Verslag milieuraad 12 september 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Desmyter Jan; Tobback Marc; Hateau Roland; Lauwers Charles; Adams Jan; De Schepper Guido; Lambert Griet; Fierens Jos; Van Acker Leen; Empereur Margriet

Advies aanpassing subsidiereglement rationeel energiegebruik

Overzicht van:

subsidie 2012 vanaf 2014
dakisolatie R-waarde >= 4,5
(vb. 18 cm rotswol)
--> 4 euro/m≤ (max. 400 euro)

indien nagroeibare materialen:
--> 6 euro/m≤ (max. 600 euro)

R-waarde >= 4,5
(vb. 18 cm rotswol)
--> 6 euro/m≤ (max. 600 euro)

indien nagroeibare materialen:
--> 8 euro/m≤ (max. 800 euro)

hoogrendementsglas ter vervanging van enkel glas:
U-waarde <=1,1
--> 5 euro/m≤ (max. 100 euro) (min. 2,5 m≤)

ter vervanging van enkel of dubbel glas:
U-waarde <=0,8
--> 5 euro/m≤ (max. 100 euro) (min. 2,5 m≤)

indien FSC-hout
--> 7,5 euro/m≤ (max. 150 euro) (min. 2,5 m≤)

/
zonneboiler 250 euro 250 euro

 Een aanpassing van het subsidiereglement maakt het mogelijk om enkel nog subsidies met een groot effect te behouden.

Advies milieuraad:

Meer info:

Advies aanpassing subsidiereglement duurzaam watergebruik

Er wordt voorgesteld om:

 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de huidige subsidievoorwaarden. In de rechterkolom wordt een voorstel gedaan voor nieuwe voorwaarden die gelden voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2014.

Overzicht van:

subsidie 2009 vanaf 2014
infiltratievoorziening 500 euro /
groendak 31 euro/m≤ 4 euro/m≤
hemelwaterput 750 euro 1.000 euro
gescheiden riolering 500 euro 500 euro

Een aanpassing van het subsidiereglement maakt het mogelijk om enkel nog subsidies met een groot effect te behouden.

Advies milieuraad:

Meer info:

Advies afschaffing subsidie oude stookolietanks

Sinds 30 september 2003 bestaat er in Mortsel een subsidie voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks (zowel ondergrondse tanks als tanks in de kelder).

Sinds 24 november 2009 is de subsidie enkel nog van toepassing op ondergrondse tanks.

Met het huidig reglement wordt het leegmaken, reinigen en opvullen/verwijderen van ondergrondse stookolietanks gesubsidieerd voor zover deze tanks reeds buiten gebruik werden gesteld voor 1 juni 1995. Vanaf 1 juni 1995 moeten buiten gebruik gestelde stookolietanks conform VLAREM II worden leeggemaakt, gereinigd, opgevuld/verwijderd door een erkende aannemer en kan er geen subsidie verkregen worden.

Doel van dit reglement was het voorkomen van bodemverontreiniging door het opruimen van zeer oude stookolietanks financieel aan te moedigen.

Er wordt voorgesteld dit subsidiereglement af te schaffen. Omdat de tanks al bijna 20 jaar buiten dienst moeten zijn, zijn er bijna geen aanvragen meer (geen dossiers in 2012, 1 dossier in 2013).

Advies milieuraad van 12 september 2013:

Meer info:

Advies nieuwe waterlopenkaart / herinschaling onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 21 juni 2013 principiŽle goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de wet op de onbevaarbare waterlopen waarbij de criteria voor klassering van niet-geklasseerde waterlopen uitgebreid worden en waarbij de mogelijkheid gecreŽerd wordt om waterlopen in een hogere of lagere categorie in te delen mits akkoord van de betrokken waterbeheerders.

Bedoeling is om tot een eenvoudiger en meer efficiŽnt beheer van de waterlopen te komen.

Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om in samenspraak met de gemeentebesturen een voorstel tot herinschaling van de onbevaarbare waterlopen te komen.

Volgende mogelijkheden voorzien:

Advies milieuraad:

Meer info:

Advies diverse belastingsreglementen

Context:

Advies “Lage emissiezone” (LEZ):

Wegens tijdsgebrek is de grote discussie over dit punt verschoven naar volgende vergadering.

Toch kwamen volgende punten al boven:

Zoektocht naar een geschikt perceel voor een samentuin in Mortsel:

Wegens tijdsgebrek is dit punt verschoven naar volgende vergadering

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Gecoro:

De GECORO komt voor de eerste keer samen op 30/09/2013

Volgende ruimtelijk projecten zullen bekeken worden door de nieuwe GECORO:

Er wordt vastgesteld dat er geen natuurverenigingen meer zetelen in de nieuwe GECORO. Enkel de milieuraad is nog vertegenwoordigd.

Infomarkt R11bis:

Op 20/9/2013 zal er een infosesie rond de R11bis doorgaan in het kader van de MER-planning.
de MER zal de locatie en de wijze van uitvoering behandelen. In dit stadium kan men vragen alternatieven te onderzoeken.

Nieuwe vergunningaanvragen:

Hoeve Liekens:

GSM-mast in groenstraat:

Zwarte vlaggen Drabstraat:

Rondvraag:

Repair cafť:

Transitie Mortsel denkt aan een viertal repair cafťs te organiseren per jaar.

In een repair cafť kunnen kapotte toestellen hersteld worden onder toezicht van vrijwilligers met een technische knobbel.

Transitie zoekt vrijwilligers om mee te werken aan dit initiatief.

Brand scoutslokaal Edegemsestraat – asbestvrijstelling:

Door de brand in het scoutslokaal aan de Edegemsestraat is er een risico op asbestvrijstelling. Daarom komt de brandweer regelmatig “nablussen” om stof neer te slaan.

Waterverlies fontein stadsplein

Er wordt opgemerkt dat er een belangrijke hoeveelheid water niet terugloopt nar de pompbuffer van het fontein.

De fontein wordt gevoed met regenwater in gesloten kringloop.

[Werking 2013]

laatste wijziging: 23/12/13