Verslag milieuraad 18 november 2004

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; Desmyter Jan; Dierick Jean; Iven Ivo; Peeters Veerle; Tobback Marc

Ontwerp begroting “Milieu 2005”:

Ontwerp begroting "milieu 2005" en tabel begrotingsgetallen: zie advies begroting "milieu 2005"

In de milieuraad werden ook nog volgende suggesties en opmerkingen geformuleerd:

Bespreking mogelijke begeleidende maatregelen bij gescheiden rioleringstelsels

Charter lichthinder voor lokale besturen

Het charter lichthinder is een vrijwillige overeenkomst tussen het Platform Lichthinder enerzijds en steden en gemeenten anderzijds. Na ondertekening kan een stad of gemeente rekenen op de gratis begeleiding door het Platform Lichthinder. De engagementen van beiden zijn overzichtelijk weergegeven in het document ‘charter lichthinder’ (met inschrijvingsformulier). Het document ‘toelichting bij het charter lichthinder’ bevat meer uitleg over de engagementen. Na ondertekening wordt het campagnemateriaal naar de gemeenten verstuurd.

Alvorens het College van Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet ondertekenen van het charter, kan het charter best de volgende weg afleggen binnen uw stad of gemeente. :

In de milieuraad is men het eens dat het aspect “licht” geen belangrijke hinderfactor is in de stad. Een deel van de bevolking vraagt licht om het veiligheidsgevoel te verhogen, anderen vragen dat het natuurlijke duister in hun leefomgeving bewaard blijft.

Het charter lichthinder kan wel perfect functioneren als een onderdeel van het beleid van rond rationeel energiegebruik. In de communicatie en de sensibilisatie moet dit duidelijk tot uiting komen.

Het stadsbestuur kan door het onderschrijven van het charter een signaal/impuls geven aan de bevolking dat dit ook een aspect is van een milieubewuste levensstijl.

De leden van de milieuraad kunnen in het kader van het charter de knelpunten i.v.m. lichthinder en rationeel verlichten signaleren aan de stad.

Schepen Paul Van Dyck gaat het idee van een “charter” bespreken binnen het stadsbestuur. Veerle Peeters gaat bekijken of de nacht van de duisternis kan inpassen de stedelijke sensibilisatie-acties voor 2005.

Meer info:

Milieu educatief lokaaltje op fort 4: bespreking mogelijkheden en beperkingen

Enkele aspecten van een kleinschalige Natuur- en Milieu-Educatieruimte (NME-ruimte):

“doelstelling”: de natuurwaarde van Fort 4 aanreiken aan een ruim publiek, ook zij die niet voor “de natuur” op fort 4 komen recreëren.

“duurzaam”: een NME-ruimte mag geen bevlieging van één dag zijn, maar moet kaderen in een visie voor lange termijn. Het inrichten/opstellen van een NME-ruimte kost de vrijwilligers veel tijd. De beschikbare ruimten vergen bovendien veel (handen)arbeid om ze geschikt te maken als tentoonstellingsruimte.
Het is daarom niet opportuun de vrijwilligers hun vrije tijd te spenderen aan het opknappen van ruimtes zonder perspectief op een return op lange termijn van hun inspanningen.
Gezien het hoofdfrontgebouw nu reeds gerestaureerd wordt, lijkt het logisch dat het initiatief in deze zone geherbergd kan worden in een reeds afgewerkt gebouw.

“kwalitatieve ruimte”: omdat de te tentoonstellen materialen (vb. nesten, braakballen, gedroogde insecten, …), educatief materieel (vb. boeken, microscoop, computer, …) en normale tentoonstellingspanelen vochtgevoelig zijn, dienen we over een relatief droge ruimte te kunnen beschikken. De kruidkamers voldoen intrinsiek aan deze eis.
Veel ruimtes die voorgesteld werden voldeden niet

“toegankelijkheid”: een NME-ruimte moet in de eerste plaats de toevallige bezoeker van het fort “verrassen” en zo zijn belangstelling voor de natuur verhogen. Daarom moet de ruimte gelegen zijn op een vrij toegankelijk gedeelte van het fort, waar er passage is. Ook naar motivatie van de medewerkers/vrijwilligers toe, moet de ruimte voldoende bezocht worden. Dit is enkel mogelijk indien het gunstig gelegen is en zichtbaar uitnodigt.

“afsluitbaar”: een NME-ruimte kan na enige tijd flink waardevolle zaken herbergen. Daarom moet de ruimte goed afsluitbaar zijn.

“historische kadering”: in de NME-ruimte is er (moet er) plaats zijn om de natuur te kaderen in de historische context van het fort. Een samenwerking met de “monumentgidsen” lijkt daarom aangewezen. Zij zijn op dit moment echter geen vragende partij omdat ze over een tentoonstelling in de officierenmess beschikken (enkel toegankelijk tijdens bezoeken).

“meerdere partners”: NME kan best kaderen in een brede aanpak met meerdere partners. (vb cultuur, historisch, onderwijs, jeugd, natuurverenigingen, stad, provincie, …). Zowel naar invalshoeken als naar financiering kan dit een meerwaarde opleveren.

“spel en educatie”: om in een klein groepje te kunnen werken moet er in de onmiddellijke omgeving van het NME-initiatief ook een overzichtelijke en veilige speelruimte aanwezig zijn voor de rest van de groep. Het glacis voldoet aan deze voorwaarde.

