Verslag Milieuraad 14 juni 2001

Aanwezig:

Creemers A.; Cuypers K.; Iven I.(voorzitter); Lambert G.; Lauwers C.; Mertens E.; Neeb H.; Tobback M.; Van Put G.; Berghmans M.; Stroobandt H; Grielen W.; Pepermans T.; Van Tilburgh E.

Advies: Aanwerving duurzaamheidsambtenaar in de stad Mortsel

Advies elders op deze website beschikbaar

Advies: Project "Aardgasnatuurfonds"

Advies elders op deze website beschikbaar

Mevrouw Creemers merkt op dat er nog budgetten bij het Vlaams gewest beschikbaar zijn in het kader van de Milieuconvenant om GNOP-projecten verwezenlijken

Advies: Retributie "wit- en bruingoed"

Advies elders op deze website beschikbaar

Op de gemeenteraad van 26 juni 2001 werd beslist dat de retributie voor afgifte van wit- en bruingoed vanaf 01 juli 2001 zal verminderd worden tot 0 BF.

De milieuraad vraagt dat de nodige informatie en sensibilisatie over dit initiatief verspreid zal worden via "Mortsel Info"

Probleem van het openen van de briefwisseling van de milieuraad door de stedelijke diensten

Een citaat:

"... Art. 29: Het briefgeheim is onschendbaar.

De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven. ...;"

De Belgische grondwet - gecoördineerde tekst van 17 februari 1994

De stadssecretaris heeft beloofd haar diensten te vragen de briefwisseling aan de adviesraden ongeschonden te laten.

Deze afspraak lijkt goed nagekomen te worden

Ontwerp advies: Retributie ongeadresseerd reclamedrukwerk

Sinds 01/01/2001 wordt in Wommelgem een belasting op reclamedrukwerk geheven van 1 BF per exemplaar.

De Mortselse milieuraad heeft reeds eerder initiatieven op dit vlak ontwikkeld:

Milieuraad 08/01/98:

De milieuraad is van oordeel dat het huidige belastingsreglement dat in de gemeenteraad van 16 december 1997 werd voorgesteld onvoldoende "elastisch" is om als beleidsinstrument te functioneren. De hoogte van de belasting is niet evenredig met de hoeveelheid papier die de adverteerder aflevert.

Milieuraad 23/09/98:

om naar een eerlijkere tarifiëring van het ongeadresseerd reclamedrukwerk te streven had de Milieu Advies Raad bij Vlaams minister Leo Peeters geďnformeerd naar de mogelijkheid om de uitgevers te belasten op basis van het gewicht van de verdeelde folders.

op 11/09/98 werd volgend antwoord ontvangen:

"... De omzendbrief van 31 juli 1992 betreffende de kosteloze bedeling van reclame werd nog niet gewijzigd. Dit betekent in principe dat de aanslagvoet nog steeds niet meer mag bedragen dan 0,25 BEF per bedeeld exemplaar. Een tariefbepaling per volume is hierdoor echter niet uitgesloten voor zover dit voor de gemeente praktisch uitvoerbaar en controleerbaar is. ..."

Milieuraad 05/11/98:

in navolging van de beslissing van de milieuraad van 08/01/98 en na een rondvraag van bijna één jaar werd een advies opgesteld om de retributie op reclamedrukwerk te koppelen aan het gewicht van de verdeelde hoeveelheid papier in de gemeente.

een heffing op basis van gewicht is toegelaten, zoals blijkt uit de brief van 11/09/98 van Vlaams minister Leo Peeters, gericht aan de Milieu Advies Raad van Mortsel:
"... De omzendbrief van 31 juli 1992 betreffende de kosteloze bedeling van reclame werd nog niet gewijzigd. Dit betekent in principe dat de aanslagvoet nog steeds niet meer mag bedragen dan 0,25 BEF per bedeeld exemplaar. Een tariefbepaling per volume is hierdoor echter niet uitgesloten voor zover dit voor de gemeente praktisch uitvoerbaar en controleerbaar is. ..."

het advies werd niet goedgekeurd daar men twijfelt dat een dergelijke heffingsvoet ooit toegepast zal worden door het gemeentebestuur. Het huidige reglement levert nu reeds een berg bezwaarschriften op die steevast ingewilgd worden door het provinciebestuur.

In de milieuraad werd overeengekomen om tegen de milieuraad van september een ontwerpadvies op te stellen.
Krachtlijnen: (alle suggesties zijn welkom)

Gevolg aan adviezen:

In het college van Burgemeester en schepenen van 12 juni 2001 werd gevolg gegeven aan volgende adviezen:

Brainstorming milieujaarplan 2002

Dit thema wordt vooruitgeschoven naar de milieuraad van september

Verdeling zelfklevers "regionale pers JA/Folders NEEN"

voorbeeld zelfklever "regionale pers ja - folders neenDe milieuraad beschikt over ongeveer 10.000 exemplaren van de zelfklever "Regionale Pers JA - Folders NEEN"

Deze zelfklever werd ontworpen door OVAM en is dus in principe voor gans Vlaanderen beschikbaar.

