Verslag milieuraad 9 oktober 2003

Aanwezig:

Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; Dierick Jean; Iven Ivo; Lambert Griet; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Dyck Paul; Schellekens Leen; Segers Walter

Reductieplan bestrijdingsmiddelen

Erik Mertens stelt het “reductieplan bestrijdingsmiddelen” voor.

Wettelijk kader: de Europese kaderrichtlijn water zegt dat tegen 2015 het verbruik van bestrijdingsmiddelen sterk moet verminderden.
Het Vlaams gewest heeft daarom het “Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21/12/2001)” opgesteld dat stelt dat de openbare diensten tegen 2015 geen bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken.
Ze kunnen hun verbruik stap voor stap afbouwen indien ze een reductieprogramma opstellen. (Anders mogen ze vanaf 2004 geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken).

Het reductieplan moet aan volgende voorwaarden voldoen:

Een jaarlijkse rapportering aan het Vlaamse gewest is verplicht en er zijn sancties mogelijk.

Tussen 1995 en 2003 is het verbruik van bestrijdingsmiddelen in Mortsel met 70% gedaald en werden minder schadelijke producten ingezet. Men gebruikt vooral langwerkende totaalherbiciden zodat slechts één behandeling per jaar volstaat.
De middelen worden gebruikt voor:

Het Mortselse reductieplan:

Spoor 1: sensibilisatie van de medewerker (juni 2003)

Spoor 2: risico-evaluatie bestrijdingsmiddelen (juni 2003)

Spoor 3: sensibilisatie burger (april 2004 - 2008)

Spoor 4: beheer van verhardingen (april 2004 - 2008)

Spoor 5: beheer van groenzones (april 2004 - 2008)

Actieprogramma wordt tussen 2008 en 2015 uitgebreid tot de hele stad (incl. begraafplaatsen en sportvelden)

Het beheer van verhardingen vormt in Mortsel het grootste probleem.
De wijze van straataanleg is een belangrijke factor die bepaalt hoeveel onkruid er opschiet tussen de straatstenen:

De aanpak:

Bespreking van het reductieplan in de milieuraad:

Regenwaterafvoer nieuwe verkaveling “Blauwe regen”

situatieschets verkavelingBij de voorstelling voor de GECORO van een verkavelingproject op de terreinen “Blauwe regen” (zone achter de appartementen van de kardinaal Cardijnlaan) werd geopperd dat het regenwater (en het afvalwater) afgevoerd werd naar een percolatierietveld ter hoogte van de spoorweg.
Het overtollige (regen)water werd in dit voorstel overgepompt naar het gemengd rioleringsstelsel van de Koeisteerthofdreef. (rioleringen in de Koeisteerthofdreef liggen hoger dan de geplande verkaveling)

Bij de bespreking in de GECORO werd het idee om het regenwater af te voeren via een duiker onder de spoorweg naar het oude grachtenstelsel van de koude beekvallei afgevoerd. Men stelde botweg dat geen toestemming voor een onderboring van de spoorweg gekregen kon worden.

Volgende opmerkingen kunnen we maken op de afvoer via de riolering van de Koeisteerthofdreef:

Erik Mertens deelt mee dat het voorgestelde plan niet toegelaten is in deze zone: het afvalwater moet apart aangeboden worden aan de afvalwaterriolering; het regenwater kan eventueel ter plaatse geïnfiltreerd worden.

De milieuraad zal (via zijn vertegenwoordiger in de GECORO) het dossier verder opvolgen.

Advies “groene bruggen” tussen de spoorwegbermen:

Tegen volgende milieuraad zal een voorstel tot advies opgemaakt worden.

Actie rond verwijderen van oude stookolietanks

Nu het subsidiereglement voor sanering oude stookolietanks goedgekeurd is in de gemeenteraad, kunnen we terug gericht denken aan een sensibilisatie- en opruimcampagne.

