Verslag milieuraad 8 maart 2012

Aanwezig:

Creemers Annemie; Desmyter Jan; Lambert Griet; Tobback Marc; Mertens Erik; Derkinderen Maria; Joris Yves; Lauwers Charles; Palsterman Johan

Tweede spoorontsluiting Antwerpse haven:

De 2e spooronsluiting, werd in het verleden al uitgebreid bestudeerd.
In 2000 nam de regering zelfs een beslissing over een tracé langs de E313. (In 2003 afgevoerd wegens andere prioriteiten)

De noodzaak voor een 2e havenontsluiting is en blijft actueel. Alle goederenverkeer vanuit Antwerpen, verloopt immers nog steeds over één drukke spoorlijn. Al deze transporten gaan langs Berchem, Mortsel naar Lier, vaak nog gebundeld met reizigersverkeer. Deze situatie is onhoudbaar.
De regering eist nu bovendien meer milieu- en filevriendelijk transport: dus minder vrachtwagens en meer goederentreinen. De Antwerpse haven, draaischijf van de belgische economie, blijft ook groeien en voorziet een sterke stijging van de trafiek tegen 2030. De 2e havenontsluiting zal de Antwerpse haven dus ‘meer zuurstof geven’ en haar beter toegankelijk maken, nationaal en internationaal.

Infrabel en haar filiaal Tucrail bestuderen daarom nu de aanleg van een nieuwe goederenlijn, vanaf het nieuwe te realiseren spoorvertakkingscomplex ‘Oude Landen’ in Ekeren tot aan de aansluiting, ten oosten van Lier, op de lijn 16 (richting Aarschot) en de lijn 15 (Richting Herentals). Voor dit nieuwe spoortracé, zijn momenteel nog 2 variantes in onderzoek.
De onafhankelijke MER-deskundigen hebben eind 2011 geoordeeld dat enkel het tracé ‘Lange boortunnel’ en het tracé ‘Bundeling met R11(Krijgsbaan)/spoorlijn 15 (Mortsel-Lier)’ verder bestudeerd zullen worden.
Het eerste tracé, een geoptimaliseerde versie van het oude E313-tracé (waarin steeds meer tunnels zaten), omvat een volledig ondergrondse infrastructuur. Eén lange geboorde tunnel van 16 km verbindt een vertrekschacht in Merksem of Schoten tot de aansluiting met lijnen 15 en 16 ten oosten van Lier.
Het tweede tracé start via de reservatiestrook A102. Volgt vanaf Wommelgem eerst ondergronds, de nieuw aan te leggen Krijgsbaan om dan vanaf Mortsel aan te sluiten op de bestaande spoorlijn 15 (Berchem-Lier). Deze wordt dan ontdubbeld, waarbij de nieuwe en bestaande sporen in ingraving worden gelegd. Dit deels in overdekte sleuf en deels in open sleuf.
Dit tweede tracé vereist meer ingrijpende infrastructuurwerken in de stationsomgevingen van Boechout en Lier.

De openbare kennisgeving (in inspraakmoment) van het plan-MER loopt van 12.03.2012 en 30.04.2012. Dit document schetst hoe men het MER zal opmaken. Er wordt besproken wat het doel van het project is, wat het juist inhoudt en waar het project gelokaliseerd is. Er wordt ook verduidelijkt hoe men in het MER de huidige toestand, de geplande toestand en de mogelijke effecten van project zal onderzoeken.
In deze fase kan iedereen suggesties doen welke milieu-effecten extra onderzocht moeten worden. Daarnaast kunnen ook alternatieven of milderende maatregelen worden voorgesteld om onderzocht te worden.
De openbare kennisgeving is niet bedoeld om bezwaarschriften in te dienen. Dat is pas mogelijk in een latere fase in het project.

Als alle opmerkingen zijn verzameld zal het plan-MER (Milieu-EffectenRapport) in de tweede helft van 2012 goedgekeurd worden. Eind 2012 zal de Vlaamse regering dan op basis daarvan een keuze maken voor beide dossiers voor telkens één welbepaald tracé.

Omdat het concrete dossier nog niet ter beschikking was op deze vergadering van de milieuraad, wordt het punt uitgesteld naar de vergadering van april.

Fortvijver: waterkwaliteit en botulisme

Er wordt gevreesd dat ook dit jaar er weer botulisme zal voorkomen in de fortvijver.

De bacteriën die botulisme veroorzaken kunnen zich alleen onder specifieke omstandigheden snel vermenigvuldigen:

Er is gevraagd of het mogelijk is de fortvijver te beluchten om zo het botulisme tegen te gaan. Erik Mertens deelt mee dat dit niet haalbaar is door de grote oppervlakte van de fortvijver, de daarbij horende investeringskost en de energiefactuur.

Het lage zuurstofgehalte in de fortvijver wordt mee veroorzaakt door de (steeds toenemende) sliblaag en het ontbreken van een afvoermogelijkheid van de nutriënten die zich opstapelen in het water: de vijver wordt enkel gevoed door grondwater en er is immers geen overloop.

Volgende suggesties werden geopperd:

Erik Mertens deelt mee dat RiAnt alle gebouwen van fort 4 gaat aansluiten op het openbaar rioleringsnet.

Verkiezingsdebat 2012 - thema’s en vorm

Datum: 11/09/2012 in ’t Parkske.

Mogelijk thema’s:

De GROS wil samen met de milieuraad het debat organiseren. Verdere gesprekken hierover volgen nog.