“educatie”:.in een NME-ruimte kunnen materialen van het rijke leven op het fort tentoongesteld worden. Dit dient aangevuld te worden met thematische informatiepanelen. Het interactief aspect maakt een dergelijke ruimte aantrekkelijk en speels: zoekkaarten, kijkers, loeppotjes, boeken, tentoonstellingspanelen, binoculair, computer, kijkkast, …
Mogelijke thema’s zijn:

De mogelijk om gasttentoonstellingen (vb. van natuurverenigingen uit de buurgemeenten) op te stellen mag niet uit het oog verloren worden.

Schoolgerichte activiteiten uitbouwen behoort ook tot de mogelijkheden.

Verdere bespreking in de milieuraad:

Mededelingen van het stadsbestuur:

Boodschappentasactie:

In de maanden november tot februari fotografeert de stad Mortsel maandelijks 5 personen die inkopen doen met een boodschappentas. Iedereen die zich herkent op deze foto’s in Mortsel info krijgt een geschenk ter waarde van 200 euro.
In het voorjaar zal dit campagnemiddel verlaten worden en gaat er een bon voor een gratis boodschappentas afgedrukt worden in een folder over duurzaam leven die huis-aan-huis bedeeld wordt.

Draaiboek interne milieuzorg:

Veerle Peeters werkt op dit ogenblik aan een draaiboek voor interne milieuzorg. Hiervoor worden de verschillende stadsdiensten geconsulteerd.

Milieumaand:

In 2005 zal afgestapt worden van het idee om alle sensibilisatie rond milieu te concentreren in de milieumaand. Dit is bovendien te belastend gebleken voor de dienst. Ook denkt men dat de burger sneller “verzadigd” geraakt doordat alles geconcentreerd op hem afkomt.
Voor 2005 wordt er gedacht aan volgende initiatieven:

De Windhoek: geplande aankoop gedeelte park door het stadsbestuur

Het kasteelpark Windhoek, gelegen tussen Mechelsesteenweg, Groenstraat en Oude Baan, vormt een klein (1.35ha) maar waardevol deel van de gordel van kasteelparken ten zuiden van Antwerpen. Het kasteelpark Windhoek ligt in de onmiddellijke omgeving van de kasteelparken Ter Linden en Mussenborg te Edegem en Kapenberg , Rattennest en Fruithout te Hove.

Tot nu toe zijn al deze kasteelparken nog privaat bezit en meestal niet toegankelijk voor het publiek. Toch bepaalt hun aanwezigheid voor een groot deel het groen karakter en de leefbaarheid van de omgeving.

Het kasteel en het bijhorende kasteelpark werden in 1888 aangelegd door de familie Gevers. Heel wat bomen dateren nog uit die tijd. Aan de andere zijde van de Groenstraat (kant Hove) bevinden zich nog het bijhorend koetshuis en hoveniershuis.

Het kasteelpark herbergt een waardevolle collectie oude loofbomen zoals groene beuk, rode beuk, treurbeuk, wilde kastanje, paardekastanje, zomereik, kleinbladige linde, zilverlinde, haagbeuk, …die in Mortsel zijn gelijke niet kent. Het kasteelpark is tot op heden goed onderhouden en kan mits kleine aanpassingswerken tot een openbaar park worden omgevormd.

In het voorontwerp van het ruimtelijk structuurplan Mortsel wordt voorgesteld om dit gebied als stedelijk park te ontwikkelen. Het kasteelpark is bereikbaar via de Groenstraat, de Oudebaan, de Mechelsesteenweg, de toekomstige verkaveling Windhoek en via deze verkaveling te voet of per fiets verder naar Maalderijstraat en Molenstraat.

Fietstunnel onder Lierstesteenweg/Statielei:

Bij de heraanleg van het kruispunt Liersesteensweg/Sint Benedictusstraat zal er een fietstunnel gebouwd worden. Dit project wordt waarschijnlijk volledig gesubsidieerd.
Hierdoor wordt een zwart punt in de stad veilig gemaakt voor de fietser op de fietsas die vanuit Mortsel Dorp richting stad rijden en omgekeerd.

Mededelingen - rondvraag:

Straalt je dak:

Het project “straalt je dak” kende heel wat weerklank in de media. Ook bij de burgers was er veel belangstelling. Veerle Peeters moet reeds meer dan 200 afdrukken van de foto maken, naast de talrijke bezoekers van de tentoonstelling die geen foto wensen.…

Nestkasten-actie:

2004 was het startjaar van de nestkastenactie. De actie kende veel bijval bij de bevolking. Vooral de erg decoratieve mussenpot uit aardewerk kende veel bijval. Er werden in totaal 125 nestkastjes verkocht aan 54 verschillende klanten

Meer info: zie nestkastenactie

Actie sanering oude stookolietanks:

De effectieve neutralisatie van de stookolietanks is begin november gestart en zal medio december afgerond zijn. Tot nu niks dan positieve klantenreacties over de actie. De firma Mourik blijkt de werken erg zorgvuldig en correct uit te voeren

Meer info: tankslag Mortsel

Biomarkt van 8 oktober 2004:

Evaluatie met de handelaars van biomarktcyclus 2004

[Werking 2004]

laatste wijziging: 14/08/16