Verslag milieuraad 11 september 2008

Aanwezig:

Berghmans Hugo; De Meyere Carine; Dierick Jean; Iven Ivo; Joris Yves; Lambert Griet; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Puyvelde Jeannine; Aagje Gerardyn; Roelants Lieven

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Stadsplein’ - bespreking plannen

Het stadsbestuur heeft op maandag 8 september een infocampagne over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Stadsplein’ georganiseerd. Dit voorontwerp RUP bevatte de toekomstplannen van het stadsbestuur voor het gebied aan het kruispunt van de spoorlijn Antwerpen-Brussel en de Liersesteenweg.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om van zodra het openbaar onderzoek van start gaat, de plannen digitaal ter beschikking te stellen zodat op een eenvoudige wijze kwalitatief over het onderwerp gesproken kan worden.

Op basis van de plannen van de tentoonstelling werden al volgende fundamentele opmerkingen gemaakt: (advies milieuraad 11/09/2008)

De milieuraad is tevreden dat ‘blik’ naar de ondergrond verwezen wordt. De auto’s ontsieren nu het plein en horen beter thuis in de ondergrondse parking.

 De milieuraad is van oordeel dat een verdere bebouwing van het buitenglacis absoluut moet vermeden worden, niet enkel om cultuurhistorische redenen maar tevens omwille van de behoefte aan een park voor de aanpalende buurten.
Fort 4 is een uniek monument. Het moet dan ook maximaal gerespecteerd en gevrijwaard worden.

Het bebouwen van de bestaande parking zal ongetwijfeld later beschouwd worden als een historische vergissing die spijtig genoeg later moeilijk te herstellen zal zijn.

De milieuraad vraagt daarom met aandrang dat alle politieke partijen die het leefmilieu genegen zijn nooit instemmen met het bebouwen van deze zone.

De leden van de milieuraad begrijpen niet aan welke dwingende nood voldaan wordt door de zone te bebouwen.
De milieuraad vraagt om de financiering van het stadsplein los te koppelen van mogelijke vastgoedprojecten zoals het bebouwen van de parking.

Zowel de parking achter het stadhuis en “kastanjebosje” achter politiebureel horen zowel qua bestemming als geografisch bij het domein van fort 4.

De milieuraad vraagt daarom om beide zones uit het RUP ‘stadsplein’ te lichten en hun bestemming te regelen in het nog op te stellen RUP voor fort 4. Hierdoor kan de visie voor het ganse fortdomein in één RUP geregeld worden.

De bestemming van beide zones regelen in het RUP ‘stadsplein’ heeft geen zin (behalve indien de bebouwing dient om het stadsplein te financieren) omdat ze in twee uithoeken van het project gesitueerd zijn en nauwelijks visueel of functioneel verbonden zijn met het toekomstige stadsplein.

In tegenstelling met de planschets van de architectuurwedstrijd die de basis vormt van dit RUP, beschikt het RUP niet over richtlijnen voor de invulling van groen en rustpunten op het plein.

De milieuraad vraagt om in de stedenbouwkundige voorschriften een norm voor rustpunten en groen toe te voegen.

De bouwvoorschriften van de gebouwen die aan het toekomstige stadsplein grenzen, worden geregeld in andere BPA’s / RUP’s dan deze van het stadsplein zelf.

Om een eenheid in visie, beleid en ruimtelijke structuur te bekomen voor de zone stadsplein, is het voor de leden van de milieuraad evident dat de aanpalende percelen mee opgenomen worden in het RUP ‘stadsplein’.

Andere opmerkingen (worden verder bekeken bij advies in het kader van het openbaar onderzoek):

Ruimtelijk uitvoeringsplan R11 – omleiding luchthaven Antwerpen

Op 21 mei heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan R11 – omleiding luchthaven Antwerpen voorlopig vastgesteld. Dit plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor delen van Antwerpen, Mortsel en Borsbeek.

Om aan de internationale veiligheidsregels te voldoen, moet in het verlengde van de landingsbaan van de luchthaven van Deurne een veiligheidsstrook komen (Runway End Safety Area; RESA). De landingsbaan zelf wordt niet verlengd.
Het Vlaams gewest stelt voor om hiervoor de R11 (Krijgsbaan) te verleggen.
Volgens die plannen wordt de R11 in een grote bocht rond de startbaan gelegd. Ter hoogte van het einde van de startbaan komt de weg in een open sleuf te liggen om het vliegverkeer niet te hinderen.
De bestemming van de gronden rond de R11 zullen van bestemming veranderen: het landbouwgebied tussen het nieuwe tracé van de R11 en het huidige luchthaventerrein wordt van landbouwgebied omgevormd tot luchthavenzone met bouwverbod.

