Verslag milieuraad 7 juni 2012

Aanwezig:

Desmyter Jan; Hateau Roland; Tobback Marc; Mertens Erik; Adams Jan; Iven Ivo; Wouters Leen

Parkbeheersplan fort 4

De stad Mortsel heeft door een studiebureel een parkbeheersplan voor fort 4 laten opstellen.

In de vergadering van 24/05/2012 werd een eerste voorontwerp voorgesteld. Dit was nog niet de definitieve versie: adviezen van Administratie Natuur en Bos (ANB) en Monumenten en landschappen (M&L) ontbraken in dit voorontwerp.
Een definitief voorontwerp is uiteindelijk niet beschikbaar omdat de verwerking van de adviezen van ANB en M&L nog niet voltooid was. Het parkbeheersplan gaat daarom ook niet voorgelegd worden aan de gemeenteraad van juni 2012.
Een definitief voorontwerp zal waarschijnlijk tegen september beschikbaar zijn.

Leen Wouters (diensthoofd fort 4) heeft tijdens de vergadering toch al een toelichting gegeven over de het reeds gedeeltelijk aangepaste parkbeheersplan. (zie presentatie)

Volgende opmerkingen werden tijdens de presentatie gemaakt:

Meer info:

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor de exploitatie van een nieuw metaalbewerkingsbedrijf aan de Vredebaan (vervolg)

In aanvulling op de informatie over de geplande vestiging van de firma BMTECH op de voormalige terreinen van Xeikon aan de Vredebaan werd volgende toelichten gegeven. (dit ook als reactie op een brief van een bezorgde buurtbewoner)

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Mededelingen:

Gevolg stadsbestuur aan adviezen:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/06/2012 volgend gevolg gegeven aan volgende adviezen:

De Vlaamse minister voor leefmilieu stelt jaarlijks geld uit het bossencompensatiefonds ter beschikking aan gemeenten die niet eerder beboste terreinen aankopen voor bebossing (toelage 2.5 euro/m2). Ook voor bebossing van percelen die al in eigendom van het stadsbestuur zijn, is subsidiëring mogelijk. De milieuadviesraad adviseert om nu te starten met het opstellen van een project voor 2013.

De afdeling grondgebiedszaken de opdracht te geven om een bebossingproject te onderzoeken

De milieuraad neemt kennis van deze documenten en suggereert om de opbrengst van de PV panelen op MG74 en het JOC mee op te nemen in de milieubarometer.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de milieuraad kennis heeft genomen van de milieubarometer 2012 en het milieujaarplan 2012. De opbrengst van de PV panelen op MG74 en het JOG zal worden opgenomen in de milieubarometer 2013.

Overlegcomité luchthaven Antwerpen

Tankslag 2012

[Werking 2012]

laatste wijziging: 01/01/13