Verslag milieuraad 12 december 2002

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Cuypers Koen; Dierick Jean; Iven Ivo; Lambert Griet; Mertens Erik; Tobback Marc; Stoobandt Hubert

Advies”groene fiets- en wandelroutes door Mortsel”

In het verslag van de afdelingsvergadering van de technische dienst van 21/11/2002 wordt vermeld dat enkele leden van de milieuraad erg aandringen op het realiseren van een recreatieve fietsroute voor Mortsel.
Eric Mertens vraagt om dit formeel als advies van de gehele milieuraad in te dienen.

Bij de ontwikkeling van fietsroutes zou er ook nog gekeken moeten worden naar aansluitingen met fietstrajecten in de buurgemeenten, zodat een netwerk ontstaat.

In de sectie "adviezen" kan u het advies”groene fiets- en wandelroutes door Mortsel” nalezen.

Evaluatie afvalcijfers 2002

Wegens informatica-problemen op de technische dienst kon Erik Mertens de afvalcijfers niet presenteren.

De bespreking van dit punt werd verschoven naar de volgende vergadering.

Bespreking gevolg stadsbestuur aan de adviezen:

Volgende adviezen van de milieuraad werden gevolgd door het stadsbestuur en vergen dus geen verder bespreking:

Advies Retributie op het afleveren van vuilniszakken en het gebruik van GFT+containers:

Advies Integraal waterbeheer voor vallei Koude Beek:

Advies organisatie van een voortuinactie:

Advies subsidie buitengebruik gestelde stookolietanks:

Advies invoeren van een suggestie-systeem voor verbetertips :

Advies milieuraad Antwoord stadsbestuur
  • De milieuraad stelt voor dat het stadsbestuur een jaarlijkse wedstrijd inricht om burgers, die de beste concrete suggesties geven waarmee het stadsbestuur tot een (kosten)efficiŽnt openbaar bestuur en een leefbare stad kan komen, financieel te belonen.
  • Gelijkaardige initiatieven voor het personeel binnen grote bedrijven zouden tot aanzienlijke kostenbesparingen en efficiŽnt werken leiden.
  • Het staat de milieuraad vrij (sensibilisatie) om zelf (eigen budget) een beloningssysteem (vb.wedstrijd) op te stellen voor burgers die thuis of in hun omgeving op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling het goede voorbeeld geven.

Advies subsidie FSC-hout .

Advies behoud groene zone "koeisteerthofdreef"

Marc Tobback vraagt zich af waarom het mooie woonuitbreidingsgebied ‘koeisteerthofdreef’ nu reeds aangesproken moet worden.
De stad beschikt b.v. nog over bouwgrond, gelegen tussen de Liersesteenweg, Hollandse Tuin, Elf Julistraat en Kerkstraat, die in 1980 bij hoogdringendheid werd onteigend voor het realiseren van een sociaal bouwproject. Deze aanzienlijke zone is nooit gebruikt en ligt er grotendeels braak bij. Ze heeft geen uitgesproken natuurwaarde en ligt veel centraler dan de zone ‘koeisteerthofdreef’.

De milieuraad betreurt dat het stadsbestuur voorstander is van dit bouwproject (we citeren:“Het reeds eerder door de gehele gemeenteraad goedgekeurde bouwproject zal op termijn wel worden uitgevoerd.”)

De milieuraad vraagt zijn vertegenwoordiger in de GECORO om het standpunt van de milieuraad te verdedigen van zodra het lot van deze zone ter sprake komt 

Mededelingen van het stadsbestuur:

Erik Mertens stelt een ontwerp bestemmingsplan voor van de gronden langs de koude beek, die de stad aangekocht heeft:

inrichtigsplan zone achter spoorlijn Antwerpen-Lier, grenzend aan de Koude Beek

Mededelingen - rondvraag

Ruimingswerken Koude Beek:

Onlangs werd vastgesteld dat de koude beek weerom geruimd is op een milieu-onvriendelijk wijze: inzet van zwaar materieel, verder uitdiepenvan de beek en het (vervuild) slib achterlaten op de oevers.

Het stadsbestuur heeft hierover klacht ingediend bij het provinciebestuur (de opdrachtgever van de werken).

Het vervuilde slib zou inmiddels reeds opgeruimd zijn door de aannemer.

Wat betreft de werkwijze: het provinciebestuur heeft slechts een “kruidruiming” besteld (planten maaien); maar de aannemer heeft de werken niet conform het bestek uitgevoerd, met alle gevolgen hiervoor reeds gemeld.

Koude beek (bis):

Er wordt gesuggereerd om de koude beek op Mortsels grondgebied beter “zichtbaar” te maken: zowel op de brug van de N10, als aan de beek in het buurtpark Savelkoul.
Erik Mertens weet te melden dat de bordjes “koude beek” langs de wegen geplaatst worden door de dienst waterbeleid van het provinciebestuur.

Het traject van de koude beek in het buurpark Savelkoul oogt erg gekanaliseerd. er wordt geÔnformeerd naar de mogelijkheden om de beek daar meer te laten meanderen en de oevers minder steil te maken.