De doelgroep die we wensen te bereiken zijn de gezinnen die de bestaande zelfklever "geen ongeadresseerd reclamedrukwerk" niet gebruiken omdat ze de streekbladen met lokale informatie wensen te blijven ontvangen, maar die toch geen behoefte hebben aan zuivere reclame.

Gezien we niet over voldoende zelfklevers beschikken om alle brievenbussen in Mortsel (± 11.500) te bereiken kunnen we de zelfklever niet verdelen via b.v. "Mortsel Info".

Een selectieve bedeling door externen van alle brievenbussen zonder de zelfklever "geen ongeadresseerd reclamedrukwerk" is financieel niet haalbaar voor de Milieuraad.

Vrijwilligers van de milieuraad zullen tijdens de zomervakantie de zelfklevers "Regionale Pers JA - Folders NEEN" gaan posten. (wijze: kaartje A6 met begeleidende tekst en de zelfklever erop gekleefd; termijn: juli + augustus)
Enkel brievenbussen zonder de bestaande zelfklever zullen bedeeld worden.

Er werd bovendien gevraagd om begeleidende informatie te publiceren in "Mortsel Info"

Winkelas Statielei/Antwerpsestraat - problemen met leegstand (boven de winkels)

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een visuele evaluatie van de buitenzijde van de panden.

De getallen werden gesplits voor 3 zones:

De winkelas bestaat uit 290 panden, waarvan 278 winkels (96%; zone 1: 99%; zone 2+3: 93%)

27 (10%) van de 278 winkels stond leeg. (zone 1: 3%; zone 2: 18%; zone 3: 18%)

Veel ruimten boven winkels zijn niet bewoond (27 %; zone 1: 24%; zone 2: 31%; zone 3: 28%)

20 % van de winkels hebben geen aparte toegang naar de bovenliggende ruimten. (zone 1: 14%; zone 2: 25%; zone 3: 23%)

Het ontbreken van een tweede toegang ligt vaak aan de basis van de leegstand: indien een pand geen aparte toegangsdeur heeft, loopt de leegstand erboven op 65%

Nog enkel markante feiten:

Opvolging advies: bestek ophaling huisvuilfracties

op de gemeenteraad van 31/05/2001 werd het "bestek ophaling huisvuilfracties" goedgekeurd.

Volgens de verklaringen op deze gemeenteraad werden de opmerkingen van de milieuraad opgenomen in de lastvoorwaarden.

Ongeadresseerd reclamedrukwerk - Elite reclame

Op de vraag van de milieuraad waarom " De Post" nog steeds "Elite - reclame" verdeelt in de brievenbussen met "geen ongeadresseerd reclamedrukwerk" werd op 13/06/2001 volgend (positief) antwoord geformuleerd door de postmeester:

"… (er) werden inlichtingen ingewonnen bij de dienst B.U. Mail te Brussel.

Door deze dienst werd bevestigd dat de uitgave "Elite - reclame" momenteel enkel in de bussen zonder de sticker "geen reclamedrukwerk A.U.B." mag bedeeld worden. Wij zullen dan ook al het nodige doen om deze richtlijnen stipt na te leven.

Er zou evenwel nog een rechtszaak lopende zijn omtrent het al dan niet bedelen van dit drukwerk in alle bussen van een gemeente. Een uitspraak terzake zou ons huidig standpunt dan ook kunnen wijzigen. In dit geval zal ik echter niet nalaten Uw dienst hiervan in kennis te stellen. …"

meer info: actie "geen ongeadresseerd reclamedrukwerk"

Mededelingen van de milieuambtenaar

De demonstratie-regenwaterinstallatie op de Technische Dienst is operationeel en kan na afspraak bezocht worden.
In Juni 2001 worden ook alle installateurs van sanitair uit Mortsel en buurgemeenten uitgenodigd op een info-avond.

Belasting op het we halen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen - Dienstjaar 2001 040/363-07 - Aanpassing.

Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2001 wordt artikel 4 van het belastingreglement als volgt aangepast: (goedgekeurd in gemeenteraad van 26/06/2001)

"De belasting bedraagt per ophaalbeurt uitgevoerd door de stad, afgezien de gerechtelijke vervolgingen en afgezien de stortkosten:

  • afval met een volume tot 1/4 m3 : 1.000 BEF ( 24, 79 EUR)
  • afval met een volume van meer dan 1/4 m3: 8.000 BEF ( 198,31 EUR)
  • Indien voor het verwijderen de tussenkomst vereist is van een erkende, geregistreerde of gespecialiseerde particuliere onderneming zal de gefactureerde kostprijs terzake als belasting aan de belastingplichtige doorgerekend worden, vermeerderd met 1.000 BEF(24,79 EUR) voor administratieve kosten."

    Rondvraag - Mededelingen

    [Vergaderingen 2001]

    laatste wijziging: 17/08/10