Verslag milieuraad 12 september 2019

Voorstelling nieuwe aanwerving “Deskundige milieu en klimaat” - Arno Van Regenmortel

Arno Van Regenmortel (master biologie en milieuwetenschappen) werd door de stad Mortsel aangeworven als “Deskundige milieu en klimaat”.

In zijn functie zal hij instaan voor:

Toelichting Burgemeestersconvenant 2019

Doelstelling burgemeestersconvenant: In 2020 wordt er 20% minder CO2 uitgestoten dan in 2011.

De CO2-uitstoot in Mortsel was in 2011 gelijk aan 76.188 ton. Dit betekent dat er in 2020 minstens 15.398 ton CO2 minder moet worden uitgestoten dan in 2011.
In het klimaatactieplan wordt aangegeven hoe dit bereikt zal worden:

...

De CO2 inventaris van VITO (te vinden op www.burgemeestersconvenant.be) geeft de berekende CO2 uitstoot weer.
Op https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_11029 vinden we onderstaand overzicht:

Groenonderhoud - Stadsherder in Mortsel?

Er wordt voorgesteld om voor groenonderhoud van moeilijke zones in Mortsel een schaapsherder in te schakelen (vb. www.stadsherder.be).

Beheer met schapen is:

Naar kostprijs toe blijken schapen duurder voor grote zones die machinaal eenvoudig te maaien zijn maar goedkoper voor moeilijke stroken (bermen, …).
Buiten kostprijs moet ook gekeken worden naar de educatieve waarde van een dergelijk groenbeheer.

Het stadsbestuur gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn. Op 23/09/2019 is een aanbieder van deze diensten ter plaatse gekomen:

Meer info:

Conceptnota en ontwerpbesluit van het nieuw subsidiereglement rationeel energieverbruik

De “Deskundige milieu en klimaat” (Arno Van Regenmortel) heeft een voorstel tot aanpassing van het subsidiereglement rationeel energieverbruik uitgewerkt en heeft het voorgesteld aan de milieuraad .

De bedoelingen van het reglement zijn:

In de praktijk:

Opmerking: een evaluatie na ťťn jaar of de beoogde doelstellingen bereikt worden is aangewezen.

Boomspiegels: vergroening door de buurtbewoners? Met bijenvriendelijke bloemenmengsels?

De stad Mortsel experimenteert met bijenvriendelijke bloemenmengsels in te zaaien in de boomplantvakken. Dit is o.a. in de Amedeus Stockmanslei gebeurd.
Het experiment is niet compleet gelukt door:

Sommige inwoners planten zelf het boomvak voor hun woning in. Wanneer het gemeentelijk onderhoudspersoneel ziet dat de planten goed onderhouden worden, dan wordt dit toegestaan en laat men de plantjes of bloemen normaal gezien onaangeroerd.
Gelet op de achtergrond van sommige medewerkers is het te begrijpen dat voorgaande policy soms vergeten wordt en dat gewilde aanplanting gerooid wordt.

Omdat het niet steeds duidelijk is voor de onderhoudsploegen welke plantvakken door inwoners onderhouden worden, bekijkt men naar de mogelijkheden om deze laatste te markeren.
De milieuraad suggereert om een gekleurd lint aan te brengen rond de boom.

De dienst leefomgeving gaat een actieplan opmaken en voorleggen aan het college over het onderhoud en eventueel inzaaien/aanplanten van boomvakken.

De milieuraad adviseert om, zoals eenmalig in het verleden gebeurd is, bijenvriendelijk bloemenzaad gratis ter beschikking te stellen van de inwoners waarmee ze hun boomspiegels kunnen inzaaien.

Meer info:

Energie-ID

Het coŲperatief bedrijf EnergieID wenst te bouwen aan een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en economisch stabiele maatschappij. De stichters hebben hun expertise (resp. IT-ontwikkeling en energiemonitoring) gebundeld om een online platform op te zetten voor verbruiksgegevens van gezinnen en bedrijven.
De verzamelde gegevens worden niet misbruikt voor reclame- of andere commerciŽle doeleinden. De gebruiker beslist zelf met wie hij/zij gegevens deelt. De gebruiker kan het platform ook gebruiken zonder gegevens te delen.

Op de website kan je naast het ingeven van je meterstanden ook je jaarlijks en historisch verbruik opvolgen en dit vergelijken met het verbruik van anderen. Daarnaast kan je de data terug opvragen om in je eigen Excel-toepassing te bewerken.
Dit is een erg nuttige web-applicatie voor elke burger. Naast de evolutie van je energie- en waterverbruik opvolgen kom je ook snel lekken of abnormaal energieverbruik op het spoor.