De actiegroep ‘Verlenging Nooit’ die strijdt tegen de luchthaven, roept op om geen bezwaar in te dienen. Volgens hun woordvoerder, Bert Leemans, is het plan conform het voorstel van het actiecomité.
De actiegroep is resoluut tegen een tunnel onder de startbaan, want er moet een barrière op de kop van de startbaan blijven. (bron: De Standaard, 19 augustus 2008)

De geplande gebiedsinname:

geplande verlegging R11

Volgend advies werd unaniem uitgebracht: (advies van 11/09/2008)

Het advies werd via het stadsbestuur overgemaakt aan de Vlaamse overheid.

Advies ontwerp begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor 2008

Aan de gemeenteraad van 23/09/2008 wordt de Begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor 2008 voorgelegd. (nieuwe budgetten: zie tekst waarover advies gevraagd werd  -  - 182kB)
De milieuraad wordt geacht hierover advies uit te brengen.

Bespreking:

Advies en meer info over het advies:

De milieuraad geeft gunstig advies aan deze begrotingswijziging, maar wenst dat de inkomsten van de verkoop van GFT-emmers én de kosten die het uitvoeren van rioleringswerken met zich meebrengen worden verrekend.(zie ook advies 11 september 2008)

Advies “wonen boven winkels”:

In de milieuraad van 8 november 2007 werd het memorandum overlopen met schepen Bob De Richter. Het document bevat een reeks aanbevelingen aan het bestuur. De schepen vraagt dat de milieuraad zelf een voorstel formuleert over de wijze waarop de voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

Als gevolg hiervan adviseerde de milieuraad het stadsbestuur unaniem om een beleid rond“wonen boven winkels” te voeren. (zie advies van 11 september 2008)

Er werd naderhand opgemerkt dat er moet bekeken worden in hoeverre de belasting op leegstand niet overlapt met het advies ‘wonen boven winkels’.

Ontwerp advies “belasting op onbebouwde percelen”

Een tweede mogelijk advies dat een impact heeft op de gemeentebegroting, is de belasting op onbebouwde percelen. (zie ontwerp advies -  - 47kB)

Er ontsprong binnen de vergadering een boeiende discussie met volgende klemtonen:

Omdat de afweging pro/contra erg moeilijk was, werd besloten om:

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden geen projecten aangemeld door Erik Mertens

Mededelingen van het stadsbestuur:

Projecten rond energiesparen:

Aagje Gerardyn heeft twee projecten rond energiesparen voorgesteld die in het najaar van start gaan:

Mededelingen

Nestkastenactie: nieuwe prijzen

In Mortsel Info van oktober zal een advertentie verschijnen over de nestkastenactie.

Het aanbod blijft hetzelfde als de voorgaande jaren. De prijzen niet… . De prijs van de kastjes in Multiplex blijft ongewijzigd; de prijs van de drie andere nesten wordt met 0.50€ verhoogd om de gestegen inkoopprijs te compenseren.
(alle kasten worden aan inkoopprijs verkocht; het zelfbouwpakket kost iets meer in aanmaak dan de verkoopprijs).

Rondvraag

Inhoud nieuwe vuilniszakken:

Sinds enkele maanden zijn de nieuwe vuilniszakken voor restafval in omloop.

De zakken worden nu aangekocht via IGEAN.

Het model van de zakken is eveneens gewijzigd: de stropzakken werden vervangen door zakken met flappen.
Dit model is sterker (geen lasnaad meer aan de onder- en zijkant).

Er wordt getwijfeld of de nieuwe zakken even groot zijn als de oude modellen. Even narekenen dus…
(op basis van Franse norm NF H34-004)

  oud model nieuw model
breedte (cm) 65  61
lengte (cm)  84 115
knoopstrook (cm)  6,5  15
volume (liter) 61  82

De nieuwe zakken zijn wel zwaarder dan de oude (oude: 40gram; nieuwe : 47 gram)

Feestelijkheden Koude beek:

Natuurpunt dankt iedereen voor de goede samenwerking tijdens het toch wel natte evenement.

Week van het bos:

De Week van het Bos viert zijn 30ste verjaardag van 5 tot en met 12 oktober 2008

Het thema van dit jaar is: ‘Bos en Klimaat’. Met dit thema wil men de aandacht vestigen op de rol van bossen in de mogelijke klimaatsverandering.

De stad Mortsel doet traditiegetrouw niet mee aan de ze actie omdat er in Mortsel geen bos staat. (De ‘dag van het park’ wordt wel jaarlijks georganiseerd).

Meer info: http://www.weekvanhetbos.be/

[Werking 2008]

laatste wijziging: 06/08/19