Gescheiden riolering "Ten Dorpelei"

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het advies van de milieuraad van 22 oktober 1996 en 14 juni 1997 en 11 juni 1998 betreffende gescheiden stelsels voor regen- en rioolwater;

Gelet op het advies van de milieuraad van 3 december 1998 en 25 maart 1999 betreffende "Verordening i.v.m. lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppeling van hemelwater"

Gelet op het advies d.d. 22/02/1999 van de provinciale MiNa-Raad over het sediment in de oppervlaktewateren

Gelet de omzendbrief BA-98/08 van 06/10/98 van Vlaams minister Leo Peeters, betreffende "Investeringsfonds - toestemming tot gebruik van trekkingsrechten voor niet-prioritaire rioleringen - afkoppelingsbeleid"

Gelet de beslissing van de Vlaamse Regering van 23/02/1999 om de rioleringen anders te subsidiëren

Gelet op de beslissing van het coördinatie-comité van de milieuraad van 6 mei 1999;

Formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Het coördinatie-comité van de milieuraad vraagt het bestuur om bij vernieuwing van de rioleringen in de Ten Dorpelei een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien met eventueel bodeminfiltratie en af te zien van de geplande aanleg van een traditioneel niet-gescheiden stelsel.

Door in het kader van een duurzaam gemeentelijk beleid nu reeds een gescheiden stelsel te voorzien in deze straat, zullen grote infrastructuurwerken in deze straat overbodig zijn bij de toekomstige uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel in de gemeente.

In bestaande woonwijken waar men overschakelt op een gescheiden stelsel , zal het debiet van het vuilwater-riool afnemen naar mate er meer woningen hun regenwater gescheiden afvoeren.
Om het zelfreinigend vermogen van het vuilwater-riool naar de toekomst toe veilig te stellen dient men gebruik te maken van buizen waarvan de doorsnede zo bepaald is, dat de stroomsnelheid weinig afhankelijk is van het debiet (ei-vormige sectie). ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 juni 1999:

"... In zitting van 25 mei 1999 heeft de gemeenteraad besloten om de bestaande plannen (met gemengd stelsel) goed te keuren. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10