Er bestaat de mogelijkheid om een “groep” op te richten. Naast het sensibiliseren (energiebewustzijn verhogen) kan men een zicht krijgen hoe het gedrag binnen de groep evolueert.
Er gaat getracht worden om samen met het stadsbestuur en de cvba Zuidtrant een dergelijke groep op te starten (financiering via milieuraad –richtprijs: €230/jaar voor 50 gebruikers, communicatie via cvba Zuidtrant en stadsbestuur Mortsel).
De concrete uitwerking /haalbaarheidsstudie van het project volgt nog.

Gevolg adviezen milieuraad – collegebesluit 20/05/2019

Park Savelkoul – inrichting voormalige opslagruimte Stad Mortsel

Het stadsbestuur vraagt aan de vertegenwoordiger van Natuurpunt om een eenduidig advies rond de inrichting van de voormalige opslagruimte van Stad Mortsel aan de rand van Park Savelkoul, nu deze vrijgekomen is na het einde van de werken in de wijk. (bos? bloemenweide? ,…)

Omgevingsvergunning Natuurpunt voor Klein-Zwitserland NOORD ivm herstel  en beheer vijver/grote poel

Voor Klein-Zwitserland Noord (eigendom van de stad Mortsel en in beheer van Natuurpunt) gelegen aan de overkant van spoorweg van Klein-Zwitserland Zuid en grenzend aan begraafplaats en gebouwen van Sint-Amadeus,  werd door Natuurpunt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de stad Mortsel voor beheerwerken. Deze vergunningsaanvraag kadert in het bereiken van natuurdoelen en om de veiligheid langs het spoor verder te garanderen.
Het openbaar onderzoek had plaats tijdens de periode  29 juli tot en met 27 augustus 2019 en het schepencollege moet hierover nog beslissen.

Het gaat concreet om het verwijderen en knotten van een aantal hoogstammige bomen zowel langs de spoorlijn (die daar een gevaar vormen voor treinverkeer) alsook langs de poel (ooit een grote vijver) om de lichtinval te vergroten (= meer natuurlijk leven mogelijk) en om het verlandingsproces (= dichtslibben) verder tegen te gaan.

Natuurpunt wil met de werken aanvangen dit najaar. Er zijn wel een aantal bezwaren ingediend door wandelaars en de boogschuttersvereniging die vooral het kappen van de bomen (o.a. enkele notenlaars) in vraag stellen. Op  25/09/2019 heeft Natuurpunt samen de boogschuttersvereniging met de stad nog een overleg gehad en werd beslist om begin oktober met hen op het terrein te gaan om de bomen die buiten bosverband staan nog eens aan te duiden voor knotten of kappen of om te laten staan.

Los van de aanvraag van deze omgevingsvergunning heeft Natuurpunt samen met de Stad ook een subsidieproject binnengehaald bij de Provincie Antwerpen om het terrein ook  wat op te waarderen naar natuur. Kort samengevat zullen in de loop van dit najaar en 2020 nog volgende zaken aangepakt worden: de poel , hekwerk ter hoogte van de ingang spoorlijn zijde Klein-Zwitserland zuid wordt vervangen door takkenwal zodat er ook meer een visuele connectie bestaat. Een takkenwal is aan het open gedeelte en zon beschenen wat het interessant maakt voor vele insecten en hazelworm. Ook dienstgang zal worden verbreed (dus toegankelijker) en ook veel rommel zal worden opgeruimd (o.a. voormalig oud tennisveld van personeel NMBS en nog rechtstaande muren nabij vleermuiskelder).'

Wandeling Park Savelkoul / fietsbrug fiets-o-strade  - donderdag 6 juni 2019

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de bijeenkomst van de milieuraad van juni omgezet in een wandeling in een “natuur”gebied in de stad.
Dit jaar werd onder leiding van Griet Lambert een tocht gehouden door zone “Bessemstraat” – Park Savelkoul en de nieuwe fietsbrug van de fiets-o-strade.

Mededelingen:

Werking adviesraden - traject ‘Mortsel bestuift’

Het traject “Mortsel bestuift” startte in juni 2018 en is bedoeld om na te denken over de bestaande en mogelijk nieuwe participatievormen/processen in het beleid voor de Mortelaars, dit om tegemoet te komen an de veranderende maatschappij.

Het nieuw participatiereglement dat opgemaakt moet worden heeft al gedeeltelijk vorm gekregen.

Op 10 oktober 2019 volgt meer informatie tijdens een terugkoppeling met de adviesraden.
In deze tussentijd blijft de werking van de adviesraden verder lopen zoals voorheen.