Composteringsterrein aan buurtpark Savelkoul:

Er wordt geen materiaal meer afgevoerd naar het terrein.

Het gecomposteerde materiaal wordt stelselmatig opgeruimd, van zodra er afzet is in de stad.

De nabestemming van dit terrein is nog niet bekend.

Oude kerkhof “Oude God”:

Het oude kerkhof van Oude God zal mogelijk in de lente opengesteld worden.

In eerste instantie worden er geen nieuwe wegen aangelegd; er zal wel een natuurlijk wegennet ontstaan door de betreding van de bezoekers.

Terrein op hoek Drabstraat/Liersesteenweg:

Op de hoek van de Drabstraat en de Liersesteenweg (zijde centrum) staat een bouwval, die (voor de zoveelste keer) lijkt te blijven steken in een renovatiebeurt.

Op deze plaats is nood aan fietsstalling voor de personen die daar de bus, binnenkort de tram, nemen. Koen Cuypers vraagt zich af of hier geen rol voor de stad weggelegd is.

Overlegorgaan Adviesraden:

Medio november hebben we het verslag van de vergadering van het overlegorgaan adviesraden mogen ontvangen.
De milieuraad was niet op de hoogte van het bestaan van dit orgaan.

Bij navraag blijkt dat dit adviesorgaan opgericht is als een uitvloeisel van de nieuwe cultuurdecreet. In een later stadium hebben reeds enkele andere raden zich aangesloten (gezinsraad en seniorenraad).

De milieuraad gaat het stadsbestuur vragen om ook opgenomen te mogen worden in het adviesorgaan, temeer omdat de samenwerkingsovereenkomst met het gewest (www.samenwerkingsovereenkomst.be/) overleg met de andere adviesraden oplegt.

Het overlegorgaan gaat ook informatieavonden over de toekomstplannen voor fort 4 inrichten. De milieuraad zal nu ook voor dit overleg uitgenodigd worden (23/01/2003 of 30/01/2003 – de juiste datum volgt later)

meer info over het nieuwe cultuurdecreet: www.cultuurlokaal.be/.

Behaag-actie 2002:

Op zaterdag 30 november 2002 werd het bestelde plantmateriaal verdeeld in plantpakketten (voormiddag) en bedeeld aan de klanten (namiddag).

De verdeling van het plantgoed is erg vlot verlopen, dankzij de vele helpende handen (waarvoor dank).

De haagplanten werden geleverd door boomkwekerij Proost uit Beerse; de klimplanten werden aangekocht bij boomkwekerij Van der Auwera uit Aartselaar.

De geleverde planten waren van goede kwaliteit en beide bestellingen zijn foutloos afgeleverd.

Milieutips en -informatie:

Elektriciteit en warmte uit organisch materiaal en biomassa: dichterbij dan u denkt

Op de studiedag ‘Elektriciteit en warmte uit organisch materiaal en biomassa’ brachten beleidsmensen meer duidelijkheid over de criteria waaraan biomassa en organisch materiaal moeten voldoen om een groenestroomcertificaat te behalen. Praktijkvoorbeelden toonden aan wat op dit moment reeds mogelijk is.

Op 26 november 2002 hield de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE-Vlaanderen) samen met Vito, Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, in Mol een studiedag over het thema elektriciteit en warmte uit organisch materiaal en biomassa. Eerst gaven beleidsmensen hun visie op Vlaams, Waals en Europees vlak, vervolgens werd de praktijk toegelicht door sprekers uit diverse bedrijven.

De Vlaamse certificatenregeling werd belicht door Thierry Van Craenenbroeck van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). De Vlaamse Regering heeft een certificatensysteem uitgevaardigd dat de productie van groene stroom moet ondersteunen. De uitreiking van deze certificaten en de controle op de naleving van de verplichtingen geschiedt door de VREG.

Peter Van Acker van de OVAM schetste in een aantal krachtlijnen het ontwerp van het uitvoeringsplan HoogCalorisch Afval, ťťn van de instrumenten van het Vlaams Milieubeleidsplanontwerp 2003-2007. Enerzijds moet Vlaanderen het huidig storten van meer dan 1,5 miljoen ton brandbaar afval afbouwen. Anderzijds moet de energie uit onze afval op een rationele wijze een deel van de behoefte aan fossiele brandstoffen verminderen. In functie van verschillende BBT-scenario’s (best beschikbare technieken) en binnen taakdoelstellingen, in het bijzonder energieprestaties, legt het Vlaamse beleid nieuwe verwerkingscapaciteit voor energiewinning uit afval vast.

De nieuwe sectorale voorwaarden van Vlarem II met betrekking tot verbranding van biomassa werden naar voor gebracht door Anneleen De Wachter van de OVAM. Op 4 december 2000 werd de richtlijn 2000/76/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende de verbranding van afval goedgekeurd. Deze dient geÔmplementeerd te zijn in de Vlaamse wetgeving op 28-12-2002.

