Verslag milieuraad 13 december 2001

Aanwezig:

Berghmans H.; Creemers A.; Cuypers K.; Eerdekens E.; Iven I.(voorzitter); Lambert G.; Lauwers C.; Mertens E.; Neeb H.; Tobback M.; Van Dyck P.; Van Put G.; Van Peer Ria; Ampe M.; Coppieters R.; Depestel Martine; Vandeweyer Yves; Vaneerdeweg Huub

Voorstelling project “Groenenhoek terug groen”

We moeten betreuren dat (op de drie meestal aanwezig Agalev-verkozenen) de mandatarissen van de verschillende fracties uit de gemeenteraad niet ingegaan zijn op de uitnodiging voor deze informatievergadering.

Een driekoppig team van het district Berchem is ons informatie komen verstrekken over het project “Groenenhoek terug groen”.

De Heer Vandeweyer Yves (Bestuurssecretaris Berchem) schetste de stedelijke structuur waarbinnen het project tot stand gekomen is.
Het project werd in Berchem gelanceerd omdat:

Mevrouw Depestel Martine (Bureau districtsraad Berchem) kaderde de politieke besluitvorming rond het project.

Dhr. Huub Vaneerdewegh (huub.vaneerdewegh@bz.antwerpen.be) gaf ons meer informatie over de concrete uitwerking van het project in de wijk Groenenhoek.

Een samenvatting (aangevuld met gegevens van het voorbereidend gesprek).

Doel van de actie:

Hoe wordt de actie ervaren door de burgers:

Problemen met het opstarten van de actie:

Wat we kunnen leren van Antwerpen:

meer info:

Advies “ontwerp begroting milieu 2002”

naar jaarlijkse gewoonte dienen we op vraag van het stadsbestuur een advies te geven over het luik “milieu” van het ontwerp gemeentebegroting 2002

enkele vragen en opmerkingen:

open brief Dhr. Guy van Put

Voorstel advies “Wonen boven winkelpanden”

We hebben de bouwverordeningen en subsidiereglementen ontvangen van Sint-Niklaas, Wetteren en Hasselt

De middenstandsraad wil meer betrokken worden bij de ontwikkeling van dit voorstel.
(dit was gepland op de overlegvergadering met de andere adviesraden op 5/12/2001 – zie verder)

Mededelingen van de milieuambtenaar en het stadsbestuur

Rondvraag

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN EEN BEHEERSPLAN

Reflectietekst van Dhr. Guy Van Put

Bij aanschaf van een gemeenschappelijke grond is het belangrijk om stap voor stap alle facetten van het inrichten van deze grond na te gaan. In principe is dat het beheersplan. In dit geval is het van primordiaal belang om te zien wat er met kan gebeuren voor alle inwoners van Mortsel.

Nut voor de bewoners:

 • Wandelpad voor de buurtbewoner
 • Fietspad
 • Hondenwei, graaswei, klein pluimvee
 • Themaborders (Behaag Mortsel Natuurlijk)
 • Speelnatuur
 • Recreatie (vb. Plekjes in de natuur waar de mensen kunnen picknicken, lezen, genieten, in min of meer beschutting) Dat wil niet zeggen dat het een park vol banken en vuilbakken moet worden.
 • Het "oerwoud achter de deur"-principe voor de kinderen.

Naast het belang voor de inwoners is er ook het ecologisch belang.

 • Ecologische verbindingszone
 • Ruimte voor planten, kleine zoogdieren.
 • Waterbeheer.
 • Kleinschalige landbouw

Een natuurgebied kan ook een behoorlijke sociale impact hebben. Buiten het feit dat het een ontmoetingsplaats is, kan het gebied ook een gevoel van samenhorigheid teweegbrengen. Dat is alleen maar mogelijk indien de bewoners van in het begin actief betrokken worden bij de bestemming.en inrichting van het natuurgebied. Dat kan door lokale acties, communicatie, educatie en het betrekken van de bewoners bij het onderhoud en het toezicht. Daarvoor ligt een belangrijke taak weggelegd voor de Milieuadviesraad.

Wat is een beheerspan?

Het gaat eigenlijk over een reeks maatregelen die zijn vastgelegd over het beheer van het terrein. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen het eens zijn over dit plan.

In dat geval kan de milieuraad de katalysator zijn van de verschillende betrokken partijen. Het eigenlijke opmaken van het plan kan je best overlaten aan deskundigen, maar het groeperen van ideeŽn en inbreng van onder andere de inwoners van de stad, milieubewegingen, bestuur, enz. is een kolfje naar de hand van de milieuadviesraad.

Structuur en inhoud van een beheersplan.