Plantenruilbeurs – Mortselair en insectenhotels - 27/04/2019

Op de stand van de milieuraad op de plantenruilbeurs op 27/04/2019 ging de aandacht dit jaar naar Bijenhotels (verdeling bestelde hotels) en informatie over Mortselair/luchtkwaliteit.

Er werden in 2019 nog 17 insectenhotels bedeeld (12 op bestelling + 5 losse verkoop)

MortselAir

Er werden op 09/05/2019 tijdens de workshop "bouw je eigen luchtmeter" 34 “luchtpijpen” gebouwd waarvan er 31 door inwoners van de stad.
Hiervan zijn er 22 actief in de stad die op te volgen zijn op https://maps.luftdaten.info/#15/51.1758/4.4595 .

Deze “luchtpijpen” meten elke 3 minuten een PM2.5-meting die richtinggevend is - het is immers geen genormeerde meting. De levensduur van deze sensoren wordt geschat op 4-5 jaar.

Op het evenement “Gebermte 2019” (25/05/2019) was de milieuraad ook aanwezig met een stand.
Bij de (erg schaarse) deelnemers was nauwelijks belangstelling voor de “luchtpijpen”.

Kippenactie 2019

Er werden 51 kippen verkocht aan 21 gezinnen uit Mortsel

Na de bedeling werd de klanten gevraagd naar hun bevindingen met de kippen van de nieuwe leverancier.
Er waren geen klachten noch sterfgevallen.

Behaag-actie 2019

Aanbod 2019: zie actiepagina

Vanaf dit jaar kan de inschrijving gebeuren via een online-formulier waarbij de data eenvoudig in de databank terecht kan komen.
Het besteladres: http://inschrijvingen.milieuraadmortsel.be/#/behaag-actie

Project dat 45 hectare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand vrijwaart, valt in de prijzen

Met het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand) wil het Provinciebestuur de lappendeken van bossen, akkers en waterlopen beter verbinden en toegankelijker maken.
Het strategisch project omvat de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Stad Mortsel

Het project BORAZ heeft 45 hectare open ruimte (via aankoop terreinen van OCMW Antwerpen) gevrijwaard en heeft hiervoor de Openruimtebeker van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, (een symbolische prijs) ontvangen.

Bosaanplant Koeisteerthofdreef

In november 2018 werd op een terrein aan de koeisteerthofdreef een nieuw bos aangeplant.
Bij deze gelegenheid werd ook een “generatieboom” aan de entree van het park gepland. Deze boom heeft echter de warme zomer niet overleefd.

De andere geplante boompjes/struiken doen het wel goed, ondanks de droogte.

Er is wel veel hoogopstaand gras (ruigte) op bepaalde plekken die precies de aangeplante boompjes/stuiken lijken te verdringen.

Film “The Biggest Little Farm” - dinsdag 29 oktober 2019

The Biggest Little Farm volgt documentairemaker John Chester en zijn vrouw Molly terwijl ze werken aan de ontwikkeling van een duurzame boerderij op 200 hectare buiten Los Angeles.

Het is een inspirerende, bijzonder toegankelijke documentaire die de klimaatproblematiek vanuit een positieve, energieke kant belicht.

Praktisch:

Waar? Mark Liebrecht schouwburg.   (Heilig Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel)
Wanneer? dinsdag 29 oktober 2019 - de vertoningen beginnen stipt om 20.15 uur
Inkom: 7 euro – geen reservatie
Organisatie van Cinema-M i.s.m. Natuurpunt
Meer info: https://www.cinema-m.be.

Rondvraag:

Buxusmot

Er wordt geÔnformeerd naar de bestrijding van de buxusmot en het gebruik van pesticiden.

De stad Mortsel heeft alle Buxus op het openbaar domein gerooid.

Er wordt gevraagd om extra te communiceren rond de buxusmot, alternatieve aanplant zoals buxus en de risico’s van pesticiden voor het vogelbestand (o.a. mezen).

Beheer park Oude God

Er wordt geopperd dat Park Oude God te veel gemaaid wordt, wat de natuur- en beleveniswaarde niet ten goede komt.
Er wordt gesuggereerd om het terrein gevarieerder te maken met o.a. ruigten, nuttige bomen en kruiden.

Het stadsbestuur deelt mee dat het concept van het park een grasveld is met hoogstambomen.

In de marge wordt meegedeeld dat men de (manke) waterhuishouding van het park opnieuw bekijkt.

Er wordt gemeld dat de beplanting van de parking , ook bij “code rood” voor droogte, doorlopend bevloeid werd met druppelirrigatie.

[Werking 2019]

laatste wijziging: 29/09/19