Viering 20 jaar milieuraad - 22/09/2012

Voor de viering van het 20e werkjaar van de Mortselse milieuraad werd alvast een datum vastgelegd: zaterdag 22 september 2012.

Mogelijk activiteiten: (in en rond Hoeve Dieseghem)

Er gaat getracht worden alle deelnemers aan de vergaderingen van de voorbije 20 jaar terug uit te nodigen.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Jozef Hermanslei:

De bomen moesten gekapt worden om de volledige heraanleg van de straat, inclusief nutsleidingen en rioleringen mogelijk te maken.
Uit vorige projecten is gebleken dat het niet haalbaar is ze te laten staan omdat hun overlevingskansen miniem zijn (Bij een gelijkaardig project in de ridder van Ranstlei is wel gelukt dergelijke werken uit te voeren met behoud van de bomen.

Hoeve Liekens:

Er werd meegedeeld dat de eigenaar 1 jaar tijd heeft om de hoeve terug op te bouwen.
Het vonnis is definitief en er zijn geen beroepsmogelijkheden meer.

Appartementen Brico Statielei:

Er worden appartementen, ruimte voor een supermarkt en een doorgang naar achtergelegen terrein voorzien (conform bestaand BPA)

Er is (nog) geen inbreidingsproject voorzien op de achtergelegen terreinen.

Bouwproject Van Peborghlei:

Op dit terrein komen appartementen en een ondergrondse parking.

Voor het terrein grenzend aan de Antwerpsestraat is er nog geen bouwaanvraag.

Vellen 3 bomen Amadeus Stockmanslei:

Er zijn drie bomen geveld die aangetast waren door zwammen.

GECORO:

Op 19 en 26 maart zal de GECORO de bezwaarschriften over rup fort 4 en rup Koude Beek bespreken.
Ook komt het thema “2e havenontsluiting aan bod.

Diverse

De 8 lindebomen naast hoeve ”Van Hul” (landbouwgebied) worden niet gerooid samen met de afbraak.

Mededelingen:

Werkingsmiddelen milieuraad 2012 – vermindering subsidie:

In het kader van de besparingen werd door het stadsbestuur besloten om de werkingsmiddelen van alle adviesraden met 1% in te krimpen.

De milieuraad is hierover verbolgen, temeer dat de werkingsmiddelen nog nooit aangepast zijn aan de gestegen levensduurte waardoor er sluipend jaar na jaar al ingeleverd is.

De milieuraad vraagt zich af of de gemeenteraadsleden ook niet, uit fatsoen, hun zitpenningen evenredig kunnen laten zakken om de gemeentefinanciën te ondersteunen – een bijdrage die bovendien veel meer geld zal opbrengen.
(of om een eerlijke subsidie op lange termijn te bekomen: de subsidies van de adviesraden koppelen aan de zitpenningen van de gemeenteraadsleden).

Gevolg stadsbestuur op adviezen milieuraad:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/01/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

Rondvraag

Verwarming Hoeve Dieseghem

Er wordt gemeld dat de regeling van de verwarming in hoeve Dieseghem niet goed werkt.
De regeling van de verwarming is vernieuwd, mar de afstandsbediening via PC van de cultuurdienst werkt nog niet.

Slimme winkeldeuren:

In de winkelstraten houden veel winkels, ondanks de koude, hun winkeldeuren open om klanten binnen te lokken.
Hierdoor gaat onverantwoord veel energie verloren.

Een schoenenketen heeft met schuifdeuren, een bewegingssensor en een luchtgordijn geëxperimenteerd om de warmte binnen te houden en de koude buiten. Dit systeem veroorzaakte slechts beperkte meerkosten. Men is ervan spijtig genoeg afgestapt omdat er minder klanten binnenkwamen: ze dachten dat de winkel gesloten was.

Als alle winkels echter hun deuren moeten sluiten vanaf een wettelijk vastgelegde temperatuurgrens, valt het concurrentieel nadeel weg. In verschillende steden in het buitenland bestaan er al soortgelijke reglementen.

Er wordt gevraagd of de stad Mortsel aan een dergelijk beleid wil werken tegen volgende winter?

Houtkachels en luchtkwaliteit:

Het gebruik van houtkachels is mee verantwoordelijk voor de verhoogde hoeveelheid van fijn stof in de lucht tijdens de wintermaanden.

In het voorstel luchtkwaliteitsplan van de Vlaamse regering (september 2011) wordt voorgesteld om het gebruik van houtkachels aan banden te leggen.

De Vlaamse regering wil 'bij windstilte en mist' een 'verbod op het verbranden in houtkachels' opleggen. Houtkachels en open haarden mogen ook 'geen geurhinder of hinder van roet en rook veroorzaken'. Er wordt een uitzondering voorgesteld voor ruimten waar 'houtverbranding de enige verwarming is'.

Hoe het verbod gecontroleerd zal worden, is nog niet duidelijk. Het voorstel stimuleert gemeenten een politie-wijkagent of milieuambtenaar op pad sturen om een vaststelling te laten doen in gevallen van officieel smogalarm.

Op 30.03.2012 heeft de Vlaamse regering het luchtbeleidsplan goedgekeurd. In Vlarem zal een stookverbod voor vaste brandstoffen tijdens officiële smogepisodes opgenomen worden.
Er komt ook een verbod op de verbranding van biomassa-afval in tuinen en natuurgebieden.

Er wordt gevraagd wat de plannen van de stad Mortsel hieromtrent zijn.

[Werking 2012]

laatste wijziging: 15/04/12