Verslag milieuraad 9 december 2004

Aanwezig:

Berben Tom; Berghmans Hugo; Berghmans Marc; Creemers Annemie; De Laet Marina; Iven Ivo; Mertens Erik; Peeters Paul; Tobback Marc; van Huygevoort Leo; Van Peer Ria; Van Puyvelde Jeanine

Resultaten bodemonderzoek Agfa-Gevaert en omgeving:

Tom Berben, adjunct-milieucoŲrdinator Agfa-Gevaert, gaf een overzicht van het bodemonderzoek bij zijn firma.

Twee bronnen van bodemvervuiling werden uitvoerig belicht:

Kostprijs exploitatie containerpark: studie uitgevoerd in opdracht van VVSG

Doelstelling studie

Niet begrepen in de berekende kostprijs:

Enkele conclusies:

Opmerking:

Mededelingen van het stadsbestuur:

Sluikstort van olievaten aan de zoomweg van fort 3:

sluikstort olievaen zoomweg fort 3Zondagnacht 5 december 2004 werden verroeste vaten met afvalolie gedumpt in een veld naast de zoomweg rond fort 3 (grond van de stad Mortsel).

De vaten lekten olie, waarvan een deel(tje) terecht gekomen is de fortloop.

Dit afval veroorzaakt een aanzienlijke vervuiling van de bodem. Omdat de vervuiling snel ontdekt werd, kon de schade beperkt worden.

De rommel is waarschijnlijk afkomstig vanuit een oude garage of autohersteller. De eigenaar van de vaten kon tot nu toe niet geÔdentificeerd worden.

De brandweer van Borsbeek kon de vervuiling indijken; de civiele bescherming heeft de afval en vervuilde bodem opgeruimd en afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie. Dit alles wordt begeleid door een bodemdeskundige.

Aan dit voorval hangt voor de stad Mortsel een prijskaartje van 10.000 euro (exclusief inzet brandweer, civiele bescherming en werkuren stadspersoneel). Hiervan wordt 40% terugbetaald door OVAM.

TRP Koude beek:

Het totaal rioleringsplan (TRP) voor het bekken “Koude beek” is af. Het wordt weldra voorgesteld aan de leden van de gemeenteraad en de leden van de milieuraad (datum is nog niet gekend).

De Windhoek: geplande aankoop gedeelte park door het stadsbestuur

De aankoop van park Windhoek (hoek Groenstraat/Mechelsesteenweg) staat op de gemeenteraad van december.

Mededelingen - rondvraag:

Overlegorgaan luchthaven Deurne op 8/12/2004

Traditioneel werden op het overlegorgaan luchthaven Deurne de resultaten van het geluidsmeetnet gepresenteerd. De situatie is stabiel (idem 2003 en begin 2004).
Bij de bespreking van het klachtenregister valt op dat er een aantal meldingen uit Boechout ontbreken. Er loopt iets fout met de communicatie tussen gemeenten en het PIH, dat de klachten centraliseert. Vaak worden de klachten gegroepeerd zodat er veel tijd verloopt tussen het melden bij de gemeenten en de registratie in de database.
Weldra zal de registratie (en centralisatie) van de klachten gebeuren door de luchthaven zelf (dit zal waarschijnlijk opgenomen worden in de nieuwe uitbatingvergunning). Dit maakt het de luchthavendirectie mogelijk om vlug op een klacht in te spelen.

Straalt je dak:

Op de tentoonstelling van de thermografische luchtfoto’s (project “straalt je dak”) werd door 230 burgers een afdruk van de foto besteld. Dit toont aan dat het onderwerp aanslaat bij de bevolking.

Nestkasten-actie:

Bij de nestkastenactie 2004 werden in totaal 144 nestkastjes verkocht, waarvan 20 los verkocht op het recyclagepark tijdens de behaag-actie en de bedeling van de nestkastjes.

De actie slaagt duidelijk goed aan bij de bevolking

Meer info: zie nestkastenactie

Actie sanering oude stookolietanks:

Voorlopig klokken we af op 61 geneutraliseerde tanks.

Bij de start van de actie verzekerde de firma Mourik dat ze de werken aan de verlaagde BTW-voet van 6 % kon uitvoeren.

Bij een recent bezoek van de BTW-administratie aan de firma werd de firma verplicht de tanksaneringen te factureren met 21% BTW.
Deze hogere aanslagvoet levert niet het minste financieel voordeel op voor de firma Mourik, daar deze meerontvangsten doorgestort worden aan de overheid.

Bij de selectie van de tankreinigingsfirma heeft de milieuraad de prijzen vergeleken exclusief BTW, zodat het verhoogde BTW-tarief geen invloed heeft op de keuze van het gemiddeld voordeligste bedrijf.
De selectie van de firma Mourik als beste keuze blijft dus bij deze nieuwe situatie behouden.

Mevrouw van Puyvelde vraagt zich af of het echt niet mogelijk is om de juiste inhoud van de afgevoerde afvalstoffen per gereinigde tank te kennen. De bedieners van de zuigwagen moeten de afgevoerde hoeveelheid afval schatten, wat tot discussies kan leiden.

Meer info: tankslag Mortsel

Charter lichthinder / nacht van de duisternis:

Het stadsbestuur heeft de nodige documentatie aangevraagd en gaat bekijken of ze in het initiatief kan stappen.

meer info: verslag milieuraad november 2004

Oud kerhof Edegemsestraat:

Marina De Laet vraagt naar de stand van zaken i.v.m. de waterberging op het oude kerkhof aan de Edegemsestraat.

Erik deelt mee dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgesteld voor dit gebied en dat daarin een berging voorzien is voor 5000 m≥ regenwater. Dit ter aanvulling van de bestaande rioolwaterbuffer op dezelfde plaats.
Hoe de regenwaterbuffer in de praktijk eruit zal zien is nog niet bekend.

Werken Antwerpsetraat: bodemkwaliteit

De bodem onder de trambedding had niet voldoende draagkracht. Hierdoor vond er een aanzienlijk grondverzet plaats.
Bij dergelijke grote werken is de analyse van de verplaatste grond verplicht. Op sommige plaatsen werd er een lichte vervuiling met zware metalen vastgesteld (vaak voorkomend bij bodems van wegen). De grond mag echter hergebruikt worden voor wegenaanleg.

[Werking 2004]

laatste wijziging: 01/01/13