Verslag Milieuraad 8 november 2001

Aanwezig:

Berghmans H.; Eerdekens E.; Iven I.(voorzitter); Lambert G.; Lauwers C.; Mertens E.; Scheys M.; Tobback M.; Van Put G.; Berghmans M.; Calders I.; De Haes P.; Grielen W.; Van Peer Ria; Reymer Ria; Van Ende M.

Oude spoorwegbermen

Marleen Van Ende kwam zich voorstellen. Zij heeft in het kader van haar opleiding "Natuurgids" een studie gemaakt over de natuur op de spoorwegberm langs de Vredebaan.

Deze zone werd gedurende één jaar gevolgd en beschreven.
Er werd een inventaris, opgemaakt van planten en mossen.

Marleen Van Ende is bereid mee te werken aan een beheer van het gebied. We hebben alvast afgesproken om dit stuk van de berm te bezoeken in de lente 2002.

Volgende vaststellingen en knelpunten werden door haar aangehaald:

Voorstel advies "Integraal waterbeheer voor vallei Koude Beek"

het advies "Integraal waterbeheer voor vallei Koude Beek" werd opgesteld op vraag van de Boechoutse milieuraad.

Erik Mertens deelt mee de gemeente Boechout contact heeft opgenomen met Mortsel om samen te zitten rond het beheer van de Koude Beek.

Hugo Berghmans zal de Mortselse milieuraad vertegenwoordigen tijdens eventuele bijeenkomsten.

Fort 4

Weldra zal de beleidsbrief voor Fort 4 voorgesteld worden. Er is tevens en studiebureel aan het werk dat de invulling van de gebouwen voorbereid.

Het GNOP behandelt het binnenfort niet.

Er wordt gewezen op de nood aan een studie (zoals en GNOP) die de mogelijkheden en problemen van de natuur op fort 4 beschrijft.

"Natuurpunt" gaat samenkomen met verschillende medewerkers die op de Antwerpse forten actief zijn in het beheer van de natuur.

Voorstel advies " Bouwverordening inzake wonen boven handelspanden"

De richtgevende resultaten van de steekproef op onze winkelassen (zie verslag milieuraad 14/06/2001) wijzen op een probleem.

Onderstaand voorstel tot advies kan mogelijk problemen naar de toekomst toe vermijden en is gebaseerd op een wetsvoorstel van de Vlaamse regering uit 1998.

Voorstel tot advies:

"... Gelet de problemen met leegstand en verloedering op de hoofdassen in de stad

In de kernen van steden en gemeenten bevindt zich vaak een concentratie van commerciële functies. De handelspanden worden vaak louter voor de handelsfunctie gebruikt op de gelijkvloerse verdieping, terwijl de bovenliggende verdiepingen leegstaan of dienst doen als opslagruimte. Dit heeft tot gevolg dat de woonfunctie wordt verwaarloosd en de verkrotting in de hand wordt gewerkt.

Ook Mortsel heeft problemen met leegstand en verloedering op de hoofdassen

De bouwverordening kan bij nieuwbouw of vervangende nieuwbouw van een handelspand de verplichting opleggen om een afzonderlijke toegang te voorzien tot de bovenliggende verdiepingen.

Eén afzonderlijke toegang zou pas mogelijk zijn indien de verdiepingen boven meerdere handelspanden gelegen zijn.

Bij handelspanden met minstens 2 bouwlagen moet men ook tenminste één woongelegenheid voorzien.

Een vrijstelling kan voorzien worden voor de kleinere handelspanden (voorgevelbreedte kleiner dan 7 meter)

Met een bouwverordening inzake wonen boven handelspanden kan de stad hiertegen ingaan. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke bouwverordening de woonfunctie van de handelspanden zal stimuleren en de leefbaarheid van stadskern(en) zal ten goede komen. ..."

Opmerkingen:

Mededelingen van de milieuambtenaar

De tentoonstelling "Ecologische voetafdruk" op 27/09/2001 had niet het verhoopte succes. De opkomst was beperkt en de te bereiken doelgroep was niet aanwezig.

Voor volgend jaar, dient er gesleuteld te worden aan de formule, zodat er meer personen bereikt worden.

Er werd geopperd de tentoonstelling te integreren in een (nog te organiseren) "jaarmarkt van de verenigingen", waar alle Mortselse verenigingen hun werking kunnen demonstreren.

Rondvraag - Mededelingen

Gevolg aan adviezen:

het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 november 2001 volgend gevolg gegeven aan de adviezen van de milieuadviesraad:

Evaluatie kippenactie 2001

zie resultaten elders op deze website

"Behaag Mortsel ... Natuurlijk"

Volgende verkoopscijfers werden voor 2001 genoteerd:

  Totaal

Houtkant

Houtkant
natte
gronden

Geschoren
doornloze
haag

Doornhaag

Bloesem-
en
bessenhaag

Veldesdoorn­
haag

Haagbeu-
ken-
haag

Meidoorn-
haag

Beuken-
haag

Vogel-
bosje

Knotwilg

Hemiksem

117

2

10

4

 

4

2

17

13

43

17

5

Schelle

200

1

5

7

3

72

14

14

13

34

15

22

Boom

124

   

16

     

30

 

45

1

32

Rumst

202

7

3

4

 

9

3

23

17

89

9

38

Antwerpen

115

11

2

5

10

18

2

6

4

33

20

4

Aartselaar

138

5

8

2

2

12

 

33

17

42

6

11

Boechout

314

10

2

20

8

75

6

37

8

108

13

27

Edegem

183

15

13

14

23

44

2

34

3

23

8

4

Hove

118

4

3

3

7

6

2

9

1

56

15

12

Kontich

363

9

24

16

12

26

7

45

11

126

17

70

Lint

219

3

5

2

9

15

11

97

2

54

6

15

Mortsel

164

2

1

14

12

15

1

29

5

70

11

4

Bornem

311

21

14

13

8

43

1

76

19

65

17

34

Puurs

390

10

6

17

5

32

4

93

7

176

5

35

Sint-Amands

213

     

2

3

10

145

2

46

4

1

Willebroek

158

   

5

1

6

1

23

5

98

4

15

 

3329

100

96

142

102

380

66

711

127

1108

168

329

meer info:

Enquête afval middenstand:

500 formulieren werden bedeeld tijdens twee perioden: eind september (200) en de herfstvakantie (300).