Yves Schenkel van VALBIOM gaf een uiteenzetting van de Waalse energiepolitiek. Welke instrumenten zijn in WalloniŽ voorhanden ter promotie van de groene warmte? Welke pistes zijn te volgen opdat groene warmte een waardige plaats krijgt in de energievoorziening?

Vervolgens kwam Johan Van Bael van Vito aan bod als eerste spreker vanuit de aanpak in de praktijk met de evaluatie van een demonstratieproject bij diepvriesgroentenbedrijf d’Arta te Ardooie. Het diepvriesgroentenbedrijf d’Arta is het eerste bedrijf in Vlaanderen dat een dompelbrander met biogas geplaatst heeft voor de verwarming van de anaŽrobe vergistingsinstallatie voor het afvalwater. De installatie werd gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid via het programma van energiedemonstratieprojecten. Vito heeft het project gedurende ťťn jaar opgevolgd en voerde door middel van een uitgebreide meetcampagne een technische en economische evaluatie van de installatie uit.

Stijn Van den Bosch van de firma Vyncke lichtte aan de hand van een aantal concrete voorbeelden toe dat groene-warmteproductie uit biomassa net zoals groene stroomproductie kan leiden tot een reductie van CO2-uitstoot. Tevens biedt de groene-warmteproductie een aantal technische en economische voordelen wat groene warmte tot een zeer interessante groene energievorm maakt.

Electrabel Ruien past 2 technieken toe om uit onbehandeld hout (biomassa) elektriciteit op te wekken. Enerzijds wordt houtstof samen met poederkool verbrand en anderzijds worden houtsnippers vergast. Het geproduceerde biogas wordt vervolgens verbrand in een klassieke ketel. In de workshop stelde Frank Van den Spiegel van Electrabel de praktische implementatie van deze technieken, de huidige stand van de productie en de planning voor. Hij ging tevens in op de specifieke elementen van de certificatie voor groene stroom bij co-verbranding van biomassa.

Francies Van Gijzeghem gaf een uiteenzetting over de anaŽrobe composteringsinstallatie van IVVO (Intercommunale Vereniging voor vuilverwerking van Veurne en Ommeland) te Ieper. In een compostering wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) omgezet tot een kwalitatieve bodemverbeteraar. Bij een anaŽrobe compostering wordt daarenboven GFT omgezet in elektriciteit. Deze recyclagetechniek vormt de duurzaamste oplossing voor organische afval.

Ten slotte gaf Felicien Wallays van WVEM een voorstelling van het Biopowerproject. Biopower wil via de thermische valorisatie van de vaste fractie van drijfmest in een wervelbed stoom en elektriciteit opwekken. Het project biedt tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Vlaamse doelstellingen voor hernieuwbare energie ťn een milieutechnisch aanvaardbare oplossing voor de mestproblematiek.

Voor meer informatie:

Ter zijde:

Schoolkoopwijzer:

Met www.schoolkoopwijzer.be wil BBL scholen pasklare informatie aanreiken over de aankoop van milieuvriendelijke

schoolproducten. Aankoopverantwoordelijken, schooldirecteurs, leraars en leerlingen vinden op de site veel voorkomende schoolproducten, de minst milieubelastende bovenaan.

Op www.schoolkoopwijzer.be is reeds informatie te vinden over drankproducten, danktoestellen, papierwaren en schoolmaterialen.

In de loop van het jaar 2003 komen daar nog de productgroepen schoolmaaltijden, tussendoortjes en schoonmaakmiddelen bij.

De bezoeker vindt er een rangorde van de meest milieusparende producten. Per product wordt een overzicht gegeven van merken die voldoen aan de criteria van BBL en worden veelgestelde vragen beantwoord. Tegelijkertijd krijgt de bezoeker een lijst met leveranciers, die toelaat dat de schoolproducten vlot bij een verdeler in de buurt besteld kunnen worden.

Ook de leerlingen krijgen een speciale plaats in www.schoolkoopwijzer.be

Steunprogramma voor demonstratieprojecten energietechnologieŽn

De Vlaamse overheid met in het bijzonder de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) van de Administratie Economie, heeft sinds 1992 een steunprogramma voor demonstratieprojecten energietechnologieŽn.

Het doel van dit programma is de bevordering van rationeel energiegebruik en het veilig stellen van de energievoorziening.

Via deze weg kunnen nieuwe energietechnieken en procťdťs die voor een eerste maal in Vlaanderen toegepast worden, genieten van een financiŽle ondersteuning (maximaal 50% van de investeringskosten).

De goedgekeurde projecten worden opgevolgd door de onderzoeksinstelling Vito. Via energiemetingen (meestal gedurende een volledig jaar) worden de technische prestaties van de installatie en de energiebesparing ten opzichte van de referentiesituatie bepaald. Verder wordt de primaire energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie berekend. In de economische evaluatie wordt de investeringskosten, de exploitatiekosten en de energiekostenbesparing weergegeven en wordt de terugverdientermijn van de investering berekend.

[Werking 2002]

laatste wijziging: 11/08/10