De milieuraad staat achter het idee om burgers samen te brengen om zo een betere prijs te bekomen voor een tanksanering (beperking van de vaste saneringskosten zoals afvoer, analysekosten, reiniging materieel, … door ze te spreiden over verschillende oude tanks).

meer info:

Proefproject wijkverhakselen

Het idee:

Enkele jaren na elkaar werd er aan het stadsbestuur voorgesteld om een eenmalig proefproject in één wijk te organiseren om de belangstelling van de bevolking voor wijkverhakselen te testen én om de praktische problemen te leren kennen.

We hebben in deze milieuraad vernomen van schepen Van Dyck dat de milieuraad geen toestemming voor dit proefproject krijgt omdat zowel binnen het schepencollege als bij de stedelijke diensten er personen zijn die dit project niet wensen.

De milieuraad zal daarom verder afzien van het idee.

meer info: zie milieuraad mei 2002

Voortuinactie:

In een gesprek met de coördinator van de voortuinactie in de Antwerpse wijk “Groenenhoek” heeft Marc Tobback kunnen vernemen dat het project in Berchem erg goed gelopen is:

Er werd besloten om het idee van de voortuinacties op wijkniveau te bespreken. Daarom gaat er contact gezocht worden met de diverse wijkcomités om daar de actie te bepleiten.

gemeenteraadsbesluiten van 30 september 2003:

subsidie sanering oude stookolietanks:

mits voorlegging van de juiste bewijsstukken, kan er een subsidie van 200 € (ingegraven tank) of 150 € (bovengrondse tank/tank in de kelder) bekomen worden voor de sanering van een stookolietank die vroeger danr 01/06/1995 buiten gebruik gesteld is

meer info: subsidiereglement sanering stookolietanks

Retributie op het afleveren van regenwatertonnen:

De Mortselaars kunnen regenwatertonnen aankopen via het stadsbestuur aan volgende prijzen:

meer info: Retributie op het afleveren van regenwatertonnen

Statuten milieuraad:

Zoals voorgesteld in het advies van 8 mei 2003 werden de statuten van de milieuraad aangepast.

Volgende passage van het door de milieuraad opgestelde voorstel van statuut werd door het stadsbestuur eenzijdig gewijzigd.

volgende passage van het door de milieuraad opgestelde voorstel van statuut werd door het stadsbestuur gewijzigd.
Hiermee wordt afgeweken van de bepalingen van de samenwerkingovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" van december 2001 -.Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, par. 7 die het stadsbestuur onderschreven heeft.

voorstel milieuraad goedgekeurd door gemeenteraad
4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de medewerkers van de milieuraad. 4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de nog niet verzekerde leden van het coördinatiecomité.

meer info: advies wijziging statuten d.d. 08/05/2003

Afsprakennota tussen het stadsbestuur en de milieuraad:

Bij de evaluatie van de samenwerkingovereenkomst met het Vlaams gewest, werd er door het gewest gevraagd om een afsprakennota op te stellen

zie ook: afsprakennota tussen stadsbestuur en milieuraad

subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen:

De subsidie voor groendaken werd verhoogd van 3.72 €/m² naar 30€/m² en het minimale oppervlak werd verlaagd van 50 m² naar 10m².

De kosten voor deze wijziging worden betaald door het Vlaams gewest.

meer info: "subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen"

Fiets- en wandelroutes:

De twee fiets- en wandelroutes die door de milieuraad opgesteld zijn genieten een ruime belangstelling van de bevolking. Er werden reeds enkele honderden routebeschrijvingen verdeeld via de infodienst en op de jaarmarkt.

Op de jaarmarkt werk er gevraagd er geen wegwijzers aangebracht kan worden.

Schepen Van Dyck gaat dit bekijken.

Tandem-project “participatie en inspraak”:

Er werd besloten om niet verder te gaan met het voorstel voor een Tandem-project rond participatie en inspraak zoals voorgesteld is in de milieuraad van 11 september 2003.

