Verslag milieuraad 11 juni 2020

Advies invulling sportlandschap

zie advies

Gevolg stadsbestuur aan adviezen milieuraad – 17/02/2020

Belasting-subsidie verharding-ontharding

In de loop van 2020 zal in samenwerking met IGEAN een intergemeentelijke handhavingscel voor stedenbouwkundige overtredingen worden opgericht zodat er meer strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving van inbreuken op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw zal plaats vinden. De gemeenteraad zal hiervoor de handhavingsprioriteiten vaststellen.

Op de positieve suggestie van de milieuraad in kader van “we helpen de burger” (i.p.v. repressie/vermanende vinger) om een actief onthardingsbeleid voor bestaande versteende voortuinen te starten (waar bestuurlijke handhaving vermoedelijk door verjaring geen vat meer op heeft) wordt terug voorbijgegaan. De schepen gaat het punt opnieuw agenderen voor meer verduidelijking.

Vanuit het stadsbestuur wordt gemeld dat er steeds meer inbreuken vastgesteld worden. Het probleem stelt zich vooral bij personen die geen aanvraag doen. Het ontdekken van deze overtredingen door de stadsdiensten is moeilijk (vb. in de achtertuinen). Klachten van omwonenden zijn een tweede piste om bouwovertredingen op het spoor te komen. Als de werken nog aan de gang zijn, werkt vaak het verzenden van een aanmaning. Als dit niet helpt wordt een PV opgesteld: er wordt vaak niet vervolgd door het parket. Bouwovertredingen die na 5 jaar ontdekt worden, worden gedoogd.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur, in het kader van de verdroging, om ook extra in te zetten op sensibilisatie rond watergebruik (vb. via M-magazine).

Belastingsreglementen

Het retributiereglement - afleveren van regenwatertonnen werd door de gemeenteraad niet verlengd. Hiervoor werd geen motivatie opgegeven

Tijdens recente de droge periode kwamen er al twee vragen van burgers of deze tonnen nog beschikbaar waren.

De verkoop van de tonnen is stopgezet omwille van:

Vergroening boomspiegels

Het stadsbestuur is akkoord om een aanvraagsysteem op te starten waarbij inwoners kunnen aanvragen om een boomspiegel te onderhouden. Hierbij geldt het project buurtboom in Antwerpen als voorbeeld (zie https://www.antwerpen.be/nl/info/57343aa7caa8a7b7ce8b4671/buurtboomboomspiegels-onderhouden-met-uw-buren ).

De concrete uitvoering is vertraagd door de Corona-crisis omdat stadspersoneel plots ingezet moest worden voor andere taken. De linten die bomen moeten markeren die door de buurtbewoner onderhouden worden zijn nog niet beschikbaar.

Subsidiereglement rationeel energieverbruik

De suggesties van de milieuraad i.v.m. dakisolatie en warmtepompen werd in het definitieve reglement verwerkt.

Hoeve Liekens: openbaar onderzoek nieuw bouwproject

Gelet op de dag van de milieuraad, zijnde 11 juni 2020, de behandeling van het vergunningsdossier nog lopende is bij het stadsbestuur (het openbaar onderzoek is wel al afgerond), kan men vanuit deze hoek geen commentaar meer geven op het project.

Er wordt vastgesteld dat de aanvraag punten bevat die niet conform zijn met het BPA. Een burger heeft echter het recht om iets aan te vragen dat afwijkt van het plan (en het is aan de stad Mortsel om na overweging het eventueel toe te staan of te weigeren).

Advies milieuraad: zie adviezen

Advies afvalophaling – beheersovereenkomst huisvuilophaling – invoering DIFTAR-systeem

Zie adviezen

Advies gebruik Glyfosaat op sportterreinen

In het kader van heraanleg (installatie drainage) van voetbalvelden van Cantincrode en Sint-Jozef werd midden mei 2020 door de aannemer Glyfosaat gebruikt om de grasmat te doden.

Deze werken gebeurden in opdracht van de voetbalploegen (die zelf instaan voor het onderhoud van de grasmat). In de offerte heeft de aannemer geen gewag gemaakt van het gebruik van chemische onkruidbestrijding.

De voetbalploegen ontvangen van de stad Mortsel subsidie om hun voetbalvelden te onderhouden.

De aannemer én de voetbalploegen zijn aangesproken op de feiten.

Advies milieuraad: zie adviezen

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

RUP Mortsel Centrum

De Raad van State heeft het RUP Centrum vernietigd omdat de voorgeschreven termijnen voor de opmaak overschreden werden (en er niet tijdig een verlenging ervan aangevraagd werd door het stadsbestuur).

Inhoudelijk was er niets mis met het RUP

Openbaar onderzoek heraanleg fiets-o-strade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Het openbaar onderzoek rond heraanleg (verbreding) fiets-o-strade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat loopt tot 26/06/2020.

Naast een breder fietspad is de grootste verandering dat het wandelpad tussen Lode Vissenaekenstraat en Deurnestraat kronkelend aangelegd gaat worden.

Mededelingen

Interessante websites - maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin:

https://blauwgroenvlaanderen.be/

https://www.huisjeboompjebeter.nl

Behaagactie 2020

De coördinatoren van de Behaag… natuurlijk campagne hebben op basis van de beslissingen van de startvergadering en van de offerte van de boomkweker voorstellen uitgewerkt.

Het verdere verloop van de actie zal identiek aan vorig jaar verlopen.

Er worden dit jaar geen “bomen van het jaar “ aangeboden. Halfstam fruitbomen blijven wel in het aanbod.

Data:

Rondvraag:

Herinrichting pleintje hoek Antwerpsestraat/Krijgsbaan

Men is verheugd op te merken dat het “verloren” pleintje hoek Antwerpsestraat/Krijgsbaan helemaal onthard is en nu een groen invulling krijgt – een visueel lichtpunt op de erg grijze zone Antwerpsestraat.

Er wordt gesuggereerd om ook andere “versteende” lapjes grond die geen duidelijke invulling hebben ook aan te pakken (vb. de hoek Vredebaan/Antwerpsestraat). Het stadbestuur is bezig om de mogelijkheid te onderzoeken om de huidige plantv

Diverse

[Werking 2020]

laatste wijziging: 07/01/21