Basisgegevens verzamelen over de schakels binnen de ecologische structuren: bodem, water en fauna

 1. Algemene doelstellingen en doelgroepen situeren.
 2. Identificatie van de landschappelijke eenheden waar het gebied uit bestaat.(Bijvoorbeeld bloemrijk grasland, ruigte bermen, rietland)
 3. Maak deelprogramma's. Wat doe je voor: dieren, planten, -visuele kwaliteit, recreatie, enz
 4. Baken zones af.
 5. Maak voor elk van die zones een streefbeeld, en van daaruit komen dan de inrichtingsplannen, die elkaar zullen ondersteunen, overlappen, of versterken. Een streefbeeld kan bijvoorbeeld een lijst van gewenste planten zijn, maar evengoed de recreatieve vereisten.
 6. Formuleer de beheersmaatregel per gebiedseenheid
 7. Maak een kostenraming, zowel een personele als een materiŽle.
 8. Maak een communicatieplan voor publiciteit, sensibilisatie en educatie.

Zoals je kan merken zitten er heel wat onderdelen in een beheersplan waar de milieuadviesraad ondersteuning en advies kan verlenen. De eerder natuurtechnische milieubouw is meer specialistenwerk, maar het aftasten van wat er als doelstellingen bij de inwoners leeft, en het communicatieplan is werk voor de milieuadviesraad.

Wie gaat wat doen?

Een belangrijk punt is wie het gebied uiteindelijk gaat beheren.

Indien dat wordt gedaan door een natuurvereniging zoals Natuurpunt Vlaanderen, dan zal de gemeente en de inwoners er misschien niet zo heel veel meer mee te maken krijgen. Daarom is het interessanter om het beheer door de stad zelf te laten doen, maar dan niet op de manier zoals we gewoon zijn. Indien de stad heel het beheer overlaat aan de Technische dienst en de Groendienst kan zich het probleem voordoen dat beheer te rationeel gedaan wordt. En goed beheer is niet hetzelfde als onderhoud. Een groendienst, of een loonbedrijf houdt over het algemeen geen rekening met lange termijn, doelstellingen, en specifieke omstandigheden.

Indien het beheer voor een deel in handen kan zijn van bewoners, jeugdgroeperingen, scholen en andere verenigingen is het beheren minder strak.

Waarschijnlijk zullen zij best willen meewerken, en zullen zij minder achteloos omspringen met snoeiwerk, pesticiden, enz...

Ook in de organisatie van zulk een project zit een rol weggelegd voor de milieuadviesraad. Met het organiseren van info voor de inwoners, het coŲrdineren van eventuele acties en zelfs het onderzoeken van medewerking (sponsoring) door het Mortselse bedrijfsleven zou een mooie ondersteuning zijn voor het stadsbestuur.

Mededelingen

“… Vooreerst melden wij u dat wij uw fax van 6 november 2001 in goede orde hebben ontvangen. Diezelfde dag nog heeft het vast bureau van de provinciale MiNa-Raad met bijzondere aandacht kennis genomen van uw schrijven en de inhoud ervan besproken.

Na een diepgravende discussie is het vast bureau tot een aantal conclusies gekomen m.b.t. uw verzoek tot samenwerking met en ondersteuning van de gemeentelijke milieuraden.

Belangrijkste punt daarbij is dat de provinciale MiNa-Raad steeds bereid is een luisterend oor te bieden voor de verzuchtingen van de gemeentelijke milieuraden in het algemeen. De Raad is ook bereid om actief mee te werken aan het zoeken naar oplossingen voor dergelijke meer 'universele' problemen. Deze medewerking kan o.m. het centraliseren van informatie, het contacteren van hogere overheden of occasioneel zelfs het organiseren van een forum omvatten. Niettemin blijft het bieden van ondersteuning rond lokale dossiers onmogelijk, zelfs al zijn ze gemeentegrensoverschrijdend. Er kan hoogstens - vertrekkende vanuit de specifieke probleemstelling binnen zo'n lokaal dossier - naar een advies met geabstraheerde en veralgemeende richtlijnen gewerkt worden die kunnen toegepast worden over de gehele provincie Antwerpen.

Wij hopen hiermee toch ten dele aan uw wensen zijn tegemoet te komen, en wij kijken uit naar mogelijke toekomstige initiatieven.

(get). David Michiels, secretaris provinciale MiNa-Raad
(tel. 03/240.57.54 – fax 03/240.57.52 –
pmina@admin.provant.be) …”

Laatste nieuws: Hoeve Liekens is gedeeltelijk gesloopt

Op 20 december 2001 heeft de bouwfirma Constructo de gebouwen van de hoeve Liekens in puin gelegd.

Deze afbraakwerken zijn zonder slopingsvergunning uitgevoerd.

In bijlage de brief van het stadsbestuur aan de buurtbewoners over de afbraak

foto afbraak hoeve Liekens foto afbraak hoeve Liekens
foto afbraak hoeve Liekens

[Werking 2001]

laatste wijziging: 11/08/10