Van de eerste reeks van 200 formulieren werden er slechts 26 (13%) terugbezorgd na één maand. Dit is erg "lauw" te noemen.

We hebben vernomen dat een aantal handelaars de formulieren niet wenst terug te zenden wegens de volgnummer op het formulier. Dit roept bedenkingen op rond de cijfers die op deze formulieren dienden vermeld te worden.

Het volgnummer is op de formulieren aangebracht om het kopiëren van formulieren (eigen resultaten belangrijker maken) te vermijden en om een herinnering te zenden aan de personen die nog geen formulier terugbezorgd hebben.

De formule van anonieme enquête met controle van de inzendingen wordt vaak toegepast, ook op stedelijk vlak.
De bedoeling is een betere steekproef te bekomen door een verhoogd aantal inzendingen. Voornamelijk de vaak ondervertegenwoordigde "passieve" middengroep wordt hierdoor aangesproken. De invloed van de "extremisten" en "geëngageerden" die spontaan deelnemen wordt aldus gedeeltelijk geneutraliseerd.

De "adressen" zijn niet gekoppeld aan de volgnummer op het formulier en zullen vernietigd worden indien alle formulieren binnengekomen zijn.

proefproject wijkverhakselen:

Volgend voorstel werd schriftelijk overgemaakt aan het stadsbestuur:

"... Graag hadden wij u volgend voorstel "proefproject wijkverhakselen groenafval" overgemaakt ter voorbereiding van het overleg binnen uw diensten:

doel van wijkverhalselen:

het proefproject:

uitvoering:

burenhinder:

aansprakelijkheid:

afval:

interferentie met andere stedelijke initiatieven:

..."

Het schepencollege heeft op 22 november 2001 negatief gereageerd op ons voorstel (zie ook milieuraad 11/10/2001)

Volgend principebesluit werdgenomen:

"... Het college neemt kennis van het schrijven van de milieuadviesraad met het voorstel een proefproject wijkverhakselen groenafval uit te proberen, d.w.z. de wijkbewoners komen naar een afgesproken plaats om hun snoeihout te laten verhakselen door een loonwerker (betaald door de milieuraad) en besluit:

Ervan uitgaande dat een proefproject groenafval in overeenstemming moet zijn met een lange termijnvisie wenst het College voorlopig niet in te gaan op het voorstel van de milieuraad. Er wordt ook geen duidelijkheid verschaft over veiligheid, verantwoordelijkheid, verzekering en dergelijke meer. Bovendien is het niet duidelijk of dit proefproject ook gedragen wordt door de bewoners van de wijk zelf, gezien zij niet geconsulteerd werden. ..."

Waar moeten we op letten voor de toekomst:

Antwerpsestraat: muur Agfa-Gevaert

Op de burenraad van 14/11/2000 werd door de milieuraad gesuggereerd om de muur langs de Antwerpsestraat te vervangen door draad, met daarvoor beplanting. Dit moet deze zone een aangenamer uitzicht geven.
Dit voorstel werd afgeketst wegens "veiligheidsrisico's.

Op de gemeenteraad van 23 oktober 2001 hebben we vernomen dat Burgemeester Ingrid Pira in overleg getreden is met Agfa-Gevaert en er wel in geslaagd is het bedrijf te overtuigen om de muur te vervangen.
Ook zal Agfa-Gevaert de nu onbewoonde huizen aan de Antwerpsestraat benutten voor zijn personeelsclubs. Beide initiatieven zijn stappen in de strijd tegen de verloedering van de buurt.

Onbemande camera's

Op initiatief van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, worden in de komende drie jaar 350 kruispunten uitgerust met onbemande camera's. Hiermee zal één op de vier lichtengeregelde kruispunten in Vlaanderen uitgerust zijn met onbemande camera's.

Wat de uitvoering betreft, heeft het Vlaams gewest al een eerste selectie van een vijftigtal locaties gedaan. Daarnaast komen de kruispunten aan bod die door gemeenten en steden worden voorgesteld. Men heeft alle locale overheden gevraagd locaties aan te geven.

Vandaag hebben al 30 gemeenten en steden een aanvraag ingediend. De Administratie Wegen en Verkeer zal eind dit jaar een eerste selectie maken. Daarna zal de overlegprocedure met de federale overheden worden opgestart.

Ook Mortsel doet mee. Ondanks de eerder negatieve reacties op de adviezen van de milieuraad, en het standpunt dat verkeersremmende maatregelen aangewend dienen te worden , heeft de stad toch de aanvraag gedaan om 3 camera's te plaatsen (Liersesteenweg/Hof savelkoul; Krijgsbaan/A. Stockmanslei; Mechelsesteenweg/Lusthovenlaan)

(bron: persmedeling Vlaamse regering 19/10/01 en regionale pers)

zie ook:

Samenwerking met andere stedelijke adviesraden

Op 04/12/2001 20:00u is er een overlegmoment tussen Mortselse adviesraden gepland
Tot op heden hebben we nog geen enkele bevestiging ontvangen van een andere adviesraad

[Werking 2001]

laatste wijziging: 18/02/18