Warmteverliezen opsporen via luchtfotografie:

Er dient nog gewacht te worden op de definitieve start van de 2e fase van het GMES-GUS project.

meer info: zie verslag milieuraad 11/09/2003

Mededelingen - rondvraag

Werkgroep Natuurpunt “Koude beek”:

Natuurpunt heeft een werkgroep opgericht om de inrichting van de koudebeekvallei op te volgen. Hierin is o.a. het Bessemcomité, natuurpunt zuidrand en Natuurpunt schijnvallei vertegenwoordigd.

Open Huizendag:

het openstellen van huizen in de stad die gebruik maken van energie en waterbesparende technieken werd goed gesmaakt en verdient herhaling.

Overleg Luchthaven Antwerpen van 24 september 2003:

Resultaten Behaag-actie 2003:

zie: acties - behaagactie en acties - geveltuintjes

Tocht met milieuboot op 14 september 2003:

Met 38 deelnemers heeft de milieuboot voor de Mortselse milieuraad gevaren tussen Duffel en Viersel.

Deze tocht werd door het stadsbestuur gepromoot in het kader van “september – milieumaand”

Tot onze spijt moeten we vaststellen dat we nauwelijks belangstelling hebben van de doelgroep: mensen die nood hebben aan sensibilisatie i.v.m. (duurzaam) watergebruik.

tocht milieuboot 2003 tocht milieuboot 2003
tocht milieuboot 2003 tocht milieuboot 2003

Stand milieuraad op Jaarmarkt en Fort 4:

Ter gelegenheid van de jaarmarkt heeft de milieuraad zijn infostand opgebouwd op de Jaarmarkt, aan beide zijden geflankeerd door de compostmeesters en natuurpunt.

De uitleenactie van energiemeters heeft door dit initiatief een flinke impuls gekregen.

De fietsroutes genoten een zeer ruime belangstelling, zodat we ’s middags reeds verplicht waren extra exemplaren te drukken.

De verkoop van compostvaten (met gratis thuislevering ’s avonds) was een succes. Er werden die dag 12 vaten verkocht – dit is de normale verkoop van één maand.

stand jaarmarkt 2003 stand jaarmarkt 2003 (op Fort 4)
stand jaarmarkt 2003 stand jaarmarkt 2003

Gezien in Clermont–Ferrant…

informatiebord luchtmetinge Clermont-FerrantOp enkele kruispunten in Clermont–Ferrant (Frankrijk) staan sinds 1997 er publiciteitsborden die de bevolking informeren over de luchtkwaliteit in hun stad.

Gezien de polemiek binnen de stad i.v.m. de luchtkwaliteit op de hoofdassen, kan dit misschien voor Mortsel ook toepasbaar zijn.

Paul Van Dyck ziet wel iets in dit idee en gaat bij de heronderhandeling van het contract met JC Decaux (eigenaar borden Clermont-Ferrant) hierover spreken.

Meer info:

toelage 2004…

De 1240 € werkingstoelage 2004 voor de milieuraad werd op 9 september 2003 op de rekening van de milieuraad gestort.

vergaderdata 2004:

vergaderdata: zie kalender

De vergaderdata van het dagelijks bestuur (cocominar) zijn om praktische redenen vastgelegd op de 4e maandagavond om 18:00u op de technische dienst. Voor deze vergaderingen worden geen uitnodigingen rondgezonden.

Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht om mee te werken in het dagelijks bestuur (het vergadertijdstip wordt in overleg met alle deelnemers vastgelegd)

Milieu-informatie:

Vrijwilligerswerk.be:

Vrijwilligerswerk.be bevat een handige database met vacatures en een overzicht van organisaties die met vrijwilligers werken. Door de vlotte zoekmachine is het mogelijk om erg snel de jobs te vinden.
Daarnaast bevat het nuttige info over onder andere het statuut van de vrijwilliger.
Er is ook een lijst met andere vrijwilligersorganisaties beschikbaar.

meer info: http://www.vrijwilligerswerk.be

[Werking 2003]

laatste wijziging: 01/01/13