Milieuraad Mortsel - Jaarverslag 2002

Inleiding

Algemeen

Bestuurlijk kader waarbinnen de milieuraad werkt

Samenstelling en aanwezigheden in 2002

Lidmaatschap van de milieuraad

Aanwezigheden in 2002:

(alle personen die slechts één maal aanwezig waren zijn weggelaten)

naam statuut aanwezigheden 2002
2002 2003 totaal 10/01 21/02 14/03 18/04 16/05 6/06 12/09 10/10 14/11 12/12
Iven Ivo stemgerechtigd lid stemgerechtigd lid 100% A A A A A A A A A A
Mertens Erik niet stemgerechtigd lid niet stemgerechtigd lid 100% A A A A A A A A A A
Tobback Marc stemgerechtigd lid stemgerechtigd lid 100% A A A A A A A A A A
Berghmans Hugo stemgerechtigd lid stemgerechtigd lid 80% A A A   A A   A A A
Creemers Annemie niet stemgerechtigd lid niet stemgerechtigd lid 70% A V A   A A A A A  
Scheys Monique stemgerechtigd lid stemgerechtigd lid 70% A   A A A   A A A  
Van Peer Ria deelnemer stemgerechtigd lid 70% V A A A A A A V A V
Cuypers Koen stemgerechtigd lid stemgerechtigd lid 60%     A   A   A A A A
Lauwers Charles stemgerechtigd lid stemgerechtigd lid 60% A A A A A A
Van Dyck Paul niet stemgerechtigd lid niet stemgerechtigd lid 60% A A A     A V A A V
De Haes Paul deelnemer stemgerechtigd lid 50%     A A   A A   A V
Desmyter Jan deelnemer stemgerechtigd lid 50% A   V V A   A A A V
Pepermans Tinneke deelnemer niet stemgerechtigd lid 50%     A   A A   A A  
Berghmans Marc deelnemer deelnemer 40% V V A A A A
Dierick Jean deelnemer deelnemer 40%     A A       A   A
Eerdekens Els stemgerechtigd lid deelnemer 40% A A V A A          
Lambert Griet niet stemgerechtigd lid deelnemer 30%   V V V   V V A A A
Van Tilburgh Eric deelnemer deelnemer 30%   A     A A        
Wouters Leo deelnemer deelnemer 30%   V A   A     A    
Stoobandt Hubert deelnemer deelnemer 30%             A A V A
Brantegem Alain deelnemer deelnemer 20%   A         A      
Neeb Hilmar stemgerechtigd lid   10% A                  
Moorkens Frans stemgerechtigd lid   0%                    
Stevens Anne stemgerechtigd lid   0% A                  

Bestuur van de milieuraad in 2002:

Voorzitter: Ivo Iven
Secretaris: Marc Tobback
Milieu-ambtenaar: Erik Mertens
   
Dagelijks bestuur: Jean Dierick
  Ivo Iven
  Erik Mertens
  Hilmar Neeb
  Marc Tobback

Ledenaantal:

 jaar

leden

stemgerechtigd

niet-stemgerechtigd

1997

13

8 (61%)

5 (39%)

1998

10

7 (70%)

3 (30%)

1999

17

11 (65%)

6 (35%)

2000

14

11 (79%)

3 (21%)

2001

13

11 (85%)

2 (15%)

2002

14

10 (71%)

4 (29%)

2003

13

9 (71%)

4 (29%)

Ledenevolutie van de raad in 2003:

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in milieuraad:

Vertegenwoordiging van de diverse instanties en organisaties:

Randbemerkingen:

Werkingsmiddelen

Financiële middelen:

Logistieke ondersteuning door het stadsbestuur

Informatieve en educatieve ondersteuning van de milieuraad

Overzicht van de vergaderingen in 2002:

Algemeen:

werkjaar

aantal vergaderingen
milieuraad

gemiddeld aantal
deelnemers

1996

10

18

1997

9

12

1998

10

15

1999

11

16

2000

9

17

2001

10

18

2002

10

14

Thema-vergaderingen:

De belangrijkste agendapunten van de vergaderingen 2002:

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Algemeen

Waar geen advies over uitgebracht is…:

 • “wonen boven winkels”:
 • Het voorstel van de milieuraad over “wonen boven winkels” is doorgeschoven worden naar de GECORO, waar naast de milieu- en middenstandsraad, alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn.
  Tot op heden is er nog geen standpunt over dit onderwerp bekend.
 • “ontwerp reglement erkenning en subsidiëring van de werking van de Mortselse verenigingen”:
 • Omdat het niet duidelijk was wanneer reglement effectief door de gemeenteraad behandeld gaat worden, welke wijzigingen er nog aangebracht gaan worden, en omdat de aanwezigen het onderwerp nauwelijks voorbereid hadden werd het advies uitgesteld op de milieuraad van 18 april 2002.
  In de gemeenteraad van 30 april 2002 werd het reglement goedgekeurd.
 • Opruimen straatvuil door de stad zichtbaar maken:
 • Bij het reinigen van de straten door het stadspersoneel worden de vuilniszakken met verzamelde rommel langs de straatkant achtergelaten in afwachting dat ze opgepikt worden door een vrachtwagen. Deze zwarte zakken blijven liggen na het beëindigen van de dienst.
 • Dit probleem werd aangekaart op de milieuraad van 13/12/2001 en er werd beterschap beloofd. Op de milieuraad van 12 september 2002 was het punt terug aan de orde omdat er geen beterschap vastgesteld werd.
 • Omdat het stadsbestuur aan het probleem gaat werken, zal er nu nog geen formeel advies uitgebracht worden. De situatie zal verder opgevolgd worden.
 • Adviezen in detail:

  Volgende adviezen werden overgemaakt aan het gemeentebestuur:

  datum advies omschrijving + commentaar gevolg
  gemeentebestuur
  21/02/2002 Organisatie van een voortuinactie:
  • voorstel om een sensibilisatie-actie te voeren om het aantal verharde voortuinen in de stad terug te dringen.
  • Het stadsbestuur stelt dat dit deel uitmaakt van een totaalbeleid waar prioriteiten zijn gelegd en waar dit momenteel geen eerste prioriteit is.
  12/11/2002
  21/02/2002 Ontwerp subsidiereglement REG:
  • de milieuraad heeft het ontwerp subsidiereglement gunstig geadviseerd
  12/11/2002
  21/02/2002 Aanpassing procedure subsidiereglementen:
  • Het voorstel van de milieuraad om subsidiedossiers reeds voor aanvang van de werken in te dienen bij het stadsbestuur. Zo kan het stadsbestuur nog nuttige tips geven en de hoogte van de subsidie vooraf meedelen aan de burger.
  • Het stadsbestuur heeft meegedeeld dat het nieuwe subsidiereglement rationeel energiegebruik aangepast is aan dit advies.
   Bij een eventuele wijziging van de bestaande subsidiereglementen zal de door de milieuraad voorgestelde aanpassing worden uitgevoerd.
   Intussen worden alle subsidieaanvragen op deze manier behandeld
  12/11/2002
  14/03/2002 Milieuconvenant 2002:
  • De milieuraad heeft goedkeuring gegeven aan het voorgelegde voorstel voor het college van burgemeester en schepenen
  12/11/2002
  06/06/2002 begrotingswijziging nr.1 van 2002, afdeling milieu:
  • In de begrotingswijziging wordt krediet voorzien voor de plaatsing van een zonneboiler bij het zwembad.
  • De milieuraad heeft goedkeuring gegeven aan het voorgelegde voorstel voor het college van burgemeester en schepenen.
  12/11/2002
  06/06/2002 milieujaarplan 2002:
  • De milieuraad heeft globaal goedkeuring gegeven aan het voorgelegde voorstel milieujaarplan 2002.
  12/11/2002
  06/06/2002 subsidie FSC-hout:
  • Het voorstel van de milieuraad om een subsidie toe te kennen aan bouwprojecten die gebruik maken van FSC-hout werd niet gevolgd door het stadsbestuur.
  12/11/2002
  06/06/2002 behoud groene zone "koeisteerthofdreef":
  • De milieuraad vraagt het stadsbestuur om het woonuitbreidingsgebied achter de Lieven Gruyaertstraat ongerept te laten zodat deze weide haar rol als natuurverbindingsgebied kan blijven vervullen.
  • Het stadsbestuur deelt mee dat ze met de eigenaar van het gebied onderhandelt om een groot deel van dit gebied in erfpacht te krijgen in ruil voor een deel van de gronden van het stadsbestuur aan de hoek Mayerlei-Van Dyckstraat.
   Het reeds eerder door de gehele gemeenteraad goedgekeurde bouwproject zal op termijn wel worden uitgevoerd.
   Het dossier zal ten gepaste tijden ter advies aan de GECORO voorgelegd worden.
  12/11/2002
  12/09/2002 invoeren van een suggestie-systeem voor verbetertips:
  • Voorstel om de inwoners actiever mee te laten denken en en voor goede verbetervoorstellen te belonen.
  • Het stadsbestuurvolgt de milieuraad niet in dit voorstel.
  12/11/2002
  14/11/2002 vrijwaring gronden "NMBS" als natuurgebied:
  • De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de NMBS-gronden (54.939 m²) tussen de lijnen 27 en 27a, Krijgsbaan en Waesdonckstraat. om bestemming van het gebied te wijzigen van recreatiegebied naar natuurgebied, zodat het naar de toekomst toe gevrijwaard blijft.
  open
  14/11/2002 ontwerp begroting "milieu" 2003:
  • De milieuraad heeft goedkeuring gegeven aan het voorgelegde voorstel voor het college van burgemeester en schepenen.
  open
  1/12/2002 groene fiets- en wandelroutes door Mortsel:
  • De milieuraad vraagt het stadsbestuur om mee te werken aan het uitstippelen, ontwikkelen en publiceren van deze fiets- en wandelroutes door Mortsel
  open

  Adviestermijnen en tijdstip van het gevolg door het stadsbestuur:

  werkjaar

  antwoordtijd op adviezen
  (dagen)

  1996

  186

  1997

  129

  1998

  62

  1999

  39

  2000

  98

  2001

  110

  2002

  286

  Externe communicatie:

  website:

  jaar

  gem. hits/dag

  1999

  3,7

  2000

  5,2

  2001

  6,8

  2002

  7.8

  jaar

  bezoekers

  cumulatief

  1998

  (300)

  (300)

  1999

  1289

  1589

  2000

  1899 (+47%)

  3488

  2001

  2464 (+30%)

  5952

  2002

  2845 (+15%)

  8797

   

  grafiek bezoekersaantallen website

  Advertenties in lokale reclameblad

  Mortsel Info:

  Tentoonstellingsstand:

  Sensibilisatieacties

  Behaag Mortsel:

  Actie "geveltuintjes"

  Kippenactie:

  Stookolietanks:

  Actie ongeadresseerd reclamedrukwerk

  Proefproject "wijkverhakselen"

  Regio-milieuraad:

  Burenraad Agfa-Gevaert:

  Overlegcomité luchthaven Antwerpen:

  Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

  Overleg tussen de verschillende Mortselse Adviesraden:

  Adviesgroep Mobiliteitsplan

  Enquête middenstandsafval:

  'Op [de] weg' :

  Infoavond “Duurzaam bouwen”

  Tocht milieuboot:

  Globale evaluatie van de werking van de milieuraad

  Marc Tobback - januari 2003

  [werkjaar 2002]

  laatste wijziging: 18/02/2018