbewoners (op 230 overtredingen) te bedanken voor hun inspanningen om hun voortuin te vergroenen. Ze vinden dat hun buurt er mooier op geworden is. De actie heeft bijgedragen tot de samenhorigheid in de buurt.

Er zijn dus zeker ook vele positieve geluiden maar er is duidelijk een groot contrast tussen overtreders en andere buurtbewoners die wel in orde zijn. Men denkt er in Antwerpen over na om op een andere, minder confronterende en meer faciliterende wijze het probleem aan te pakken.

Nieuwjaarsdrink

Traditioneel werd de eerste vergadering van het jaar afgesloten met en natje en een droogje.

[Werking 2004]

laatste wijziging: 11/08/10